DETECHA KARBOLINEUM - Olej na terasy a záhradný nábytok
DETECHA KARBOLINEUM - Olej na terasy a záhradný nábytok

Značka: DETECHA

15,16 €s DPH

12,63 €bez DPH

  • Novinka
DETECHA KARBOLINEUM - Olej na terasy a záhradný nábytok
Zatvoriť

DETECHA KARBOLINEUM - Olej na terasy a záhradný nábytok

Sample icon Vzorkovník

Značka: DETECHA

Kód produktu: VAR-DET0363

DETECHA KARBOLINEUM - Olej na terasy a záhradný nábytok

Karbolineum olej zo zmesi prírodných a olejov a voskov, ktorý na povrch dreva vytvára matný až hodvábne lesklý povrch s protišmykovým efektom. Výdatnosť: 20-30 m2/kg.

Zobraziť viac
farba (4)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

15,16 €s DPH

12,63 €bez DPH

  • Novinka

do 3 dní

Na predajni v Žiline v pondelok
U vás v utorok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Karbolineum olej zo zmesi prírodných a olejov a voskov, ktorý na povrch dreva vytvára matný až hodvábne lesklý povrch s protišmykovým efektom.
Pri nátere olejom je krásne vyzdvihnutá kresba dreva bez tvorby lakového filmu na povrchu dreva.
Jedná sa o vodoodpudivý prípravok s vynikajúcimi impregnačnými vlastnosťami, ktorý je vhodný na opakované každoročné ošetrenie dreva.
Chráni drevo pred poveternostnými vplyvom a predlžuje jeho životnosť.
Vzhľadom na vysoký obsah sušiny stačí aplikovať len jednu vrstvu oleja.
Bezfarebný odtieň nie je odolný voči UV žiareniu.

Karbolineum olej je ideálny na náter a renováciu drevených podláh balkónov, terás, podlahových roštov, záhradného nábytku a záhradných konštrukcií.
Je možné ho využiť pre náter exotických drevín ako sú douglaska, céder, tík alebo mahagón.
Olej nie je vhodný pre náter drevín, ktoré majú vysoký obsah živice.

Výdatnosť:

- 20-30 m2/kg

Riedenie:

- pripravený na použitie

Príprava podkladu

Drevo musí byť pred aplikáciou suché, súdržné, čistí, zbavené nečistôt, prachu, zašednutia a plesnivých častí.
Drevo by nemalo mať vlhkosť vyššiu ako 18%.
Drevo musí byť dobre obrúsené a bez zvyškov starých náterov.
Drevo s vyšším obsahom živice (dub, smrekovec, borovica) musia byť zbavené všetkých živicových výronov.
Trvanlivosť náterového systému a celkový vzhľad povrchovej úpravy dreva závisí od kvality predbežnej úpravy.
 Čisté drevo pred náterom oleja odporúčame napustiť vhodným prostriedkom pre ochranu voči napadnutiu drevokazným hmyzom a hubami.

Aplikácia

Pred použitím dôkladne rozmiešajte obsah obalu.
Olej sa neriedi a je pripravený priamo na použitie.
Na pripravený drevený povrch aplikujte olej štetcom alebo valčekom v smere vlákien v jednej vrstve, kým sa drevo nenasýti.
Ak je potrebná vyššia ochrana, aplikujte po zaschnutí prvej vrstvy druhý náter.
Prebytočný olej po 30 minútach zotrite mäkkou handrou, ktorá nepúšťa vlákna alebo špongiou a nechajte zaschnúť.
Povrch medzi jednotlivými vrstvami odporúčame prebrúsiť jemným brúsnym papierom so zrnitosťou 220-240°C.

Vhodná teplota pre aplikáciu oleja je +18°C až +25°C.

Schnutie oleja

Čas schnutia veľmi závisí od konkrétnych podmienok - teploty, vlhkosti, nasiakavosti, druhu a kvalite dreva.
Ďalšiu vrstvu je možné naniesť naniesť po 24 hodinách.
Plné zaťaženie je možné po 7 dňoch.

Čistenie náradia

Pracovné náradie a pomôcky po skončení prác očistite pomocou riedidla S 6006 alebo S 6005.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia zmesi podľa nariadenia ES č. 1272/2008
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.

Flam. Liq. 3, H226
Asp. Tox. 1, H304
STOT SE 3, H336
STOT RE 2, H373
Aquatic Chronic 2, H411

Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky

Horľavá kvapalina a pary.

Najvýznamnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a na životné prostredie

Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
Dráždi kožu.
Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícií.
Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Prvky označovania

Výstražné piktogramy:

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo

Nebezpečné látky

petrolej-nešpecifikovaný
(Komplexná zmes uhľovodíkov získavaná katalytickým hydrogenačným odsírením. Pozostáva z uhľovodíkov s počtom atómov uhlíka prevažne v rozmedzí od C7 do C12. Má teplotu varu v rozmedzí približne od 90°C do 230°C).

Výstražné upozornenia

H226 – Horľavá kvapalina a pary.
H304 – Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315 – Dráždi kožu.
H336 – Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H373 – Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H411 – Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P101 – Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 – Uchovávajte mimo dosahu detí.
P271 – Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P501 – Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej pre nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: DETECHA

O značke DETECHA

Detecha chemické výrobné družstvo si trvalo buduje pevnú pozíciu na trhu. Detecha má svoju históriu, tradíciu a skúsenosti v odboroch činnosti sa počítajú na desaťročia. Spolupracuje so špičkovými odborníkmi a renomovanými výskumnými pracoviskami. Každý rok prichádza na trh s radom zaujímavých noviniek. Vďaka presnému a premyslenému plánovaniu finančných zdrojov si môže dovoliť zachovávať priaznivé ceny a pritom udržať vysokú kvalitu produktov. Kvalita patrí medzi hlavné priority spoločnosti.

Stredom záujmu výrobného družstva Detecha je zákazník. Hlavne veľkoobchodné a maloobchodné predajne, ktorým vychádza maximálne v ústrety. Hlavným zákazníkom pre výrobné družstvo je však konečný spotrebiteľ. Ten, ktorý výrobky používa. A jemu je podriadené všetko počínanie.

Súčasný výrobný program Detecha nadväzuje na tradíciu a predovšetkým na bohaté dlhoročné skúsenosti.

Všetky varianty produktu (8) DETECHA KARBOLINEUM - Olej na terasy a záhradný nábytok

15,16 € - 51,96 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
bezfarebná 2 kg 2 kg DET0364 bezfarebná 2 kg
DET0364
do 3 dní 51,96 € do 3 dní 51,96 €
+
-
javor 2 kg 2 kg DET0365 javor 2 kg
DET0365
do 3 dní 51,96 € do 3 dní 51,96 €
+
-
zlatý dub 2 kg 2 kg DET0366 zlatý dub 2 kg
DET0366
do 3 dní 51,96 € do 3 dní 51,96 €
+
-
céder 2 kg 2 kg DET0367 céder 2 kg
DET0367
do 3 dní 51,96 € do 3 dní 51,96 €
+
-
bezfarebná 0,6 kg 0,6 kg DET0368 bezfarebná 0,6 kg
DET0368
do 3 dní 15,16 € do 3 dní 15,16 €
+
-
javor 0,6 kg 0,6 kg DET0369 javor 0,6 kg
DET0369
do 3 dní 15,16 € do 3 dní 15,16 €
+
-
zlatý dub 0,6 kg 0,6 kg DET0370 zlatý dub 0,6 kg
DET0370
do 3 dní 15,16 € do 3 dní 15,16 €
+
-
céder 0,6 kg 0,6 kg DET0371 céder 0,6 kg
DET0371
do 3 dní 15,16 € do 3 dní 15,16 €
+
-