COLORLAK V-1920 - Čistič fasád
COLORLAK V-1920 - Čistič fasád

Značka: COLORLAK

COLORLAK V-1920 - Čistič fasád
Zatvoriť

COLORLAK V-1920 - Čistič fasád

Sample icon Vzorkovník

Značka: COLORLAK

Kód produktu: VAR-CL00442

COLORLAK V-1920 - Čistič fasád

Čistič určený k čisteniu fasád, muriva, betónu, omietok, kameňa, strešných krytín a ďalších minerálnych podkladov proti biologickému napadnutiu v exteriéri. Okrem odstránenia napadnutia poskytuje aj preventívnu ochranu. Výdatnosť: 8-15 m2/L.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

3 dni

Na predajni v Žiline v stredu
U vás vo štvrtok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Čistič určený k čisteniu fasád, muriva, betónu, omietok, kameňa, strešných krytín a ďalších minerálnych podkladov proti biologickému napadnutiu v exteriéri.
Okrem odstránenia napadnutia poskytuje aj preventívnu ochranu. 

Výdatnosť: 

- 8-15 m2/L

Riedenie:

- pripravený na použitie

Príprava podkladu

Napadnuté plochy pred ošetrením nečistite nasucho nakoľko sa tým rozšíri kontaminácia na ostatné plochy.

Aplikácia

Čistič je určený k priamemu použitiu - neriedi sa a ani sa inak neupravuje.
Prostriedok pri aplikácií pení.
Pred použitím ho pretrepte a aplikujte štetkou, štetcom, valčekom alebo striekaním za priaznivého počasia.
Doba zasychania je cca 4-6 hodín a dobu pôsobenia je potrebné dodržať v časovom rozmedzí najmenej 48 hodín.
Pre dokonalú likvidáciu je vhodné čistič ponechať pôsobiť 72 hodín.

V prípade zbytkov rias a machov pri silne znečistených plochách je možné postup opakovať - predĺži sa tým účinnosť.

Biocídny výrobok!
Používajte biocídy bezpečným spôsobom.
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP)

Prvky označovania

Označovanie podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP)
Tento produkt je klasifikovaný a označený podľa Nariadenia CLP.
Výstražné piktogramy


Výstražné slovo:
Pozor
Nebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:
2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón

Výstražné upozornenia

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.
P261 Zabráňte vdychovaniu pár/aerosólov.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody / mydla.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P362+P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad.

Iná nebezpečnosť

PBT:
Produkt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako PBT (perzistentný, bioakumulatívny a toxický) v
súlade s prílohou XIII nariadenia č. 1907/2006 v platnom znení.
vPvB:
Produkt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako vPvB (veľmi perzistentný a veľmi bioakumulatívny) v
súlade s prílohou XIII nariadenia č. 1907/2006 v platnom znení.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: COLORLAK

O značke COLORLAK

Spoločnosť bola založená v roku 1925 Ing. Kirschnerom v Starom Měste.
Náterové hmoty vyrába od roku 1929 a po II. svetovej vojne sa výroba farieb stáva hlavným výrobným programom.
V súčasnosti sú najväčším českým výrobcom a distribútorom náterových hmôt.
Vyrábajú pestrý sortiment farieb a lakov na drevo, kovy, betón a minerálne podklady.
Produkcia zahŕňa aj výrobu sprejov, riedidiel a ďalších pomôcok.
Expandujú nie len pre veľkoobchodných partnerov, ale sústreďujú výrobu aj pre zabezpečenie maloobchodného predaja. 


Všetky varianty produktu (2) COLORLAK V-1920 - Čistič fasád

8,86 € - 39,00 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
bezfarebný 1 L 1 L CL00443 bezfarebný 1 L
CL00443
3 dni 8,86 € 3 dni 8,86 €
+
-
bezfarebný 5 L 5 L CL00444 bezfarebný 5 L
CL00444
3 dni 39,00 € 3 dni 39,00 €
+
-