DEZIN na povrchy - dezinfekčný prírpavok na povrchy
DEZIN na povrchy - dezinfekčný prírpavok na povrchy

Značka: Chemolak

DEZIN na povrchy - dezinfekčný prírpavok na povrchy
Zatvoriť

DEZIN na povrchy - dezinfekčný prírpavok na povrchy

Značka: Chemolak

Kód produktu: VAR-C01709

DEZIN na povrchy - dezinfekčný prírpavok na povrchy

Dezin na povrchy je roztok na čistenie, hygienu a dezinfekciu rôznych typov povrchov v domácnosti a na pracovisku, ktoré môžu byť kontaminované vírusmi a baktériami napr. dvere, kľučky, predajné pulty, vitríny, stoly, stoličky, podlahy a pod. s ktorými prichádzajú ľudia do kontaktu. Za 1,5 minúty…

Zobraziť viac
balenie (1)

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-

Popis produktu

Dezin na povrchy je roztok na čistenie, hygienu a dezinfekciu rôznych typov povrchov v domácnosti a na pracovisku, ktoré môžu byť kontaminované vírusmi a baktériami napr. dvere, kľučky, predajné pulty, vitríny, stoly, stoličky, podlahy a pod. s ktorými prichádzajú ľudia do kontaktu. 
Za 1,5 minúty po aplikácií je povrch dezinfikovaný. 

Biocídny výrobok!
Používajte biocídy bezpečným spôsobom.
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.


Aplikácia: 

- hubka Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Horľavé kvapaliny, kategória nebezpečnosti 2
2.2. Prvky označovania
Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražný piktogram


Výstražné slovo
NEBEZPEČENSTVO
Výstražné upozornenia
H 225 Veľmi horľavá kvapalina a pary

Bezpečnostné upozornenia
P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich prvkov, iskier, otvoreného ohňa a iných
zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P 243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.
P 501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi.
Obsahuje: etylalkohol
2.3. Iná nebezpečnosť nie je známa

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: Chemolak

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (1) DEZIN na povrchy - dezinfekčný prírpavok na povrchy

7,33 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
1 l 1 L C01709 1 l
C01709
skladom 7,33 € skladom 7,33 €
+
-