EKOKRYL Základ - základná vodouriediteľná farba
EKOKRYL Základ - základná vodouriediteľná farba

Značka: Chemolak

EKOKRYL Základ - základná vodouriediteľná farba
Zatvoriť

EKOKRYL Základ - základná vodouriediteľná farba

Značka: Chemolak

Kód produktu: VAR-C01288

EKOKRYL Základ - základná vodouriediteľná farba

Základný antikorózny náter na kovy (oceľ, liatina, hliník, zoxidovaný pozink) pod vrchné vodou riediteľné akrylátové nátery EKOKRYL MAT V 2045 a EKOKRYL LESK V 2062. Teoretická výdatnosť: 7m2/L. Príklad postupu: príprava podkladu - očistenie, zbavenie okovín a prachu, koróznych splodín, odmastenie …

Zobraziť viac
farba (4)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (1)

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-

Popis produktu

Farba EKOKRYL základ je určená ako základný antikorózny náter na kovy (oceľ, liatina, hliník, zoxidovaný pozink) pod vrchné vodou riediteľné akrylátové nátery EKOKRYL MAT V 2045 a EKOKRYL LESK V 2062.

Teoretická výdatnosť: 7m2/L.

Príklad postupu: príprava podkladu - očistenie, zbavenie okovín a prachu, koróznych splodín, odmastenie

- 1 až 2 krát EKOKRYL základ , 40-60 µm v jednej vrstve

- 1 až 2 krát vrchný náter napr. EKOKRYL MAT V 2045, EKOKRYL LESK V 2062 interval pre ďalší náter vodou riediteľnými farbami 4-6 h.

Nanášanie, riedenie, čistenie náradia: Farba sa aplikuje NT striekaním, štetcom alebo valčekom. Riedi sa vodou. Pred použitím je potrebné obsah obalu dôkladne premiešať. Nízka teplota a vysoká vlhkosť vzduchu predlžujú zasychanie. Náradie sa čistí vodou ihneď po použití.
Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Nebezpečný pre životné prostredie, kategória nebezpečnosti 2
2.2. Prvky označovania
Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražný piktogramVýstražné slovo
Žiadne

Výstražné upozornenia
H 411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH 208 Obsahuje zmes 5-chloro-2-metylizotiazol-3(2H)-on a 2-metylizotiazol-3(2H)-on.
Môže vyvolať alergickú reakciu.
Bezpečnostné upozornenia
P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.
P 273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P 280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P 308 + P 311 PO expozícii alebo podozrení z nej: volajte TOXIKOLOGICKÉ
INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/.

Obsahuje: Trizink bis(ortofosfat)
2.3. Iná nebezpečnosť nie je známa


... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (4) EKOKRYL Základ - základná vodouriediteľná farba

8,55 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,6 l 0100 - biela
0,6 L C01288 0,6 l 0100 - biela
C01288
skladom 8,55 € skladom 8,55 €
+
-
0,6 l 0110 - šedá
0,6 L C01289 0,6 l 0110 - šedá
C01289
skladom 8,55 € skladom 8,55 €
+
-
0,6 l 0199 - čierna
0,6 L C01290 0,6 l 0199 - čierna
C01290
skladom 8,55 € skladom 8,55 €
+
-
0,6 l 0840 - červenohnedá
0,6 L C01291 0,6 l 0840 - červenohnedá
C01291
skladom 8,55 € skladom 8,55 €
+
-