CHEMOPUR U 1051 - Polyuretánový lak na emaily a metalízy
CHEMOPUR U 1051 - Polyuretánový lak na emaily a metalízy

Značka: Chemolak

Otázky & odpovede (4)

14,96 €s DPH

12,47 €bez DPH

CHEMOPUR U 1051 - Polyuretánový lak na emaily a metalízy
Zatvoriť

CHEMOPUR U 1051 - Polyuretánový lak na emaily a metalízy

Sample icon Vzorkovník

Značka: Chemolak

Otázky & odpovede: 2

Kód produktu: VAR-C01393

CHEMOPUR U 1051 - Polyuretánový lak na emaily a metalízy

Polyuretánový lak, ktorý slúži ako konečný transparentný náter na polyuretánové emaily a metalizované odtiene emailov. Jeho použitím sa predlžuje životnosť náteru a odolnosť. Výdatnosť: 12-14 m2/L.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

14,96 €s DPH

12,47 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline v pondelok
U vás v utorok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Polyuretánový lak, ktorý slúži ako konečný transparentný náter na polyuretánové emaily a metalizované odtiene emailov.
Jeho použitím sa predlžuje životnosť náteru, farebná stálosť a odolnosť voči poveternosti

Výdatnosť:

- 12-14 m2/L

Tuženie:

- U 7081
- pomer tuženia:
3 diely laku : 1 diel tužidla

Riedenie:

- U 6051

- aplikácia štetcom: 0-5% riedidla
- aplikácia striekaním:
5-10% riedidla

Príprava podkladu

Kovový podklad upravte pred náterom na čistotu Sa 2 1/2.
Odstráňte okoviny, koróziu, prach, soli, mastnotu a iné nečistoty.
V prípade aplikáciu na už natretý podklad musí byť povrch čistý a suchý.

Aplikácia

Na nenatieraný a upravený podklad nanášajte 1 vrstvu U 2061.
Následne po 6-12 hodinách vykonajte jemné prebrúsenie brúsnym papierom podľa potreby.
Po prebrúsení aplikujte 1-2 nátery U 2081.
Po dôkladnom uschnutí vrchného náteru na záver aplikujte lak v 1-2 vrstvách.

Čistenie náradia

Pracovné náradie po skončení prác očistite pomocou U 6051, C 6000 alebo prípravkom P 8500.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 2
Dráždivosť pre kožu, kategória nebezpečnosti 2
Podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 3
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória nebezpečnosti 2

Prvky označovania

Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražné piktogramy:


Výstražné slovo:
Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

H 225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H 315 Dráždi kožu.
H 319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H 335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H 373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Bezpečnostné upozornenia

P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich prvkov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P 243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.
P 260 Nevdychujte pary/aerosóly.
P 314 Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P 304 + P 340 PRI VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
P 501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi.

Obsahuje: butyl acetát, reakčná zmes etylbenzénu a xylénu

... viac

Otázky & Odpovede

2 otázka
2 odpoveď
Michaela
Zdravím, aká je vydatnost laku? Dá sa použit na synteticku bielu farbu na kove, proti oderu? Ako dlho asi schne? Vdaka

Pýtal sa Michaela, 18. október 2021

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
21. október 2021

Dobrý deň. Výdatnosť je 12-14 m2 / L pri hrúbke 30 - 35 µm. Suchý proti prachu je po 4 hod. a  suchý na manipuláciu je po 24 hod.. Nanášanie na syntetickú farbu neodporúčam.

Matej Štrba
Dobrý deň, chcem sa spýtať, či je možné aplikovať polyuretánový bezfarebný lak na disky, ktoré boli striekané strieborným sprejom (akryl), znesú sa tieto dve kombinácie alebo by bolo vhodnejšie použiť polyur. základ, email a aj lak. Jedná sa o zliatinové disky, ktoré už boli v minulosti striekané, ale práca bola odfláknutá, pieskovať ich nebudem, len zdrsním pôvodnú farbu, zatmelím nedokonalosti, vybrúsim a striekam. Akrylový bezfarebný lak používať nechcem, je príliš mäkký. Ďakujem S pozdravom Matej Štrba

Pýtal sa Matej Štrba, 13. jún 2021

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
14. jún 2021

Dobrý deň. Najoptimálnejšie riešenie by bolo použiť celý náterový systém z polyuretánu, či už základ, vrch a v prípade potreby aj lak. No je možné použiť daný lak aj na vyzretý náter akrylovým sprejom.

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: Chemolak

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (2) CHEMOPUR U 1051 - Polyuretánový lak na emaily a metalízy

14,96 € - 67,85 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
bezfarebný 0,6 L 0,6 L C01393 bezfarebný 0,6 L
C01393
skladom 14,96 € skladom 14,96 €
+
-
bezfarebný 3 L 3 L C01394 bezfarebný 3 L
C01394
skladom 67,85 € skladom 67,85 €
+
-