FLOOR PAINT EPOXY - 2K Epoxidový podlahový náter
FLOOR PAINT EPOXY - 2K Epoxidový podlahový náter

Značka: FLÜGGER

72,52 €s DPH

60,43 €bez DPH

FLOOR PAINT EPOXY - 2K Epoxidový podlahový náter
Zatvoriť

FLOOR PAINT EPOXY - 2K Epoxidový podlahový náter

Sample icon Vzorkovník

Značka: FLÜGGER

Kód produktu: VAR-DEJ11308

FLOOR PAINT EPOXY - 2K Epoxidový podlahový náter

2K epoxidový podlahový náter slúžiaci na ošetrenie betónových a drevených podláh v interiéri. Náter v sebe spája jednoduchosť použitia, odolnosť a čistiteľnosť vytvrdnutého náteru. Vhodná je pre priestory s vysokými funkčnými požiadavkami, kde je slabá premávka. Výdatnosť: 10 m2/L.

Zobraziť viac
farba (4)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (3)

72,52 €s DPH

60,43 €bez DPH

dočasne vypredané

Informujte ma keď naskladníte tento produkt

Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

2K epoxidový podlahový náter slúžiaci na ošetrenie betónových a drevených podláh v interiéri.
Náter v sebe spája jednoduchosť použitia, odolnosť a čistiteľnosť vytvrdnutého náteru.
Vhodná je pre priestory s vysokými funkčnými požiadavkami, kde je slabá premávka, opotrebovanie v dôsledku používania, vystavenia chemikáliám a akéhokoľvek znečistenia.
Farba je vhodná len pre použitie do interiéri - pri aplikácií v exteriéri dôjde k jej kriedovateniu a strate lesku.

Výdatnosť: 

- 10 m2/L

Riedenie:

- vodou

Príprava podkladu

Ak sa na povrchu vyskytuje cementový povlak, je potrebné ho odstrániť strojovým brúsením.
Uvoľnené častice alebo farby odstráňte brúsením a čistením.
Nečistoty, špinu, mastnotu alebo olej odstráňte pomocou čističa Fluren 37.
Tvrdé, lesklé povrchy zmatnite brúsením.
Poškodenie betónu, trhliny a praskliny vyplňte epoxidovým tmelom alebo betónom.

Aplikácia

Zložku A zmiešajte so zložkou B a dôkladne premiešajte.
Ak pracujete s balením väčším ako 1 L, tak zmes miešajte na nízkych otáčkach po dobu 4-5 minút.
Pre náter zvoľte vhodné aplikačné pomôcky - náter je vhodné aplikovať valčekom pre dvojzložkové nátery.

Nasiakavé porézne podklady napenetrujte epoxidovou farbou zriedenou 20% vody v jednej vrstve.
Ak medzi jednotlivými vrstvami čakáte viac ako 24 hodín, je potrebné matné prebrúsenie pred aplikáciou druhej vrstvy.
Druhú vrstvu aplikujte neriedenú po uschnutí predchádzajúceho náteru.
Nanášajte na pripravený podklad valčekovaním v rovnakom smere súvisle a neprerušovane.

V prípade ak je povrch nerovný alebo nesúdržný, tak sa to vo výsledku prejaví aj na konečnom nátere podkladu.

Po potrebnom čase schnutia povrch zaťažujte opatrne.
Povrch je možné začať používať najskôr po 10 hodinách.

Vytvrdnutý povrch odoláva čisteniu vodou, strojom a čistiacimi prostriedkami.

Čistenie náradia

Náradie po skončení prác očistite pomocou vody, aby nedošlo k uschnutiu farby na pracovnom náradí.

Klasifikácia látky alebo zmesi

Definícia výrobku: Zmes
Klasifikácia podľa smernice (ES) č. 1272/2008
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 2, H411
Tento výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008.

Prvky označovania

Výstražné piktogramy:

Výstražné slovo: Pozor

Výstražné upozornenia

H315 – Dráždi kožu.
H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H411 – Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

Prevencia:
P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
Odozva:
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
Uchovávanie:
P305 + P351 + P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou.
Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Zneškodňovanie:
P501 - Zneškodnite obsah/nádobu podľa platným nariadení.

Iné riziká, nepodliehajúce klasifikácií: Nie sú známe.

... viac


Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: FLÜGGER

O značke FLÜGGER

Spoločnosť FLÜGGER bola založená v roku 1783 v Hamburgu a v Dánsku existuje od roku 1890.
Značka navrhuje a vyrába široký a koordinovaný sortiment v oblasti dekoratívnych náterov, ochrany dreva, tmelov, tapiet a nástrojov vysokej kvality.
Zároveň je lídrom v rámci dánskeho trhu a celosvetovo má vytvorený reťazec, ktorý pozostáva z 372 predajní v severskom regióne, východnej Európe a Číne.
Väčšina zákazníkov pozná FLÜGGER ako značka, ktorá tvorí ochranné a dekoratívne nátery, avšak sú víťazmi ocenenia v dizajne a venujú sa aj výrobe tapiet, ktoré určujú trend.

Všetky varianty produktu (10) FLOOR PAINT EPOXY - 2K Epoxidový podlahový náter

72,52 € - 548,25 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
pastelová šedá (epoxy) 0,8 L
0,8 L DEJ11309 pastelová šedá (epoxy) 0,8 L
DEJ11309
dočasne vypredané 72,52 € dočasne vypredané 72,52 €
biela (epoxy) 0,8 L
0,8 L DEJ11310 biela (epoxy) 0,8 L
DEJ11310
dočasne vypredané 72,52 € dočasne vypredané 72,52 €
sivá (epoxy) 0,8 L
0,8 L DEJ11311 sivá (epoxy) 0,8 L
DEJ11311
dočasne vypredané 72,52 € dočasne vypredané 72,52 €
pastelová šedá (epoxy) 4 L
4 L DEJ11312 pastelová šedá (epoxy) 4 L
DEJ11312
dočasne vypredané 230,38 € dočasne vypredané 230,38 €
čierna (epoxy) 4 L
4 L DEJ11313 čierna (epoxy) 4 L
DEJ11313
dočasne vypredané 251,52 € dočasne vypredané 251,52 €
biela (epoxy) 4 L
4 L DEJ11314 biela (epoxy) 4 L
DEJ11314
dočasne vypredané 230,38 € dočasne vypredané 230,38 €
sivá (epoxy) 4 L
4 L DEJ11315 sivá (epoxy) 4 L
DEJ11315
dočasne vypredané 230,38 € dočasne vypredané 230,38 €
pastelová šedá (epoxy) 10 L
10 L DEJ11316 pastelová šedá (epoxy) 10 L
DEJ11316
dočasne vypredané 548,25 € dočasne vypredané 548,25 €
sivá (epoxy) 10 L
10 L DEJ11317 sivá (epoxy) 10 L
DEJ11317
dočasne vypredané 530,14 € dočasne vypredané 530,14 €
biela (epoxy) 10 L
10 L DEJ11318 biela (epoxy) 10 L
DEJ11318
dočasne vypredané 548,25 € dočasne vypredané 548,25 €