Epoxyban - epoxidová podlaha, farba na betón
Epoxyban - epoxidová podlaha, farba na betón

Značka: DETECHA

Otázky & odpovede (63)

58,58 €s DPH

48,82 €bez DPH

 • Najpredávanejší
Epoxyban - epoxidová podlaha, farba na betón
Zatvoriť

Epoxyban - epoxidová podlaha, farba na betón

Sample icon Vzorkovník

Značka: DETECHA

Otázky & odpovede: 31

Kód produktu: VAR-DET0140

Epoxyban - epoxidová podlaha, farba na betón

Epoxidová podlaha Epoxyban je dvojzložková epoxidová náterová hmota pre vnútorné nátery betónových plôch a iných savých materiálov s veľmi vysokou mechanickou záťažou. Tvrdiaca prísada je súčasťou balenia. Výdatnosť: cca 3,5 m2/kg (hrúbka 200 µm).

Zobraziť viac
farba (10)

  Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (3)

58,58 €s DPH

48,82 €bez DPH

 • Najpredávanejší

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Vyskúšajte si vzorku farby Epoxyban.
Vyplňte formulár na tejto stránke a my vám vzorku farby Epoxyban RAL 7045 radi pošleme a prekonzultujeme s Vami plánované práce.
Pri vzorke zdarma zaplatíte iba prepravné náklady na Vašu adresu dodania.

Epoxidová podlaha sa vďaka Epoxybanu, dá liať v ľubovoľnej hrúbke. 
Epoxyban je dvojzložková epoxidová náterová hmota pre vnútorné nátery betónových plôch a iných savých materiálov s veľmi vysokou mechanickou záťažou.
Vyznačuje sa vysokou mechanickou odolnosťou, odolnosťou voči ropným produktom a väčšine bežných chemikálií.
Výsledný náter je lesklý.
Tvrdiaca prísada je súčasťou balenia.

Spotreba:

- cca 3,5 m2/kg (hrúbka 200 µm)

Riedenie:

- S 6300

Použitie

- silne zaťažované betónové podlahy v garážach, skladoch, výrobných halách, terasách, bazénov a pod.

Príprava podkladu

Betónový podklad musí byť savý, vyzretý, suchý, izolovaný voči spodnej vlhkosti, negletovaný.
Na povrchu nesmie byť cementové mlieko.
Podklad musí byť zbavený prachu, nesmie byť znečistený mastnotami, škvrnami od nafty, asfaltu a inými nečistotami.
V prípade čistenia vodou je potrebné nechať podklad dôkladne preschnúť.
Relatívna vlhkosť podkladu nesmie byť viac ako 15%.

Príprava náterovej hmoty

Náterová hmota - zložka A a zložka B , sú dodávané v baleniach , ktoré odpovedajú správny pomerom tuženia 1:4.
Pokiaľ potrebujete oddeliť menšie množstvo je nutné v tomto pomere obed zložky presne odvážiť.
Nesprávny pomer tuženia spôsobený chybným odvážením spôsobí nedostatočné vytvrdnutie náterového filmu a odtieňové odchýlky.

Penetračný náter

Zložku A dôkladne rozmiešajte mechanickým miešadlom, pridajte tužidlo - zložku B a znovu veľmi dôkladne premiešajte v celom objeme.
Následne za stáleho miešania pridávajte riedidlo S 6300 v pomere 2:1 (2 diely farby Epoxyban a 1 diel riedidla S 6300).
Doba spracovateľnosti natuženej penetračnej zmesi je 90 minút pri teplote 20°C. a 45 minút pri 30°C.

Vrchný náter

Zložku A dôkladne rozmiešajte mechanickým miešadlom.
Pridajte tužidlo - zložku B a premiešajte v celom objeme.
Nerieďte!
priemerná doba miešania miešadlom je cca 2 minúty.
Dbajte na to, aby ste do miešanej konzistencie nezapracovali vzduch.
Miešajte nízkootáčkovým miešacím zariadením 3001 až 400 otáčok za minútu.
Natuženú zmes po rozmiešaní odporúčame preliať do inej nádoby a znovu dôkladne premiešať.
Doba spracovania natuženej zmesi je maximálne 60 minút pri 20°C.
Pripravte si len také množstvo, ktoré ste schopný spracovať.

Spôsob nanášania

Savé podklady musia byť najskôr ošetrené penetračným náterom.
V prípade vysokej savosti je potrebné penetračný náter opakovať.
Vrchná vrstva sa nanáša na penetračný náter po 24 hodinách od jej nanesenia v jednej alebo dvoch vrstvách.
Epoxyban najčastejšie vylejeme na pripravenú plochu a rozvalčekujeme valčekom s krátkym vlasom určeným pre aplikáciu epoxidových náterových hmôt.
Pracujeme pri teplote +15°C až 25°C.
Podlaha je opatrne pochôdzna po 24 hodinách.
Konečných vlastností nadobúda po 5-7 dňoch.Epoxyban je vhodný pre dlhodobý styk s potravinami uvedenými v odbornom posudku.

Epoxyban nie je vhodný pre náter nábytku, detských hračiek a exteriérových omietok.

Zložka A

Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.

Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Chronic 2, H411

Plný text všetkých klasifikácií a H-viet je uvedený v oddiele 16.
Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a životné prostredie
Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Prvky označenia

Výstražný symboly:

Signálne slovo: Varovanie

Nebezpečné látky

Epoxidová živica z bisfenolu A a epichlórhydrínu (priemerná početná molekulová hmotnosť ≤ 700) formaldehyd, oligomérne reakčné produkty s 1-chlór-2,3-epoxypropánom a fenolom (alkoxymetyl)oxiran (alkyl C12-C1

Výstražné upozornenia

H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H411 ​​Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P103 Pred použitím si prečítajte údaje na štítku.
P261 Zabráňte vdychovaniu hmly/pár/aerosólov.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Používajte ochranné rukavice.
P301+P330+P331 PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. P302+P352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P333+P313 Pri podráždení kože alebo vyrážke: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P362 Kontaminovaný odev vyzlečte.
P501 Odstráňte obsah/obal odovzdaním oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.

Zložka B

Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008

Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.
Acute Tox. 4, H302+H332 Skin Corr. 1B, H314
Skin Sens. 1, H317 Eye Dam. 1, H318 Repr. 2, H361d
Aquatic Chronic 2, H411

Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a životné prostredie
Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
Spôsobuje vážne poškodenie očí.
Podozrenie na poškodenie plodu v tele matky.
Škodlivý po požití alebo pri vdýchnutí.
Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Prvky označenia

Výstražný symboly:

Signálne slovo: Nebezpečenstvo

Nebezpečné látky

Polyoxypropyléndiamín Adukt alifatického polyamínu benzylalkohol
m-fenylénbis(methylamín) kyselina salicylová

Výstražné upozornenia

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H361d Podozrenie na poškodenie plodu v tele matky.

Bezpečnostné upozornenia

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P261 Zabráňte vdychovaniu pár.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít. P301+P330+P331 PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P303+P361+P353 PRI STYKU S KOŽOU (alebo s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou alebo osprchujte.
P304+P340 PRI VDÝCHNUTÍ: Preneste osobu na čerstvý vzduch a nechajte ju v polohe uľahčujúcej dýchanie.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P308+P313 Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P310 Okamžite volajte lekára.
P391 Uniknutý produkt zoberte.
P501 Odstráňte obsah/obal odovzdaním oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.

... viac

Otázky & Odpovede

31 otázka
32 odpoveď
Richard
Dobrý deň, chcel by som tento náter použiť do garáže. Je potrebné nanášať tento náter v dvoch vrstvách? (penetračný náter + 2 krát základny) alebo stačí len penetračný a nasladne jedna vrstva základného náteru. Ďakujem.

Pýtal sa Richard, 24. máj 2024

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
24. máj 2024

Dobrý deň. Bežne stačí naniesť penetračnú vrstvu a potom jeden finálny náter čo predstavuje hrúbku cca 320 mikrónov. Ale záleží to tiež od požiadavky alebo zadania investorom. Niekde používajú aj penetráciu a potom dva vrchné nátery. Závisí to od miesta a účelu na čo to má byť použité.

Gabo
Ak rozhodím chipsy do vrchnej vrstvy, je potrebná aj aplikácia nejakej transparentnej vrstvy nad tie chipsy? Ak áno, ktorý produkt je na to vhodný?

Pýtal sa Gabo, 18. marec 2024

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
19. marec 2024

Dobrý deň. Po rozhodení chipsov do farby Epoxyban už nie je potrebná žiadna povrchová úprava. Vnoria sa do farby.

Gabo
Dobrý deň, koľko vrstiev Epoxybanu by ste odporučili do hobby dielne, ktorá má aktuálne iba sádrový nivelačný poter? Penetračný náter +1 stačí? Alebo treba penetračný +2?

Pýtal sa Gabo, 11. marec 2024

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
12. marec 2024

Dobrý deň. Do hobby dielne by stačil jeden penetračný náter + 1 finálny ( neriedený ) čo Vám dokopy bude dávať cca 320 mikrónov. Ten sadrový nivelák treba ale riadne spevniť penetračnou vrstvou a doporučil by som nižšiu záťaž na podklad ( bez VZV  alebo inej ťažšej techniky ). Ako pochôdzna plocha a ukotvenie strojov by to malo byť postačujúce.

Stanislav
Dobrý deň .Čo by bolo vhodné dať okolo bazénu epoxidovu podlahu alebo polyuretanovu podlahu

Pýtal sa Stanislav, 21. február 2024

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
27. február 2024

Dobrý deň pán Stanislav. Farba Epoxyban je primárne určená do interiéru, pretože vo vonkajších podmienkach môže časom začať kriedovatieť. Ak je ale bazén v interiéri tak epoxid by bol šikovnou voľbou. Prípadne by som ešte do vrchnej vrstvy doporučil naniesť aj protišmykový prášok https://www.efarby.sk/protismykova-prisada-do-epoxybanu

Marian
Dobrý deň, je vhodné natierať epoxyban na dlažbu na terase? Ďakujem

Pýtal sa Marian, 18. december 2023

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
21. december 2023

Dobrý deň. Vo všeobecnosti sa epoxidové nátery nedoporučujú na používanie v exteriéri, pretože náter môže vplyvom počasia zkriedovatieť. No ak je terasa krytá resp. nie je vystavená poveternostným podmienkam tak potom ju môžete použiť.

Načítať viac

Hodnotenie zákazníkov

4.9

z 5 hviezdičiek

24 hodnotení

100% zákazníkov odporúča

Pomôžte ostatným a ohodnoďte tento produkt
Napísať hodnotenie
5
(21 hodnotení)
4
(3 hodnotenia)
3
(0 hodnotení)
2
(0 hodnotení)
1
(0 hodnotení)
24 hodnotení
Firemný zákazník

19. október 2021

Ďakujeme za skvelé poradenstvo. Posielame fotografie podlahy natretej vašim šedým Epoxybanom v našej prevádzke. Zobraziť komentár Skryť komentár

 • Objednavka prisla rychlo
 • Kvalitna farba
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Peter

13. december 2021

super, kvalitný náter, mal som už viacero ale toto je zatiaľ najlepšie Zobraziť komentár Skryť komentár

 • rychle dodanie
 • kvalita
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Milan Hudák

2. február 2022

Farbu som nanášal valčekom na čerstvo vyzretý betónový poter, podľa návodu. Najprv dve penetračné vrstvy s riedenou farbou. Poter bol robený svojpomocne (hobby) takže nasiakavosť nebola na všetkých miestach rovnaká. Preto pri druhej penetracii som niektoré miesta musel viacnásobne prejsť valčekom. Vrchnú vrstvu som nanášal valčekom jeden krát neriedenou farbou, keďže som mal dobre napenetrovany podklad , vrchnú vrstvu som ľahko podľa potreby rozotieral. Po vyzretí farby som stred garáže pokryl plastovou podlahovou krytinou. Farba je v garáži nanesená viac ako rok, časť farby zasahuje aj na vonkajší vjazd do garáže, mráz ani soľ ju nijako nepoškodil, akurát vidno trochou rozdiel v odtieni farby na mieste, kde dopadá denné svetlo je odtieň tmavší. V garáži občas aj zváram , vtedy odsuniem plastovú krytinu aby som ju neprepalil a vtedy musí podlahový nater zniesť aj malé kvapôčky roztaveného kovu prskajúce pri zváraní. Chemická odolnosť voči ropným produktom (olej, benzín,nafta) a riedidlám veľmi dobrá. Zatiaľ nepoznať žiadne poškodenie, taká epoxy farba sa nedá porovnať s acetonovou farbou na beton, ktorú máme vo vedľajšej dielni a každá stopa po úniku oleja je navždy označená :)
Za mňa, túto farbu odporúčam.
Zobraziť komentár Skryť komentár

Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Milan

29. august 2021

S farbou som robil prvý krát ako aj samotný náter podlahy v garáži. Keďže na ploche sú spádovania tak som nepoužíval nivelačnú stierku ale nerovnosti betónu som zrovnával špeciálnou opravnou maltou ((poter nebol moc rovný), cca 25€/vrece (je to masaker).
Následne som šiel podľa návodu (postup z netu + videá na youtube pre danú farbu) - vyzretú plochu som penetroval nariadenou farbou a po zaschnutí aplikoval farbu. Farbu som nanášal antikorovým hladítkom. Po zatvrdnutí som aplikoval ešte druhú vrstvu (chcel som dosiahnuť hrubšiu vrstvu, samozrejme to zvýši spotrebu). Keďže je farba lesklá, tak po dokončení plochy som rozhádzal akrylátové chipsy (na efarby som ich nenašiel, odporúčam doplniť produkt). Povrch sa ,,zdrsnil", pôsobí protišmykovo, nepoznať na nej tak nečistoty, opticky schová aj prípadné nerovnosti a má to iný look. (ten chips sa rozhadzuje smerom k stropu, ideálne je mať špecialne ihličkové topánky/návleky, ktorými sa dá chodiť po nezaschnutej farbe, dosiahnete rovnomerné rozloženie, ja som ich nemal, preto je to viac PUNK... Zobraziť komentár Skryť komentár

 • Zvládol som to sám.
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Odpoveď od eFarby.sk

11. marec 2022

Ďakujeme sa krásnu recenziu. Je vidieť, že ste si pri práci dali záležať. Vďaka vašemu podnetu sme do sortimetnu pridali aj akrylátové chipsy, ktoré ste použil pri práci vy: www.efarby.sk/debbex-akrylatove-chipsy . Veríme, že podlaha bude slúžiť dlhé roky. Ďakujeme za nákup!

Be efarby
Miroslav

3. august 2021

kvalitný epoxid, prišiel automaticky s potrebným množstvom zložky B Zobraziť komentár Skryť komentár

 • rychle dodanie
 • bezpecne zabalene
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt

O značke DETECHA

Detecha chemické výrobné družstvo si trvalo buduje pevnú pozíciu na trhu. Detecha má svoju históriu, tradíciu a skúsenosti v odboroch činnosti sa počítajú na desaťročia. Spolupracuje so špičkovými odborníkmi a renomovanými výskumnými pracoviskami. Každý rok prichádza na trh s radom zaujímavých noviniek. Vďaka presnému a premyslenému plánovaniu finančných zdrojov si môže dovoliť zachovávať priaznivé ceny a pritom udržať vysokú kvalitu produktov. Kvalita patrí medzi hlavné priority spoločnosti.

Stredom záujmu výrobného družstva Detecha je zákazník. Hlavne veľkoobchodné a maloobchodné predajne, ktorým vychádza maximálne v ústrety. Hlavným zákazníkom pre výrobné družstvo je však konečný spotrebiteľ. Ten, ktorý výrobky používa. A jemu je podriadené všetko počínanie.

Súčasný výrobný program Detecha nadväzuje na tradíciu a predovšetkým na bohaté dlhoročné skúsenosti.

Všetky varianty produktu (30) Epoxyban - epoxidová podlaha, farba na betón

58,58 € - 435,59 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
RAL 9003 - signálna biela 2,5 kg
2,5 kg DET0140 RAL 9003 - signálna biela 2,5 kg
DET0140
do 3 dní 58,58 € do 3 dní 58,58 €
+
-
RAL 9003 - signálna biela 5 kg
5 kg DET0141 RAL 9003 - signálna biela 5 kg
DET0141
do 3 dní 105,74 € do 3 dní 105,74 €
+
-
RAL 1015 - slonová kosť svetlá 2,5 kg
2,5 kg DET0142 RAL 1015 - slonová kosť svetlá 2,5 kg
DET0142
do 3 dní 58,58 € do 3 dní 58,58 €
+
-
RAL 1015 - slonová kosť svetlá 5 kg
5 kg DET0143 RAL 1015 - slonová kosť svetlá 5 kg
DET0143
skladom 105,74 € skladom 105,74 €
+
-
RAL 1023 - dopravná žltá 2,5 kg
2,5 kg DET0144 RAL 1023 - dopravná žltá 2,5 kg
DET0144
do 3 dní 62,86 € do 3 dní 62,86 €
+
-
RAL 1023 - dopravná žltá 5 kg
5 kg DET0145 RAL 1023 - dopravná žltá 5 kg
DET0145
do 3 dní 113,47 € do 3 dní 113,47 €
+
-
červenohnedá 2,5 kg
2,5 kg DET0146 červenohnedá 2,5 kg
DET0146
do 3 dní 58,58 € do 3 dní 58,58 €
+
-
červenohnedá 5 kg
5 kg DET0147 červenohnedá 5 kg
DET0147
do 3 dní 105,74 € do 3 dní 105,74 €
+
-
RAL 3000 - ohnivá červená 2,5 kg
2,5 kg DET0148 RAL 3000 - ohnivá červená 2,5 kg
DET0148
do 3 dní 62,86 € do 3 dní 62,86 €
+
-
RAL 3000 - ohnivá červená 5 kg
5 kg DET0149 RAL 3000 - ohnivá červená 5 kg
DET0149
do 3 dní 113,47 € do 3 dní 113,47 €
+
-