COLORLAK ODSTRAŇOVAČ P07 - Odstraňovač starých náterov
COLORLAK ODSTRAŇOVAČ P07 - Odstraňovač starých náterov

Značka: COLORLAK

15,78 €s DPH

13,15 €bez DPH

COLORLAK ODSTRAŇOVAČ P07 - Odstraňovač starých náterov
Zatvoriť

COLORLAK ODSTRAŇOVAČ P07 - Odstraňovač starých náterov

Sample icon Vzorkovník

Značka: COLORLAK

Kód produktu: VAR-CL00620

COLORLAK ODSTRAŇOVAČ P07 - Odstraňovač starých náterov

Moderný gélový odstraňovač s vysokou účinnosťou a univerzálnym použitím. Odstraňuje olejové, syntetické, nitrocelulózové, epoxidové, polyuretánové i akrylátové nátery z kovových, drevených aj betónových podkladov. Výdatnosť: 12 m2/L.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (1)

15,78 €s DPH

13,15 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Moderný gélový odstraňovač s vysokou účinnosťou a univerzálnym použitím.
Odstraňuje olejové, syntetické, nitrocelulózové, epoxidové, polyuretánové i akrylátové nátery z kovových, drevených aj betónových podkladov. 
Zároveň veľmi dobre odstraňuje tieto nátery zaschnuté na aplikačných pomôckach ako sú štetce.

Výdatnosť: 

- 12 m2/L

Riedenie:

- pripravený na použitie

Aplikácia

Pred použitím odstraňovač dobre premiešajte.
Nanášajte najlepšie štetcom prípadne valčekom na väčšie plochy.
Vďaka gélovej konzistencií sa veľmi dobre aplikuje a nesteká zo zvislých plôch.

Odstraňovač pôsobí tak, že za 1-5 minút náter zmäkne, zväčší svoj objem a tým sa oddelí od podkladu.
Narušený náter sa následne ľahko špachtľou alebo škrabkou ľahko odstráni.
Rýchlosť pôsobenia odstraňovača závisí od teploty, ale aj od hrúbky aplikovaného náteru.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP)
Produkt je klasifikovaný ako nebezpečný podľa Nariadenia CLP.

Prvky označovania

Označovanie podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP)
Tento produkt je klasifikovaný a označený podľa Nariadenia CLP.
Výstražné piktogramy


Výstražné slovo:
Nebezpečenstvo
Nebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:
uhľovodíky, C9-C11, n-alkány, izoalkány, cyklické, < 2 % aromátov

Výstražné upozornenia

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Bezpečnostné upozornenia

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov
zapálenia. Nefajčite.
P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
44311P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ ochranné okuliare.
P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P370+P378 V prípade požiaru: na hasenie použite penu (odolnú alkoholu), oxid uhličitý, vodnú hmlu, prášok.
P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad.

Iná nebezpečnosť 

Pary tvoria spolu so vzduchom explozívne zmesi.
PBT:
Produkt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako PBT (perzistentný, bioakumulatívny a toxický) v
súlade s prílohou XIII nariadenia č. 1907/2006 v platnom znení.
vPvB:
Produkt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako vPvB (veľmi perzistentný a veľmi bioakumulatívny) v
súlade s prílohou XIII nariadenia č. 1907/2006 v platnom znení.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke COLORLAK

Spoločnosť bola založená v roku 1925 Ing. Kirschnerom v Starom Měste.
Náterové hmoty vyrába od roku 1929 a po II. svetovej vojne sa výroba farieb stáva hlavným výrobným programom.
V súčasnosti sú najväčším českým výrobcom a distribútorom náterových hmôt.
Vyrábajú pestrý sortiment farieb a lakov na drevo, kovy, betón a minerálne podklady.
Produkcia zahŕňa aj výrobu sprejov, riedidiel a ďalších pomôcok.
Expandujú nie len pre veľkoobchodných partnerov, ale sústreďujú výrobu aj pre zabezpečenie maloobchodného predaja. 


Všetky varianty produktu (1) COLORLAK ODSTRAŇOVAČ P07 - Odstraňovač starých náterov

15,78 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
bezfarebný 0,6 L 0,6 L CL00621 bezfarebný 0,6 L
CL00621
skladom 15,78 € skladom 15,78 €
+
-