DREVOLUX FORTE - Biocídne napúšťadlo na drevo
DREVOLUX FORTE - Biocídne napúšťadlo na drevo

Značka: Chemolak

58,25 €s DPH

48,54 €bez DPH

DREVOLUX FORTE - Biocídne napúšťadlo na drevo
Zatvoriť

DREVOLUX FORTE - Biocídne napúšťadlo na drevo

Sample icon Vzorkovník

Značka: Chemolak

Kód produktu: VAR-C02363

DREVOLUX FORTE - Biocídne napúšťadlo na drevo

Biocídne napúšťadlo na ochranu dreva vo vonkajšom prostredí. Účinne chráni drevo pred drevokazným hmyzom a hubami. Vhodné je na stavebno-stolárske výrobky, ktoré nie sú v priamo kontakte s vodou alebo vodnou hladinou. Výdatnosť: 0,2 L/m2.

Zobraziť viac
farba (2)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

58,25 €s DPH

48,54 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline pozajtra
U vás v utorok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Biocídne napúšťadlo na ochranu dreva vo vonkajšom prostredí.
Účinne chráni drevo pred drevokazným hmyzom a hubami.
Vhodné je na stavebno-stolárske výrobky, ktoré nie sú v priamo kontakte s vodou alebo vodnou hladinou. 
Použitie je možné na vnútorné a vonkajšie časti okien, okenice, vonkajšie dvere, obklady fasád z dreva, drevené prístrešky, balkónové zábradlia. 
Produkt by sa nemal používať v interiéri. 

Biocídny výrobok!
Používajte biocídy bezpečným spôsobom.
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Výdatnosť: 

- 0,2 L/m2

Riedenie: 

- neriedi sa 

Príprava podkladu 

Drevo musí byť pred aplikáciou čisté, suché, obrúsené a zbavené prachu.

Aplikácia 

Pred použitím produkt dôkladne premiešajte. 
Aplikujte štetcom (pri neprofesionálnom použití) alebo máčaním (pri profesionálnom použití).

Máčanie:
Produkt sa neriedi a nanáša sa v dodávanej viskozite. 

Aplikácia štetcom: 
Použite štetec so syntetickými vláknami a náter aplikujte v smere vlákien dreva v 2-3 vrstvách podľa typu dreva.
Ošetrené drevo musí byť natreté vhodným vrchným náterom hneď po zaschnutí biocídneho napúšťadla. 
Náter nechajte schnúť cca 4-6 hodín a následne povrch prebrúste brúsnym papierom č. 180-240.
Ako povrchovú úpravu použite napr. Drevolux Aqua Decor. 

Čistenie náradia 

Náradie po skončení prác umyte teplou vodou ešte pred zaschnutím napúšťadla. 

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Nebezpečný pre vodné prostredie, kategória dlhodobej nebezpečnosti: Chronická 2

Prvky označovania

Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražný piktogram:


Výstražné slovo:
 Pozor

Výstražné upozornenia

H 410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH 208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón a zmes 5-chloro-2-metyl-3(2H)-izotiazolón a 2-metyl-3(2H)-izotiazolón. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenia

P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P 280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P 501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi.

Obsahuje: 3-jodo-2-propynyl butylkarbamát, zirkón karboxylát, permetrin, tebukonazol, 1,2-propanediol, polymér s kys. boritou

Iná nebezpečnosť

Nie je známa.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: Chemolak

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (4) DREVOLUX FORTE - Biocídne napúšťadlo na drevo

12,29 € - 58,25 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
bezfarebný 5 L 5 L C02363 bezfarebný 5 L
C02363
skladom 58,25 € skladom 58,25 €
+
-
bezfarebný 1 L 1 L C02364 bezfarebný 1 L
C02364
skladom 12,29 € skladom 12,29 €
+
-
0608 - hnedý 5 L 5 L C02369 0608 - hnedý 5 L
C02369
skladom 58,25 € skladom 58,25 €
+
-
0608 - hnedý 1 L 1 L C02370 0608 - hnedý 1 L
C02370
skladom 12,29 € skladom 12,29 €
+
-