DREVOLUX DECOR + Tixotropná hrubovrstvá lazúra
DREVOLUX DECOR + Tixotropná hrubovrstvá lazúra

Značka: Chemolak

16,67 €s DPH

13,89 €bez DPH

DREVOLUX DECOR + Tixotropná hrubovrstvá lazúra
Zatvoriť

DREVOLUX DECOR + Tixotropná hrubovrstvá lazúra

Značka: Chemolak

Kód produktu: VAR-C01746

DREVOLUX DECOR + Tixotropná hrubovrstvá lazúra

Vysoko kvalitná olejová lazúra určená pre náter dreva v interiéri a exteriéri. V kombinácií spolu s Drevolux Decor tvorí dlhotrvajúcu ochranu dreva. Výdatnosť: 13-15 m2/L.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

16,67 €s DPH

13,89 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-

Popis produktu

Vysoko kvalitná olejová lazúra určená pre náter dreva v interiéri a exteriéri.
V kombinácií spolu s Drevolux Decor tvorí dlhotrvajúcu ochranu dreva.
Bezfarebná lazúra zachováva farebný odtieň podkladového náteru, nestmavuje ho, zvýrazní jeho životnosť a vytvorí saténový lesk.
Náter je chránený pred pôsobením húb a rias aktívnou ochranou.
Je vhodná na nové aj renovačné nátery - verandy, pergoly, ploty, podhľady, obklady, okná, dvere, lavice, poličky, stoly a pod.

Produkt neodporúčame používať samostatne, ale v kombinácií s lazúrou Drevolux Decor.

Výdatnosť:

- 13-15 m2/L

Riedenie:

- neriedi sa

Príprava podkladu

Drevený podklad musí byť suchý, čistý a bez nečistôt.
Z povrchu odstráňte staré nátery (okrem predchádzajúceho náteru tenkovrstvou lazúrou).
Zvetranú alebo zošednutú vrstvu dreva obrúste až po zdravé drevo.
Jemne prebrúste upravený povrch brúsnym papierom č. 280 a dôkladne odstráňte prach z brúsenia.
Podľa potreby ošetrite drevo biocídnym prostriedkom proti napadnutiu hubami a hmyzom.
Požadovaný farebný odtieň dosiahnete náterom tenkovrstvou lazúrou Drevolux Decor.

Aplikácia

Pred aplikáciou lazúru dôkladne premiešajte.
Aplikujte mäkkým štetcom v smere textúry dreva v 1 vrstve.
Povrch prechádzajúcej vrstvy tenkovrstvou lazúrou odporúčame pred aplikáciou zľahka prebrúsiť

Čistenie náradia

Pracovné náradie po skončení prác očistite pomocou riedidla S 6006 alebo čistiacim prostriedkom na štetce.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
žiadna

Prvky označovania

Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražný piktogram: žiadny
Výstražné slovo: žiadne

Výstražné upozornenia

EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
EUH 208 Obsahuje 3-jodo-2-propynyl butylcarbamát. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenia

P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P 308 + P 311 PO expozícii alebo podozrení z nej: volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/.

Obsahuje: Uhľovodíky, C10-C13, n-alkány, izoalkány, cyklické, < 2 % aromáty*), 3-jodo-2-propynyl butylcarbamát

Iná nebezpečnosť

Nie je známa.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (2) DREVOLUX DECOR + Tixotropná hrubovrstvá lazúra

16,67 € - 53,51 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
bezfarebná 0,7 L 0,7 L C01746 bezfarebná 0,7 L
C01746
skladom 16,67 € skladom 16,67 €
+
-
2,5 L bezfarebná 2,5 L C01747 2,5 L bezfarebná
C01747
skladom 53,51 € skladom 53,51 €
+
-