DEN BRAVEN D4 - Konštrukčné polyuretánové lepidlo
DEN BRAVEN D4 - Konštrukčné polyuretánové lepidlo

Značka: Den Braven

DEN BRAVEN D4 - Konštrukčné polyuretánové lepidlo
Zatvoriť

DEN BRAVEN D4 - Konštrukčné polyuretánové lepidlo

Sample icon Vzorkovník

Značka: Den Braven

Kód produktu: VAR-DEN0836

DEN BRAVEN D4 - Konštrukčné polyuretánové lepidlo

Jednozložkové rýchloschnúce lepidlo na báze polyuretánu, ktoré vytvára trvalo pevný spoj. Má extrémne rýchle schnutie s miernou plniacou schopnosťou. Vhodné pre interiér aj exteriér.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (1)

1-2 dni

Na predajni v Žiline pozajtra
U vás v stredu

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Jednozložkové rýchloschnúce lepidlo na báze polyuretánu, ktoré vytvára trvalo pevný spoj.
Má extrémne rýchle schnutie s miernou plniacou schopnosťou.
Vhodné pre interiér aj exteriér.
Poskytuje extrémne vysokú pevnosť lepeného spoja v kombinácií drevo-drevo
Zabezpečuje prvotriednu odolnosť voči vlhkosti a teplu.

Obsahuje izokyanáty resp. diizokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Od 24. augusta 2023 sa pred priemyselným alebo profesionálnym použitím vyžaduje primeraná odborná príprava.

Použitie:

- lepenie drevených konštrukcií, sendvičových hranolov a trámov
- lepenie čapových spojov s požiadavkou na vysokú pevnosť a odolnosť proti vode
- lepenie dreva na polyuretánové panely, polystyrén, minerálnu vlnu, betón, prírodný kameň, keramické dlaždice, oceľ, hliník, plast a pod.

Príprava podkladu

Podklad musí byť čistý, suchý, pevný, bez prachu, mastnoty a oleja.
Jeden podklad musí byť porézny.
Pokiaľ sú oba povrchy neporézne, je nutné nastriekať tenký vodný film na jeden z povrchov alebo na lepidlo.

Aplikácia

Lepidlo nanášajte len na jednu stranu spoja celoplošne alebo s odstupom cca 5-10 minút v pruhoch alebo bodoch.
Lepený materiál priložte k sebe najneskôr do 7 minút.
Lepidlo mierne zväčšuje svoj objem, použite lisovaciu svorku a spoj zaistite minimálne na 10 minút.
Po 30 minútach je možné lepený polotovar ďalej opracovávať.

Na urýchlenie vytvrdnutia je možné porézny podklad navlhčiť rozprašovačom.

Čistenie

Vytvrdnutý materiál odstráňte mechanicky.

Klasifikácia zmesi

Klasifikácia podľa nariadení (ES) č. 1272/2008 (CLP):
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
Eye Irrit. 2, H319
Resp. Sens. 1, H334
STOT SE 3, H335
Carc. 2, H351

Prvky označovania

Označenie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP):
Výstražný piktogramy:


Výstražné slovo:

Obsahuje:4,4'-metyléndifenol diiozokyanát, oligoméry

Výstražné upozornenia

H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.

Bezpečnostné upozornenia


P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P261 Zabráňte vdychovaniu pár.
P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.
P304+340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne
dýchať.
P342+311 Pri sťaženom dýchaní: Volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
P501 Odstráňte obsah/obal odovzdaním na zberný dvor do časti nebezpečného odpadu.

Doplňujúce informácie

EUH204 Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Iná nebezpečnosť

Tento produkt neobsahuje žiadne látky, ktoré sú vyhodnotené ako PBT alebo vPvB v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.
Tento produkt neobsahuje SVHC látku v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.
Tento produkt neobsahuje endokrinné disruptory v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Kategória:
Značka: Den Braven

O značke Den Braven

Slovenská spoločnosť Den Braven s materskou firmou a výrobným závodom v Českej republike. 
Vo vlastnom testovacom stredisku vyvíjajú a následne preverujú kvalitu vlastných výrobkov. Moderná technológia im umožňuje vyhovieť akýmkoľvek požiadavkám na množstvo pri zachovaní vysokej kvality. 
Už 20 rokov patrí Den Braven k popredným svetovým producentom tmelov, silikónov, polyuretánových montážnych pien i technických sprejov. Nakúpte si produkty Den Braven na efarby.sk

Všetky varianty produktu (1) DEN BRAVEN D4 - Konštrukčné polyuretánové lepidlo

11,88 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
transparentná 0,3 L 0,3 L DEN0837 transparentná 0,3 L
DEN0837
1-2 dni 11,88 € 1-2 dni 11,88 €
+
-