SYNTA S 2013 - Vrchná syntetická farba
SYNTA S 2013 - Vrchná syntetická farba

Značka: NOVOCHEMA

53,97 €s DPH

44,98 €bez DPH

SYNTA S 2013 - Vrchná syntetická farba
Zatvoriť

SYNTA S 2013 - Vrchná syntetická farba

Sample icon Vzorkovník

Značka: NOVOCHEMA

Kód produktu: VAR-K000903

SYNTA S 2013 - Vrchná syntetická farba

Vrchná syntetická farba určená pre nátery kovov a iných materiálov vo vonkajšom aj vnútornom prostredí. Náter je odolný voči poveternostným podmienkam s výbornou krycou schopnosťou a pružnosťou. Výdatnosť: 12-14 m2/L.

Zobraziť viac
farba (36)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (3)

53,97 €s DPH

44,98 €bez DPH

3-5 dní

Na predajni v Žiline v stredu
U vás vo štvrtok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Vrchná syntetická farba určená pre nátery kovov a iných materiálov vo vonkajšom aj vnútornom prostredí.
Náter je odolný voči poveternostným podmienkam s výbornou krycou schopnosťou a pružnosťou.

Výdatnosť:

- 12-14 m2/L

Riedenie:

- S 6006 (aplikácia štetcom alebo valčekom)

- S 6001 (aplikácia striekaním)

Príprava podkladu

Kovový povrch:
Podklad pred nanášaním odmastite, odstráňte hrdzu, okoviny, mastnotu a iné nečistoty.
V prípade potreby nerovnosti opravte tmelom a po zaschnutí tmelené plochy prebrúste.
Prd náterom vrchnou farbou odporúčame ako prvé aplikovať základný náter Syntadur v 1-2 vrstvách.

Drevený povrch:
Povrch musí byť zbavený živice, nečistôt a prebrúsený.
Pred náterom vrchnou farbou odporúčame podklad ošetriť náterom ľanovej fermeže.
V prípade potreby nerovnosti opravte tmelom a po zaschnutí tmelenú vrstvu prebrúste.
Po zaschnutí vrstvy povrch prebrúste a odstráňte prach z brúsenia.
Následne aplikujte základný náter na drevo.

Aplikácia

Na pripravený kovový/drevený podklad nanášajte vrchný náter.
Vrchnú farbu pred použitím dôkladne premiešajte a v prípade potreby narieďte príslušným riedidlom na požadovanú konzistenciu.
Nanášajte 1-2 nátery s časovým odstupom medzi nátermi 24 hodín.

Čistenie náradia

Pracovné náradie po skončení prác očistite pomocou S 6006, S 6001 alebo prípravkom P 8500.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia zmesi podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008
Flam. Liq. 3 H226
Asp. Tox.1 H304

Prvky označovania

Výstražné piktogramy:


Výstražné slovo:
Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

H226 Horľavá kvapalina a pary.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

Bezpečnostné upozornenia

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P261 Zabráňte vdychovaniu pár/aerosólov.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301 + P310 PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P403 + P233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

Obsahuje:
EUH208 Obsahuje butanón-oxím, ťažký benzín (ropný), hydrogenačne rafinovaný, ťažký
Môže vyvolať alergickú reakciu.

Iná nebezpečnosť

Kategória: A/d Farby interiérové a exteriérové na povrchovú úpravu dreva, kovu a plastov OR
Hraničná hodnota pre maximálny obsah prchavých organických zlúčenín: 300 g/l
Maximálny obsah prchavých organických zlúčenín v stave pripravenom na použitie: 297 g/l
Hustota prípravku: 1,28-1,301 g/cm3
Obsah organických rozpúšťadiel VOC: 297g/l
Obsah celkového organického uhlíka TOC: 0,1875 kg/kg výrobku
Obsah neprchavých látok – sušiny: 60 % -78%. 

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Všetky varianty produktu (106) SYNTA S 2013 - Vrchná syntetická farba

6,62 € - 105,41 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,75 kg 1000 - biela
0,75 kg K000903 0,75 kg 1000 - biela
K000903
1-2 dni 6,86 € 1-2 dni 6,86 €
+
-
1000 - biela 10 kg
10 kg K000904 1000 - biela 10 kg
K000904
3-5 dní 91,45 € 3-5 dní 91,45 €
+
-
1000 - biela 5 kg
5 kg K000906 1000 - biela 5 kg
K000906
3-5 dní 47,00 € 3-5 dní 47,00 €
+
-
0,75 kg 1010 - šedá pastelová
0,75 kg K000909 0,75 kg 1010 - šedá pastelová
K000909
1-2 dni 6,86 € 1-2 dni 6,86 €
+
-
10 kg 1010 - šedá pastelová
10 kg K000910 10 kg 1010 - šedá pastelová
K000910
3-5 dní 91,45 € 3-5 dní 91,45 €
+
-
5 kg 1010 - šedá pastelová
5 kg K000913 5 kg 1010 - šedá pastelová
K000913
3-5 dní 47,00 € 3-5 dní 47,00 €
+
-
0,75 kg 1999 - čierna
0,75 kg K000922 0,75 kg 1999 - čierna
K000922
1-2 dni 6,62 € 1-2 dni 6,62 €
+
-
1999 - čierna 10 kg
10 kg K000923 1999 - čierna 10 kg
K000923
3-5 dní 82,43 € 3-5 dní 82,43 €
+
-
1999 - čierna 5 kg
5 kg K000925 1999 - čierna 5 kg
K000925
3-5 dní 43,06 € 3-5 dní 43,06 €
+
-
0,75 kg 2430 - hnedá čokoládová 0,75 kg K000937 0,75 kg 2430 - hnedá čokoládová
K000937
skladom 6,86 € skladom 6,86 €
+
-