DREVONOL - Tenkovrstvá lazúra na drevo s ľanovým olejom
DREVONOL - Tenkovrstvá lazúra na drevo s ľanovým olejom

Značka: NOVOCHEMA

Otázky & odpovede (2)

100,10 €s DPH

83,42 €bez DPH

DREVONOL - Tenkovrstvá lazúra na drevo s ľanovým olejom
Zatvoriť

DREVONOL - Tenkovrstvá lazúra na drevo s ľanovým olejom

Sample icon Vzorkovník

Značka: NOVOCHEMA

Otázky & odpovede: 1

Kód produktu: VAR-NA001

DREVONOL - Tenkovrstvá lazúra na drevo s ľanovým olejom

Tenkovrstvá lazúra na drevo s ľanovým olejom na povrchovú úpravu dreva pre vonkajšie a vnútorné účely - nátery chát, plotov, nábytku a pod. Lazúra je určená na zjednotenie savosti dreva, ale aj ako napúšťadlo pod nátery. Výdatnosť: 7-11 m2/L.

Zobraziť viac
farba (12)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (3)

100,10 €s DPH

83,42 €bez DPH

na objednávku

Na predajni v Žiline v piatok
U vás v pondelok, 01.07.2024

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Tenkovrstvá lazúra na drevo s ľanovým olejom na povrchovú úpravu dreva pre vonkajšie a vnútorné účely - nátery chát, plotov, nábytku a pod.
Lazúra je určená na zjednotenie savosti dreva, ale aj ako napúšťadlo pod nátery. 
Výrobok nie je použiteľný pre nátery, ktoré prichádzajú do priameho styku s potravinami, krmovinami, pitnou vodou a k náterom hračiek a detského nábytku.

Výdatnosť: 

- 7-11 m2/L

Riedenie:

- pripravená na použitie

Príprava podkladu

Podklad musí byť pred aplikáciou čistý, suchý, bez drevného prachu, mastnoty alebo iných nečistôt ako sú živica, tuky, olej a pod.
Maximálna vlhkosť dreva by mala byť do 12%.

Aplikácia

Aplikácia lazúry je možná štetcom, valčekom alebo striekaním.
Aplikujte sa len také množstvo, ktoré sa dokonale vsiakne do povrchu dreva.
Nevsiaknutý materiál je potrebné po 10 minútach zotrieť.
Aplikujte 1-2 vrstvy podľa savosti dreva.

Čistenie náradia

Náradie po skončení prác očistite pomocou riedidla S 6006.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia zmesi podľa Nariadenia EP a Rady č. 1272/2008 CLP

Flam. Liq. 3 H226
Asp. Tox. 1 H304
Skin irrit. 2 H315
Skin Sens. 1 H317
Eye Dam. 1 H318
STOT SE 3 H336
Carc. 2 H351
STOT RE 1 H372
Aqatic Chronic 2 H411

Prvky označovania

Výstražné piktogramy:


Výstražné slovo:
Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia 

H226 Horľavá kvapalina a pary.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť a závraty
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.
H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. bezpečnostné upozornenie P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

Bezpečnostné upozornenia

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev
P312 Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
P301 + P330 + P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
P403 + P233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v mieste zberu nebezpečného odpadu.

Iná nebezpečnosť 

Obsahuje: benzín (ropný), hydrogenačne odsírený, ťažký; 3-jódprop-2-inylbutylkarbamát; butanón-oxím
Ošetrený výrobok.
Kategória a podkategória regulovaného výrobku:

A/f/OR: Moridlá pre ultratenkú vrstvu
Hraničná hodnota pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín: 700 g/l.
Najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v stave, v ktorom je regulovaný výrobok pripravený na použitie: 620 g/l.

... viac

Otázky & Odpovede

1 otázka
1 odpoveď
Anton
Môžem dlažkovicu impregnovať drevonolom a potom nalakovať lakom ?

Pýtal sa Anton, 3. júl 2023

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
4. júl 2023

Dobrý deň. Na dlážkovicu, ak je na terase ako pochôdzna plocha, tak by som doporučil radšej terasový olej https://www.efarby.sk/oleje-na-terasy napr. https://www.efarby.sk/adler-pullex-bodenol-silne-penetrujuci-ochranny-a-vodoodpudivy-olej-na-drevene-terasy. V prípade ak je dlážkovica použitá v interiéri, tak potom tvrdý voskový olej https://www.efarby.sk/oleje-na-drevenu-podlahu. Lak moc nedoporučujem, pretože pri obnove náteru potom treba celú lakovú vrstvu zbrúsiť kdežto pri terasových olejoch alebo tvrdých voskových olejoch stačí podklad očistiť a naniesť novú vrstvu. No môžete použiť aj Vami navrhované riešenie.

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Všetky varianty produktu (25) DREVONOL - Tenkovrstvá lazúra na drevo s ľanovým olejom

8,40 € - 100,10 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
DREVONOL - bezfarebný 2,5 L 2,5 L NA002 DREVONOL - bezfarebný 2,5 L
NA002
na objednávku 19,06 € na objednávku 19,06 €
+
-
DREVONOL - gaštan 2,5 L 2,5 L NA003 DREVONOL - gaštan 2,5 L
NA003
na objednávku 19,89 € na objednávku 19,89 €
+
-
DREVONOL - orech 2,5 L 2,5 L NA004 DREVONOL - orech 2,5 L
NA004
na objednávku 19,89 € na objednávku 19,89 €
+
-
DREVONOL - palisander 2,5 L 2,5 L NA005 DREVONOL - palisander 2,5 L
NA005
na objednávku 19,89 € na objednávku 19,89 €
+
-
DREVONOL - teak 2,5 L 2,5 L NA006 DREVONOL - teak 2,5 L
NA006
na objednávku 19,89 € na objednávku 19,89 €
+
-
DREVONOL - pínia 2,5 L 2,5 L NA007 DREVONOL - pínia 2,5 L
NA007
na objednávku 19,89 € na objednávku 19,89 €
+
-
DREVONOL - jedľová zeleň 2,5 L 2,5 L NA008 DREVONOL - jedľová zeleň 2,5 L
NA008
na objednávku 21,31 € na objednávku 21,31 €
+
-
DREVONOL - svetlý dub 2,5 L 2,5 L NA009 DREVONOL - svetlý dub 2,5 L
NA009
na objednávku 19,89 € na objednávku 19,89 €
+
-
DREVONOL - červený smrek 2,5 L 2,5 L NA010 DREVONOL - červený smrek 2,5 L
NA010
na objednávku 19,89 € na objednávku 19,89 €
+
-
DREVONOL - mahagón 2,5 L 2,5 L NA011 DREVONOL - mahagón 2,5 L
NA011
na objednávku 19,89 € na objednávku 19,89 €
+
-