CERESIT CM17 PRO - Vysokoflexibilné cementové lepidlo
CERESIT CM17 PRO - Vysokoflexibilné cementové lepidlo

Značka: Ceresit

12,75 €s DPH

10,63 €bez DPH

CERESIT CM17 PRO - Vysokoflexibilné cementové lepidlo
Zatvoriť

CERESIT CM17 PRO - Vysokoflexibilné cementové lepidlo

Sample icon Vzorkovník

Značka: Ceresit

Kód produktu: VAR-K006668

CERESIT CM17 PRO - Vysokoflexibilné cementové lepidlo

Vysokoflexibilné cementové lepidlo vystužené vláknami pre väčšiu pevnosť a flexibilitu. Je vhodné pre interiér i exteriér na hrúbku vrstvy do 15 mm. Výdatnosť: 1-5-3,7 kg/m2 v závislosti od rozmeru obkladov a hĺbky zubov stierky.

Zobraziť viac
balenie (1)

12,75 €s DPH

10,63 €bez DPH

1-2 dni

Na predajni v Žiline zajtra
U vás v pondelok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Vysokoflexibilné cementové lepidlo vystužené vláknami pre väčšiu pevnosť a flexibilitu.
Je vhodné pre interiér i exteriér na hrúbku vrstvy do 15 mm. 
Lepidlo obsahuje dve technológie:

1. technológia AERO
- dokonale prevzdušnená, plastická konzistencia;
2. technológia MICRO GEL
- predĺžená doba korekcie, lepenie pri zvýšených teplotách.
Je pochôdzne a škárovateľné po minimálne 12 hodinách. 
Vhodné je pre použitie na obklady a dlažbu bez obmedzenia formátu, na podlahové vykurovanie, na terasy, bazény, balkóny alebo do kúpeľní.

Výdatnosť: 

- 1-5-3,7 kg/m2 v závislosti od rozmeru obkladov a hĺbky zubov stierky

Riedenie:

- vodou

Príprava podkladu

Podklad musí byť nosný, suchý, čistý a zbavený látok, ktoré môžu zhoršiť priľnavosť.
Všetky existujúce nečistoty , uvoľnené vrstvy a nátery s nízkou pevnosťou je nutné odstrániť. 

Použitie v interiéri:
- anhydritové podklady obrúsené a zbavené prachu, natreté základným náterom Ceresit CT 17 PROFI
- sadrové podklady obrúsené a zbavené prachu, natreté Ceresit CT 17 PROFI
- sadrokartónové dosky natreté Ceresit CT 17 PROFI
- pórobetón zbavený prachu a natretý základným náterom Ceresit CT 17 PROFI
- existujúce pevné nátery obrúsené brúsnym papierom a natreté Ceresit CT 17 PROFI
- drevotriesky a OSB dosky (hrúbka ≥ 25 mm) musia byť obrúsené a ošetrené základným náterom Ceresit CN 94
- existujúce obklady a dlažba musia byť očistené, odmastené a natreté s Ceresit CN 94

Použitie v interiéri aj exteriéri:
- betón (min. 3 mesiace starý), natreté základným náterom Ceresit CT 17 PROFI
- cementové potery (najmenej 28 dní staré), natreté základným náterom Ceresit CT 17 PROFI
- cementové potery s podlahovým vykurovaním (najmenej 28 dní staré), natreté Ceresit CT 17 PROFI
- cementové a vápennocementové omietky (najmenej 28 dní staré), natreté Ceresit CT 17 POFI
- povlakové aj maltové hydroizolácie pod obkladmi a dlažbou

Spracovanie

Obsah balenia CM 17 PRO nasypte do odmeraného množstva čistej, studenej vody a miešajte pomocou nízko otáčkového miešadla s vhodným miešacím nástavcom, kým nezískate homogénnu hmotu bez hrudiek.
Počkajte cca 5 minút a zmes opäť premiešajte.
Ak je to nutné, pridajte malé množstvo vody a zmes premiešajte ešte raz.
Lepidlo nanášajte na podklad pomocou zubovej stierky.
Veľkosť zubov stierky závisí na veľkosti obkladov a dlažby.
Ak sú obklady a dlažby väčšieho formátu lepené v interiéri alebo sú použité obklady z prírodného kameňa, musí byť použitá kombinovaná metóda lepenia, t.j. naneste tenkú vrstvu lepidla aj na rubovú stranu obkladu, alebo dlažby.

Ak sú obklady alebo dlažba inštalované v exteriéri, alebo na podlahovom vykurovaní, alebo na ploche so zvýšeným termickým alebo mechanickým zaťažením nanášajte lepidlo aj na rubovú stranu obkladov a dlažby tak, aby došlo k celoplošnému pokrytiu a prilepeniu dlažby bez dutín.
Obklady a dlažby nenamáčajte, položte ich do lepidla a dotlačte.
Nepokladajte bez škár tzv. na styk.
Odporúčaná šírka škáry v interiéri min. 2 mm, v exteriéri min. 5 mm.
Šírka škáry, spolu s odtieňom a formátom obkladového prvku ovplyvňuje veľkosť dilatačného poľa. 

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia (CLP):
Dráždivosť kože kategória 2
H315 Dráždi kožu.
Vážne poškodenie očí kategória 1
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
Špecifická toxicita cieľového orgánu - jednorazovej expozícii kategória 3
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Prvky označovania

Prvky označovania (CLP):
Výstražný piktogram


Výstražné slovo:
Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

H315 Dráždi kožu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Bezpečnostné upozornenia

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
Prevencia:

P260 Nevdychujte prach.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.
Odozva:

P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
P313 Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
Zneškodňovanie:

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Iná nebezpečnosť

Znížený obsah chrómu. Obsahuje portlandský cement. S vlhkosťou reaguje silne alkalicky, preto si chráňte pokožku a oči.
Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: Ceresit

Všetky varianty produktu (1) CERESIT CM17 PRO - Vysokoflexibilné cementové lepidlo

12,75 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
5 kg 5 kg K006668 5 kg
K006668
1-2 dni 12,75 € 1-2 dni 12,75 €
+
-