FERRO COLOR U 2066 MAT - Matná antikorózna farba 2v1
FERRO COLOR U 2066 MAT - Matná antikorózna farba 2v1

Značka: Chemolak

52,90 €s DPH

44,08 €bez DPH

FERRO COLOR U 2066 MAT - Matná antikorózna farba 2v1
Zatvoriť

FERRO COLOR U 2066 MAT - Matná antikorózna farba 2v1

Sample icon Vzorkovník

Značka: Chemolak

Kód produktu: VAR-C04290

FERRO COLOR U 2066 MAT - Matná antikorózna farba 2v1

Syntetická farba s antikoróznou ochranou, ktorá slúži ako základný a vrchný náter v jednom (2v1). Kovový podklad chráni pred koróziu, nepriaznivými vonkajšími podmienkami vďaka vyššej tvrdosti náteru. Výdatnosť: 9-11 m2/L.

Zobraziť viac
farba (2)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

52,90 €s DPH

44,08 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Syntetická farba s antikoróznou ochranou, ktorá slúži ako základný a vrchný náter v jednom (2v1).
Kovový podklad chráni pred koróziu, nepriaznivými vonkajšími podmienkami a po zaschnutí vytvára pružný film.
Nová uretanizovaná živica vo farbe prináša v porovnaní s bežnými živicami vyššiu tvrdosť náteru a dlhodobú stabilitu lesku a odtieňa.

Výdatnosť:

- 9-11 m2/L

Riedenie:

- S 6006 (aplikácia štetcom alebo valčekom)

- S 6001 (aplikácia striekaním)

- aplikácia štetcom alebo valčekom: 3-5% riedidla
- aplikácia striekaním NT:
10-20% riedidla

Príprava podkladu

Kovový podklad musí byť čistý a suchý.
Vyskytujúca sa hrdza musí byť odstránená a povrch odmastený.
Zároveň podklad očistite na stupeň St. 2 alebo Sa 2 1/2.

Aplikácia

Farbu pred použitím premiešajte.
Nanášajte 2-3 vrstvy farby štetcom, valčekom alebo striekaním.
časový interval medzi jednotlivými nátermi je 6-7 hodín.

Čistenie náradia

Pracovné náradie po skončení prác očistite pomocou S 6006, S 6001 alebo prípravkom P 8500.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 3
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 3
Nebezpečný pre životné prostredie, kategória nebezpečnosti 2

Prvky označovania

Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražné piktogramy:


Výstražné slovo:
Pozor

Výstražné upozornenia

H 226 Horľavá kvapalina a pary.
H 336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H 411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Bezpečnostné upozornenia

P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P 243 Vykonajte opatrenia na zabránenie výbojom statickej elektriny.
P 260 Nevdychujte pary/aerosóly.
P 273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P 304 + P 340 PRI VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
P 501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi.

Obsahuje: Trizink bis(ortofosfat), Uhľovodíky C9-C12, n-alkány, izoalkány, cyklické aromáty (2-25%), reakčná zmes etylbenzénu a xylénu

Iná nebezpečnosť

Nie je známa.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (4) FERRO COLOR U 2066 MAT - Matná antikorózna farba 2v1

17,39 € - 52,90 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
1000 - biela 0,75 L
0,75 L C04292 1000 - biela 0,75 L
C04292
skladom 17,39 € skladom 17,39 €
+
-
1000 - biela 2,5 L
2,5 L C04293 1000 - biela 2,5 L
C04293
skladom 52,90 € skladom 52,90 €
+
-
1999 - čierna 0,75 L
0,75 L C04301 1999 - čierna 0,75 L
C04301
skladom 17,39 € skladom 17,39 €
+
-
1999 - čierna 2,5 L
2,5 L C04302 1999 - čierna 2,5 L
C04302
skladom 52,90 € skladom 52,90 €
+
-