Estedien EK 90 - penetračný a izolačný lak na betón
Estedien EK 90 - penetračný a izolačný lak na betón

Značka: DETECHA

Otázky & odpovede (16)

1 437 €s DPH

1 197,50 €bez DPH

Estedien EK 90 - penetračný a izolačný lak na betón
Zatvoriť

Estedien EK 90 - penetračný a izolačný lak na betón

Sample icon Vzorkovník

Značka: DETECHA

Otázky & odpovede: 7

Kód produktu: VAR-DET0078

Estedien EK 90 - penetračný a izolačný lak na betón

Estedien EK 90 je syntetický penetračný a impregnačný lak s izolačnými účinkami určený na betón a savé podklady.Spotreba: - cca 2-5 m2/kg v jednej vrstve v závislosti od savosti podkladu Riedenie: - S 6005

Zobraziť viac
farba (1)

  Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (4)

1 437 €s DPH

1 197,50 €bez DPH

do 3 dní

Na predajni v Žiline v stredu
U vás vo štvrtok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Estedien EK 90 je syntetický penetračný impregnačný lak s izolačnými účinkami určený na betón a savé podklady.
Má výbornú odolnosť proti vode a roztokom slabých kyselín a zásad. 
Zabraňuje presakovaniu, chráni podklad pred znečistením a pred korozívnymi účinkami kyslých štiav.

Spotreba: 
- cca 2-5 m2/kg v jednej vrstve v závislosti od savosti podkladu 

Riedenie: - S 6005

Použitie

Vonkajšie i vnútorné nátery 

- betón, 

- betónové podlahy, 

- silážne jamy, 

- žľaby, 

- odpadové záchytky, 

- zámková dlažba, 

- pórobetón, 

- tehlové murivo, 

- umelý pieskovec a podobne. 

Prípravok je možné použiť aj na plochy, ktoré prichádzajú do priameho styku s potravinami a pokrmami.  


Príprava podkladu a spôsob nanášania 

Podklad musí byť pred náterom suchý, celistvý, vyzretý, zbavený všetkých mechanických nečistôt a starých nepriľnavých náterov. 
Estedien aplikujte štetcom alebo valcom. Pracujte v dobre vetranom prostredí pri teplote od +5°C až +25°C. 
Nepracujte na priamo prudkom slnku. 

Prípravok by mal penetrovať čo najviac do podkladu - z tohto dôvodu je potrebné vytvoriť ako prvú penetračnú vrstvu. 
Na málo savé podklady - riedenie je možné až do pomeru 1:1 s riedidlom S 6005
Extrémne savé a porézne materiály penetráciu nevyžadujú a natierajú sa neriedeným prípravkom. 

Pre vytvorenie izolačnej vrstvy nanášajte Estedien až dovtedy, kým nátery nevytvorí tenký celistvý film. 
Náter zasychá a je pretierateľný v závislosti od teploty okolia do troch hodín. 

Konečných vlastností dosahuje po 48 hodinách schnutia pri bežných podmienkach. 

Do kontaktu s potravinami a krmivami môže prísť najskôr po 14 dňoch zasychania a po predošlom dôkladnom opláchnutí pitnou vodou. 

Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.

Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304
Acute Tox. 4, H312+H332 Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 Lact., H362
STOT RE 2, H373
Aquatic Chronic 2, H411

Plný text všetkých klasifikácií a H-viet je uvedený v oddiele 16.
Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky
Horľavá kvapalina a pary.
Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a životné prostredie
Dráždi kožu. Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Môže spôsobiť poškodenie sluchových orgánov pri predĺženej alebo opakovanej expozícii. Môže poškodiť dojčatá prostredníctvom materského mlieka. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Škodlivý pri kontakte s pokožkou alebo pri vdýchnutí. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

2.2 Prvky označení
Výstražný symbol nebezpečnosti

Signálne slovo
Nebezpečenstvo


Nebezpečné látky
xylén etylbenzén
chloralkány, C14-17
Štandardné vety o nebezpečnosti
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H362 Môže poškodiť dojčatá prostredníctvom materského mlieka.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. H411 ​​Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H312+H332 Škodlivý pri kontakte s pokožkou alebo pri vdýchnutí.
Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P263 Zabráňte styku počas tehotenstva a dojčenia.
P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare.
P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
P302+P352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P312 Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. P331 NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P391 Uniknutý produkt zoberte.
P501 Odstráňte obsah/obal odovzdaním oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.

... viac


Otázky & Odpovede

7 otázka
9 odpoveď
Michal
Dobrý deň, vylial som si betónovú dosku, ktorá má slúžiť ako kuchynská doska v exteriéri v záhrade. Je možné ju natrieť a ošetriť týmto náterom?

Pýtal sa Michal, 18. máj 2024

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
20. máj 2024

Dobrý deň. Áno, môžete lak použiť na daný účel. Lak má aj atest na styk s potravinami. Najprv by som doporučil naniesť penetračnú vrstvu lak zriediť so syntetickým riedidlom ( S 6005 alebo S 6006 ) v pomere 1:1 a potom naniesť podľa potreby 1-2 vrstvy ( riedenie max 10% ).

Juraj
Dobrý deň , je možné ho použiť aj do exteriéru na betónovú terasu ?

Pýtal sa Juraj, 23. február 2024

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
27. február 2024

Dobrý deň. Áno, daný výrobok je určený aj do exteriéru. Riedi sa riedidlom S 6005 alebo S 6006. Dokonca má aj atest na styk s potravinami.

Michael
Dobry den, je mozne ho pouzit aj na pracovnu dosku do kuchyne? A este je mozne pouzit nejake farbivo na prifarbenie laku? Dakujem.

Pýtal sa Michael, 18. október 2023

Odpovedať na túto otázku
2 odpoveď
Martin Vikisály
18. október 2023

Dobrý deň. Estedien EK 90 je primárne určený na náter Betónu, tehiel, pieskovca atď. Na drevo - kuchynská linka, by som Vám doporučil radšej lak napr. https://www.efarby.sk/adler-holzlack-univerzalny-vodourieditelny-lak-na-nabytok-a-drevene-parkety alebo miesto laku by som Vám skôr doporučil použiť voskový resp. tvrdý voskový olej, ktorý je aj vo farebnom prevedení napr. https://www.efarby.sk/adler-terra-wax-oil-ekologicky-voskovy-olej-na-drevo-v-interieri.

Martin Vikisály
18. október 2023

Dobrý deň. Predpokladal som, že sa jedná o kuchynskú pracovnú dosku z dreva. V prípade, že je betónová, tak sa Estedien EK 90 môže využiť na daný účel, pretože môže prísť do priameho styku s potravinami, na čo má daný náter aj certifikát na styk s potravinami. 

Ján
Je možné to natrieť aj z vnútra studne? Ide mi o to aby mi nepresakovala voda okolo prepadovej rury

Pýtal sa Ján, 24. apríl 2023

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
25. apríl 2023

Dobrý deň. Áno, môžete ho použiť aj z vnútra studne.

Rasto
dobry den, mozno predsa : hladam priesvitnu farbu na beton pokial je mozne - ide o akysi bezprasny nater resp. nater na chodby odolny voci oteru/ umyvatelny , no nieco take al aby bol priehladny, viete mi poradit ? Dakujem

Pýtal sa Rasto, 5. november 2021

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
5. november 2021

Dobrý deň. Estedien EK 90 určite spĺňa Vaše požiadavky a dokonca je vhodný aj na náter plochy na styk s potravinami. Doporučil by som najprv natrieť penetračnú vrtsvu vytvorenú z laku zriedeného s riedidlom S 6005 v pomere 1:1 a až potom naniesť samotný lak.

Hodnotenie zákazníkov

5.0

z 5 hviezdičiek

4 hodnotenia

100% zákazníkov odporúča

Pomôžte ostatným a ohodnoďte tento produkt
Napísať hodnotenie
5
(4 hodnotenia)
4
(0 hodnotení)
3
(0 hodnotení)
2
(0 hodnotení)
1
(0 hodnotení)
Obrázky od zákazníkov
4 hodnotenia
Igor Kulla

19. máj 2023

Klientovi presakovala voda cez betonove čapice a stekala po plote, čím na ňom vznikali nezhľadné stekance. Čapice sa najprv očistili vapkou od machu a lišajníkov. Vymieňali sme zdegradovaný tmel v spojoch. Po vyschnutí sa aplikovali dve vrstvy Estedien EK90. S produktom sa pracuje dobre, rychlo sa vsakuje do pokladu, nemení odtieň podkladu a je silno vodoodpudivý. Na povrchu krásne vidno ako sa držia kvapky vody a nevsakujú sa do povrchu. Vďaka tomu sa nebude opätovne tvoriť zelený povlak či mach. Zobraziť komentár Skryť komentár

 • silne vodoodpudivý
 • jednoduchá aplikácia
 • nemení vzhľad podkladu
 • rýchle dodania a profesionálne poradenstvo v efarby.sk
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Firemný zákazník

8. október 2021

Natierali sme silážne jamy na uskladnenie kukurice a pšenice. Steny sme valcovali. Najprv sme podklad penetrovali a potom davali 2 vrstvy Estedienu. Zobraziť komentár Skryť komentár

 • produkt ma certifikat na styk s potravinami
 • dobra komunikácia s vašim obchodnikom
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Marian H.

13. august 2021

natieral som zamkovu dlazbu a som spokojny Zobraziť komentár Skryť komentár

 • vodoodpudivy
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Gabriela Jadronova

7. október 2018

 • Dobra cena
 • Ziadne nevyhody
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: DETECHA

O značke DETECHA

Detecha chemické výrobné družstvo si trvalo buduje pevnú pozíciu na trhu. Detecha má svoju históriu, tradíciu a skúsenosti v odboroch činnosti sa počítajú na desaťročia. Spolupracuje so špičkovými odborníkmi a renomovanými výskumnými pracoviskami. Každý rok prichádza na trh s radom zaujímavých noviniek. Vďaka presnému a premyslenému plánovaniu finančných zdrojov si môže dovoliť zachovávať priaznivé ceny a pritom udržať vysokú kvalitu produktov. Kvalita patrí medzi hlavné priority spoločnosti.

Stredom záujmu výrobného družstva Detecha je zákazník. Hlavne veľkoobchodné a maloobchodné predajne, ktorým vychádza maximálne v ústrety. Hlavným zákazníkom pre výrobné družstvo je však konečný spotrebiteľ. Ten, ktorý výrobky používa. A jemu je podriadené všetko počínanie.

Súčasný výrobný program Detecha nadväzuje na tradíciu a predovšetkým na bohaté dlhoročné skúsenosti.

Všetky varianty produktu (4) Estedien EK 90 - penetračný a izolačný lak na betón

19,51 € - 1 437,00 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
bezfarebný 2 kg 2 kg DET0078 bezfarebný 2 kg
DET0078
skladom 19,51 € skladom 19,51 €
+
-
bezfarebný 4 kg 4 kg DET0079 bezfarebný 4 kg
DET0079
skladom 38,72 € skladom 38,72 €
+
-
bezfarebný 15 kg 15 kg DET0210 bezfarebný 15 kg
DET0210
do 3 dní 128,92 € do 3 dní 128,92 €
+
-
bezfarebný 180 kg 180 kg DET0211 bezfarebný 180 kg
DET0211
do 3 dní 1 437,00 € do 3 dní 1 437,00 €
+
-