CLEAMEN 322 - Enzymatické tablety do pisoáru
CLEAMEN 322 - Enzymatické tablety do pisoáru

Značka: Cleamen

CLEAMEN 322 - Enzymatické tablety do pisoáru
Zatvoriť

CLEAMEN 322 - Enzymatické tablety do pisoáru

Sample icon Vzorkovník

Značka: Cleamen

Kód produktu: VAR-CLA0282

CLEAMEN 322 - Enzymatické tablety do pisoáru

Čistiace tablety určené pre vkladanie do pisoáru. Ich prednosťou je biologický princíp odbúravania nečistôt, kde sa po navlhčení aktivujú enzýmy, ktoré mobilizujú metabolizmus nepatogénnych baktérií k likvidácií nečistôt, usadenín a špiny. Sú vhodné do všetkých typov pisoáru a sú jemne prevoňané.

Zobraziť viac
balenie (2)

skladom

Na predajni v Žiline dnes
U vás zajtra

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Čistiace tablety určené pre vkladanie do pisoáru. 
Ich prednosťou je biologický princíp odbúravania nečistôt, kde sa po navlhčení aktivujú enzýmy, ktoré mobilizujú metabolizmus nepatogénnych baktérií k likvidácií nečistôt, usadenín a špiny. 
Tým sa eliminuje možnosť vzniku zápachu a zabraňuje tvorbe vodného a močového kameňa. 
Tablety sú jemne prevoňané. 
Sú vhodné do všetkých typov pisoáru. 

Identifikácia nebezpečnosti:

Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná v zmysle nariadenia 1272/2008/ES.

Výstražné slovo - Nebezpečenstvo

Klasifikácia podľa nariadenia 1272/2008/ES:
Nebezpečné vlastnosti
H315 - Dráždi kožu.
H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Pokyny pre bezpečnú manipuláciu

P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
P264 - Po manipulácii starostlivo umyte ruky.
P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302+P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 - Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke Cleamen

Spoločnosť Cormen - dodávateľ produktov Cleamen bola založená v roku 1994. 
Od počiatku svojej činnosti sa zameriava na výrobu kozmetiky, bytovej a priemyselnej drogérie a chémie. 
Prvé roky svojej činnosti pôsobila spoločnosť hlavne v Českej republike. 
Od založenia firmy boli výrobky dodávané prevažne na profesionálny trh, ktorý kladie veľký dôraz na kvalitu výrobkov, súvisiacich služieb a poradenstve. 
Výrobky si veľmi rýchlo vďaka svojej kvalite získalo priazeň i náročnejšieho trhu. 

Všetky varianty produktu (2) CLEAMEN 322 - Enzymatické tablety do pisoáru

3,88 € - 26,21 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
1 ks 1 ks CLA0282 1 ks
CLA0282
skladom 3,88 € skladom 3,88 €
+
-
12 ks 12 ks CLA0283 12 ks
CLA0283
skladom 26,21 € skladom 26,21 €
+
-