EKOTRAN E0901 - Hladký ochranný náter
EKOTRAN E0901 - Hladký ochranný náter

Značka: COLORLAK

14,48 €s DPH

12,07 €bez DPH

EKOTRAN E0901 - Hladký ochranný náter
Zatvoriť

EKOTRAN E0901 - Hladký ochranný náter

Sample icon Vzorkovník

Značka: COLORLAK

Kód produktu: VAR-CL00516

EKOTRAN E0901 - Hladký ochranný náter

Transparentný ochranný náter určený predovšetkým k pretieraniu podkladov (betón, brizolit, omietky, staré nátery) pre zvýšenie odolnosti a umývateľnosti. Náter vytvára charakteristický mokrý vzhľad. Výdatnosť: 3,3-5 m2/kg.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

14,48 €s DPH

12,07 €bez DPH

3 dni

Na predajni v Žiline v stredu
U vás vo štvrtok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Transparentný ochranný náter určený predovšetkým k pretieraniu podkladov (betón, brizolit, omietky, staré nátery) pre zvýšenie odolnosti a umývateľnosti.
Náter vytvára charakteristický mokrý vzhľad. 
Vhodná je aj k pretieraniu betónových tašiek, soklov, dekoratívnych omietok, minerálnych podkladov, umelého kameňa, prírodného kameňa a pod.

Výdatnosť: 

- 3,3-5 m2/kg

Riedenie:

- vodou

- 1. náter: do 20% vody
- 2. náter: do 10% vody

Príprava podkladu

Podklad musí byť suchý, súdržný, čistý, zbavený mastnoty, prachu, nečistôt a zbavený starých nesúdržných náterov.
Musí byť izolovaný od spodnej vody a nerovnosti vyrovnané.
Ako prvé odporúčame podklad napenetrovať pomocou Ekopen E0601.

Aplikácia

po 12tich hodinách od penetrácie aplikujte 2 nátery Ekotranom.
Jednotlivé nátery rieďte podľa uvedeného pomeru riedenia.
Medzi nátermi nechajte odstup minimálne 6 hodín pre dostatočné zaschnutie.

Čistenie náradia

Náradie po skončení prác umyte vodou.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP)
Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný podľa CLP.

Prvky označovania

Označovanie podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP) odpadá
Výstražné piktogramy odpadá
Výstražné slovo odpadá
Výstražné upozornenia odpadá

Bezpečnostné upozornenia

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.
P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

Ďalšie údaje

EUH208 Obsahuje zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (EC 247-500-7) a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (EC 220-239-6 (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.
EUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.
Obsah VOC: VR kat.A/c): 30 g/l. Obsahuje 7 g/l VOC.

Iná nebezpečnosť

PBT:
Produkt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako PBT (perzistentný, bioakumulatívny a toxický) v súlade s prílohou XIII nariadenia č. 1907/2006 v platnom znení.
vPvB:
Produkt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako vPvB (veľmi perzistentný a veľmi bioakumulatívny) v súlade s prílohou XIII nariadenia č. 1907/2006 v platnom znení.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke COLORLAK

Spoločnosť bola založená v roku 1925 Ing. Kirschnerom v Starom Měste.
Náterové hmoty vyrába od roku 1929 a po II. svetovej vojne sa výroba farieb stáva hlavným výrobným programom.
V súčasnosti sú najväčším českým výrobcom a distribútorom náterových hmôt.
Vyrábajú pestrý sortiment farieb a lakov na drevo, kovy, betón a minerálne podklady.
Produkcia zahŕňa aj výrobu sprejov, riedidiel a ďalších pomôcok.
Expandujú nie len pre veľkoobchodných partnerov, ale sústreďujú výrobu aj pre zabezpečenie maloobchodného predaja. 


Všetky varianty produktu (2) EKOTRAN E0901 - Hladký ochranný náter

14,48 € - 71,39 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
transparentný 1 kg 1 kg CL00517 transparentný 1 kg
CL00517
3 dni 14,48 € 3 dni 14,48 €
+
-
transparentný 5 kg 5 kg CL00518 transparentný 5 kg
CL00518
3 dni 71,39 € 3 dni 71,39 €
+
-