CHEMOPUR RW U 2095 - Matná dvojzložková polyuretánová farba
CHEMOPUR RW U 2095 - Matná dvojzložková polyuretánová farba

Značka: Chemolak

24,52 €s DPH

20,43 €bez DPH

CHEMOPUR RW U 2095 - Matná dvojzložková polyuretánová farba
Zatvoriť

CHEMOPUR RW U 2095 - Matná dvojzložková polyuretánová farba

Sample icon Vzorkovník

Značka: Chemolak

Kód produktu: VAR-C03517

CHEMOPUR RW U 2095 - Matná dvojzložková polyuretánová farba

Polyuretánová dvojzložková jednovrstvová farba, ktorá sa používa ako vrchný a základný náter oceľových a železných podkladov. Je vhodná hlavne tam, kde je potrebné zabezpečiť primeranú funkčnosť a poveternostnú odolnosť. Výdatnosť: 6-8 m2/L.

Zobraziť viac
farba (192)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (3)

24,52 €s DPH

20,43 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline dnes
U vás v pondelok

Produkt na zákazku - potrebná platba vopred.

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Polyuretánová dvojzložková jednovrstvová farba, ktorá sa používa ako vrchný a základný náter oceľových a železných podkladov.
Je vhodná hlavne tam, kde je potrebné zabezpečiť primeranú funkčnosť a poveternostnú odolnosť v koróznom prostredí C4-C5.
Nie je vhodný pre nátery prichádzajúce do priameho styku s potravinami, krmivami alebo pitnou vodou.
Vhodná je pre náter v exteriéri napr. náter oceľových konštrukcií, železničných vagónov alebo dopravnej techniky.

Výdatnosť:

- 6-8 m2/L

Tuženie:

- U 7081

Tužiaci pomer: 4 diely farby : 1 diel U 7081

Riedenie:

- U 6051

- aplikácia štetcom: 0-10% riedidla
- aplikácia valčekom:
 0-2% riedidla
- aplikácia bezvzduchovým striekaním:
0-5% riedidla
- aplikácia striekaním NT:
10-15% riedidla

Príprava podkladu

Podklad musí byť pred aplikáciou čistý a suchý.
Odstráňte okoviny, koróziu, mastnotu a prach.
Podklad otryskajte na Sa 2 1/2.

Aplikácia

Farbu pred použitím premiešajte s tužiacou prísadou a príslušným množstvom riedidla podľa pomeru riedenia a spôsobu aplikácie.
Aplikujte štetcom, valčekom (velúrový alebo nylonový) alebo striekaním.
Natuženú a nariedenú zmes nechajte odstáť cca 15 minút, aby zložky zreagovali a a vyprchali vzduchové bubliny.
Životnosť natuženej a nariedenej zmesi je najmenej 4 hodiny - odporúčame pripraviť potrebné množstvo pre náter, nie viac.

Aplikujte v jednej vrstve v množstve 60 μm suchého filmu.
Náter nechajte schnúť minimálne 2 hodiny a až následne aplikujte ďalší náter.

Nesprávny pomer tuženia má podstatný vplyv na zhoršenie úžitkových vlastností náteru.

Čistenie náradia

Náradie po skončení prác očistite riedidlom U 6051, C 6000 alebo P 8500.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 3
Dráždivosť pre kožu, kategória nebezpečnosti 2
Podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 3
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória nebezpečnosti 2
Nebezpečný pre životné prostredie, kategória dlhodobej nebezpečnosti chronická 2

Prvky označovania

Výstražný piktogram


Výstražné slovo:
 Pozor

Výstražné upozornenia

H 226 Horľavá kvapalina a pary.
H 315 Dráždi kožu.
H 319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H 335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H 373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H 411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich prvkov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P 243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.
P 260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly .
P 273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P 314 Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P 501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi.

Obsahuje: Trizink bis(ortofosfat), butyl acetát, xylén, 2-metoxy-1-metyletyl acetát

Iná nebezpečnosť

Nie je známa.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (576) CHEMOPUR RW U 2095 - Matná dvojzložková polyuretánová farba

22,12 € - 320,79 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
RAL 1000 - zelenobéžová 0,8 L
0,8 L C03518 RAL 1000 - zelenobéžová 0,8 L
C03518
skladom 26,02 € skladom 26,02 €
+
-
RAL 1000 - zelenobéžová 4 L
4 L C03519 RAL 1000 - zelenobéžová 4 L
C03519
skladom 115,45 € skladom 115,45 €
+
-
RAL 1000 - zelenobéžová 8 L
8 L C03520 RAL 1000 - zelenobéžová 8 L
C03520
skladom 227,96 € skladom 227,96 €
+
-
RAL 1001 - béžová 0,8 L
0,8 L C03521 RAL 1001 - béžová 0,8 L
C03521
skladom 24,25 € skladom 24,25 €
+
-
RAL 1001 - béžová 4 L
4 L C03522 RAL 1001 - béžová 4 L
C03522
skladom 106,62 € skladom 106,62 €
+
-
RAL 1001 - béžová 8 L
8 L C03523 RAL 1001 - béžová 8 L
C03523
skladom 210,30 € skladom 210,30 €
+
-
RAL 1002 - piesková žltá 0,8 L
0,8 L C03524 RAL 1002 - piesková žltá 0,8 L
C03524
skladom 23,52 € skladom 23,52 €
+
-
RAL 1002 - piesková žltá 4 L
4 L C03525 RAL 1002 - piesková žltá 4 L
C03525
skladom 103,01 € skladom 103,01 €
+
-
RAL 1002 - piesková žltá 8 L
8 L C03526 RAL 1002 - piesková žltá 8 L
C03526
skladom 203,10 € skladom 203,10 €
+
-
RAL 1003 - signálna žltá 0,8 L
0,8 L C03527 RAL 1003 - signálna žltá 0,8 L
C03527
skladom 26,57 € skladom 26,57 €
+
-