FERRO Color P - polyuretánová penetračná farba
FERRO Color P - polyuretánová penetračná farba

Značka: Chemolak

FERRO Color P - polyuretánová penetračná farba
Zatvoriť

FERRO Color P - polyuretánová penetračná farba

Značka: Chemolak

Kód produktu: VAR-C00555

FERRO Color P - polyuretánová penetračná farba

Hľadáte farbu na kov? Ideálne takú ktorá má dlhú životnosť ušetrí vám peniaze, námahu aj čas? Ako natrieť strechu, plot alebo iné kovové materiály? Prečítajte si v našom najnovšom e-booku Natieranie kovov. Stiahnite si zdarma. Používa sa na ukončenie predúpravy ručne odhrdzeného (St 2- St3 podľa…

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-

Popis produktu

Ferro Color P je určený ako impregnačný náter pri sanácii kovových konštrukcií a stavieb. Používa sa na ukončenie predúpravy ručne odhrdzeného (St 2- St3 podľa ISO 8501-1) oceľového povrchu a tiež ako prvý náter na pozinkovaný a hliníkový podklad. Ferro Color P preniká do zostatkovej hrdze, chemicky vyväzuje vlhkosť, vyplňuje póry podkladu, spevňuje staré nátery a zvyšuje väzbu medzi podkladom a ďalším náterom. Nakoľko má výbornú priľnavosť, môže nahrádzať reaktívne typy základných farieb. Nesmie byť použitý na povrchovú úpravu predmetov prichádzajúcich do priameho styku s pitnou vodou, potravinami, krmovinami a na natieranie detského nábytku a hračiek.

Výdatnosť: 25 – 43 m2 /l pri hrúbke 12 - 20 µm

Priklad postupu:

NÁTER OCELE:

- ručná predúprava povrchu pred náterom St2– St 3 - 1

- krát Ferro Color P 15 - 20 µm, najneskôr do 48 h ďalší náter

- 1 - krát U 2072 60 µm

- 1 - krát U 2061 40 - 60 µm

- 1-2 – krát U 2081 30 - 40 µm (v jednej vrstve) alebo - ručná predúprava povrchu pred náterom St2 – St 3

- 1 - krát Ferro Color P 15 – 20 µm, najneskôr do 48 h ďalší náter

- 1 - krát U 2061 40-60 µm

- 1-2 – krát U 2081 30-40 µm (v jednej vrstve)

NÁTER HLINÍKOVÉHO A POZINKOVANÉHO PODKLADU:

- 1 - krát Ferro Color P 15

- 20 µm, najneskôr do 48 h ďalší náter

- 1 - krát U 2061 40 - 60 µm

- 1- krát U 2081 30 - 40 µmKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 3
Nebezpečenstvo vdýchnutia, kategória nebezpečnosti 1
Akútna toxicita ( inhalačná), kategória nebezpečnosti 4
Dráždivosť pre kožu, kategória nebezpečnosti 2
Kožná senzibilizácia, kategória nebezpečnosti 1
Podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2
Respiračná senzibilizácia, kategória nebezpečnosti 1
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 3
Karcinogenita, kategória nebezpečnosti 2
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória nebezpečnosti 2
Nebezpečný pre životné prostredie, kategória chronickej nebezpečnosti 2
2.2. Prvky označovania
Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražný piktogramVýstražné slovo
NEBEZPEČENSTVO

Výstražné upozornenia
H 226 Horľavá kvapalina a pary.
H 304 Môže byť smrteľný po požití a vzniknutí do dýchacích ciest.
H 317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H 315 Dráždi kožu.
H 319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H 332 Škodlivý pri vdýchnutí.
H 334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
H 335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H 336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H 351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.
H 373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii
vdýchnutím.
H 411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH 204 Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenia
P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 202 Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.
P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich prvkov, iskier, otvoreného ohňa a iných
zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P 233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P 261 Zabráňte vdychovaniu pár/aerosólov.
P 273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P 280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P 331 Nevyvolávajte zvracanie.
P 308+P 313 PO expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P 305 + P 351 + P 338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte
vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo
vyplachovaní.
P 501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi.
Obsahuje: 2-metoxy-1-metyletyl acetát, Butyl acetát, Uhľovodíky C9-C12, n-alkány,
izoalkány, cyklické aromáty (2-25%), 1,1´-metylénbis(4-izokyanátbenzén), Zinok, prášok,
difenylmetándiizokyanát, Oligomérne MDI, 1-izokyanáto-2-(4-izokyanátofenyl)metylbenzén
2.3. Iná nebezpečnosť nie je známa


... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (2) FERRO Color P - polyuretánová penetračná farba

7,63 € - 15,28 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,75 l 984 0,75 L C00556 0,75 l 984
C00556
skladom 15,28 € skladom 15,28 €
+
-
0,3 l 984 0,3 l C01489 0,3 l 984
C01489
skladom 7,63 € skladom 7,63 €
+
-