CLEAMEN 320 Deo tablety do pisoáru
CLEAMEN 320 Deo tablety do pisoáru

Značka: Cleamen

14,92 €s DPH

12,43 €bez DPH

CLEAMEN 320 Deo tablety do pisoáru
Zatvoriť

CLEAMEN 320 Deo tablety do pisoáru

Značka: Cleamen

Kód produktu: VAR-CLA0064

CLEAMEN 320 Deo tablety do pisoáru

Čistiaci a deodoračný prípravok určený pre vkladanie do pisoárov. Tablety zabraňujú tvorbe usadenín, vodného a močového kameňa. V balení cca 48 ks tabliet.Tablety uvoľňujú príjemnú intenzívnu vôňu, ktorá neutralizuje nepríjemný zápach močoviny.

Zobraziť viac
balenie (1)

14,92 €s DPH

12,43 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-

Popis produktu

Cleamen 320 sú tablety zabraňujúce tvorbe usadenín, vodného a močového kameňa a uvoľňujú príjemnú intenzívnu vôňu, ktorá neutralizuje nepríjemný zápach močoviny.
Priame použitie - vloženie do sítka a následne do pisoáru.​

Balenie obsahuje 48 ks​

UFI 5160-70U5-Q00T-4WY0

Identifikácia nebezpečnosti:
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná v zmysle nariadenia 1272/2008/ES.

Výstražné slovo - Nebezpečenstvo

Klasifikácia podľa nariadenia 1272/2008/ES:

Nebezpečné vlastnosti
H315 - Dráždi kožu.
H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Pokyny pre bezpečnú manipuláciu
P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302+P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P301+P330+P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P501 - Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Výstražný symbol nebezpečnosti: GHS05


... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke Cleamen

Spoločnosť Cormen - dodávateľ produktov Cleamen bola založená v roku 1994. 
Od počiatku svojej činnosti sa zameriava na výrobu kozmetiky, bytovej a priemyselnej drogérie a chémie. 
Prvé roky svojej činnosti pôsobila spoločnosť hlavne v Českej republike. 
Od založenia firmy boli výrobky dodávané prevažne na profesionálny trh, ktorý kladie veľký dôraz na kvalitu výrobkov, súvisiacich služieb a poradenstve. 
Výrobky si veľmi rýchlo vďaka svojej kvalite získalo priazeň i náročnejšieho trhu. 

Všetky varianty produktu (1) CLEAMEN 320 Deo tablety do pisoáru

14,92 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
1,5 kg 1,5 kg CLA0064 1,5 kg
CLA0064
skladom 14,92 € skladom 14,92 €
+
-