CLEAMEN 311 - Zásaditý čistič na toaletu
CLEAMEN 311 - Zásaditý čistič na toaletu

Značka: Cleamen

13,79 €s DPH

11,49 €bez DPH

CLEAMEN 311 - Zásaditý čistič na toaletu
Zatvoriť

CLEAMEN 311 - Zásaditý čistič na toaletu

Sample icon Vzorkovník

Značka: Cleamen

Kód produktu: VAR-CLA0280

CLEAMEN 311 - Zásaditý čistič na toaletu

Vysoko výkonný čistiaci prostriedok, ktorý zanecháva toaletu žiarivo bielu. Aktívny chlór podporuje účinok čistenia nad i pod vodnou hladinou toaletnej misy. Použiteľný na WC misy, pisoáry, bidety i keramické vybavenie na toaletách.

Zobraziť viac
balenie (2)

13,79 €s DPH

11,49 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline pozajtra
U vás v utorok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Vysoko výkonný čistiaci prostriedok, ktorý zanecháva toaletu žiarivo bielu. 
Aktívny chlór podporuje účinok čistenia nad i pod vodnou hladinou toaletnej misy. 
Použiteľný na WC misy, pisoáry, bidety i keramické vybavenie na toaletách. 

Použitie

Prípravok používajte neriedený. 
Naneste prípravok na vnútornú stenu WC vrátane záhybov a nechajte ho stekať po stenách a chvíľu pôsobiť. 
Potom toaletu prečistite WC kartáčom i pod hladinou a spláchnite. 
Je nevhodný na hliníkové povrchy.

Identifikácia nebezpečnosti:
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná v zmysle nariadenia 1272/2008/ES.

Výstražné slovo - Nebezpečenstvo

UFI WX50-R04S-E00A-FKCX


Nebezpečné vlastnosti
H290 - Môže byť korozívna pre kovy.
H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H400 - Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Pokyny pre bezpečnú manipuláciu
P260 - Nevdychujte hmlu/pary/aerosóly.
P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301+P330+P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
P303+P361+P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.
P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P390 - Absorbujte uniknutý produkt, aby sa zabránilo materiálnym škodám.
P501 - Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.Pozor! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Môžu uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór).

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke Cleamen

Spoločnosť Cormen - dodávateľ produktov Cleamen bola založená v roku 1994. 
Od počiatku svojej činnosti sa zameriava na výrobu kozmetiky, bytovej a priemyselnej drogérie a chémie. 
Prvé roky svojej činnosti pôsobila spoločnosť hlavne v Českej republike. 
Od založenia firmy boli výrobky dodávané prevažne na profesionálny trh, ktorý kladie veľký dôraz na kvalitu výrobkov, súvisiacich služieb a poradenstve. 
Výrobky si veľmi rýchlo vďaka svojej kvalite získalo priazeň i náročnejšieho trhu. 

Všetky varianty produktu (2) CLEAMEN 311 - Zásaditý čistič na toaletu

3,23 € - 13,79 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,75 l 0,75 L CLA0280 0,75 l
CLA0280
skladom 3,23 € skladom 3,23 €
+
-
5 l 5 L CLA0281 5 l
CLA0281
skladom 13,79 € skladom 13,79 €
+
-