CHROMOS-SVJETLOST - Riedidlo do farby EKOSIGNOL
CHROMOS-SVJETLOST - Riedidlo do farby EKOSIGNOL

Značka: Chromos-Svjetlost

CHROMOS-SVJETLOST - Riedidlo do farby EKOSIGNOL
Zatvoriť

CHROMOS-SVJETLOST - Riedidlo do farby EKOSIGNOL

Sample icon Vzorkovník

Značka: Chromos-Svjetlost

Kód produktu: VAR-PTH2234

CHROMOS-SVJETLOST - Riedidlo do farby EKOSIGNOL

Riedidlo určené pre riedenie farby pre horizontálne značenie EKOSIGNOL.

Zobraziť viac
balenie (2)

dočasne vypredané

Informujte ma keď naskladníte tento produkt

Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Riedidlo určené pre riedenie farby pre horizontálne značenie EKOSIGNOL.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Zmes spĺňa kritériá pre klasifikáciu ako nebezpečná podľa klasifikačných pravidiel nariadenia
(ES) č. 1272/2008 (CLP):
Horľavá kvapalina: Flam. Liq. 2, H225
Aspiračná nebezpečnosť: Asp. Tox. 1, H304
Dráždivosť kože: Skin Irrit. 2, H315
Vážne poškodenie očí: Eye Dam. 1, H318
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia: STOT SE 3, H336
Nebezpečnosť pre vodné prostredie: Aquatic Chronic 3, H412

Prvky označovania

Prvky označovania podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008:
Výstražné piktogramy:Výstražné slovo:
Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315 Dráždi kožu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s národnými predpismi.

Ďalšie prvky označovania

Obsahuje: butyl-acetát; ťažký benzín (ropný), ľahká frakcia, hydrogenovaný; acetón; bután-1-ol.

Iná nebezpečnosť

Informácie nie sú k dispozícii.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Kategória:
Značka: Chromos-Svjetlost

O značke Chromos-Svjetlost

Spoločnosť CHROMOS-SVJETLOST sídli v Lužani, mestečku neďaleko mesta Slavonski Brod.
Má viac ako 100 ročnú tradíciu v oblasti výroby farieb a lakov, ktorá sa začala budovať a rozvíjať v 90-tych rokoch.
Nepretržite sa venuje zdokonaľovaniu produktov a ďalšiemu rozvoju obchodnej stratégie, ktoré sa stali hlavnými bodmi a zároveň im napomáhajú rozvíjať celkový podnik aj mimo územia Chorvátska.
Dôležitým bodom v rozšírení produktov do iných krajín bol vstup Chorvátska do EÚ.

Všetky varianty produktu (2) CHROMOS-SVJETLOST - Riedidlo do farby EKOSIGNOL

6,45 € - 35,88 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,5 L 0,5 L PTH2235 0,5 L
PTH2235
dočasne vypredané 6,45 € dočasne vypredané 6,45 €
5 L 5 L PTH2236 5 L
PTH2236
dočasne vypredané 35,88 € dočasne vypredané 35,88 €