PATTEX CF850 - Chemická kotva
PATTEX CF850 - Chemická kotva

Značka: Pattex

19,71 €s DPH

16,43 €bez DPH

PATTEX CF850 - Chemická kotva
Zatvoriť

PATTEX CF850 - Chemická kotva

Značka: Pattex

Kód produktu: VAR-K002155

PATTEX CF850 - Chemická kotva

Chemická kotva vhodná pre použitie do interiéru aj exteriéri s vysokou chemickou odolnosťou. Spoj je vodotesný s vysokou konečnou pevnosťou a odoláva teplotám do +80°C.

Zobraziť viac
balenie (1)

19,71 €s DPH

16,43 €bez DPH

1-2 dni

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-

Popis produktu

Chemická kotva vhodná pre použitie do interiéru aj exteriéri s vysokou chemickou odolnosťou.
Spoj je vodotesný s vysokou konečnou pevnosťou a odoláva teplotám do +80°C.
Je vhodná pre vysoko zaťažované upevnenie do pevného kameňa, betónu, pórovitého betónu a ľahkého betónu.
Vhodná je aj ako opravná malta, či lepiaca malta do betónových súčastí.
Použiteľná aj pre galvanizovanú oceľ, nerezovú oceľ, oceľ s vysokou odolnosťou proti korózií a pod.
Vhodná je na upevňovanie fasád, prečnievajúcich striech, drevených a kovových konštrukcií, kovových profilov, konzol, zábradlí, mreží a iného.

Aplikácia

Betón/plný kameň:
Vyvŕtajte otvor pomocou príklepu.
Otvor riadne vyčistite pomocou kefky a pumpičky (zopakujte minimálne 4x).
Po odskrutkovaní uzáveru odrežte vrch a naskrutkujte zmiešavač.
vytlačte prvých cca 10-15 cm neprefarbenej zmesi (správna farba zmesi musí byť šedá).
Vyplňte otvor smerom od dna nahor chemickou kotvou.
Otáčavým pohybom natočte kotviaci prvok.
Skontrolujte správnu polohu kotviaceho prvku v otvore.
Maltu nechajte vytvrdnúť.
Upevnite kotvený prvok.

Dierované materiály:
Vyvŕtajte otvor pomocou príklepu.
Otvor riadne vyčistite pomocou kefky a pumpičky (zopakujte minimálne 4x).
Vložte do otvoru sitko pre chemickú kotvu.
Po odskrutkovaní uzáveru odrežte vrch a naskrutkujte zmiešavač.
vytlačte prvých cca 10-15 cm neprefarbenej zmesi (správna farba zmesi musí byť šedá).
Vyplňte otvor smerom od dna nahor chemickou kotvou.
Otáčavým pohybom natočte kotviaci prvok.
Maltu nechajte vytvrdnúť.
Upevnite kotvený prvok.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia (CLP):
Senzibilizátor pokožky kategória 1
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
Chronické nebezpečenstvá pre vodné prostredie kategória 3
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Dráždivosť kože kategória 2
H315 Dráždi kožu.
Podráždenie očí kategória 2
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Prvky označovania

Prvky označovania (CLP):
Výstražný piktogram


Výstražné slovo:
Pozor

Výstražné upozornenia

H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
Prevencia:

P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.
Odozva:

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Zneškodňovanie:

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Iná nebezpečnosť

Žiadne pri riadnom používaní.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: Pattex

O značke Pattex

Značka Pattex vznikla v roku 1956 a spôsobila revolúciu na trhu s lepidlami.
Najskôr sa lepidlá stali obľúbené medzi opravármi obuvi. 
Postupom času sa rozvíjali nie len veľkostí balení do ktorých sa lepidlá plnili, ale značka sa sústredila aj na rozvoj nových špecializovaných produktov, ktoré by boli využiteľné aj v ďalších oblastiach domácnosti, stavby alebo priemyslu.
Hlavným cieľom značky je na vyspelých trhoch ponúknuť kompletné portfólio produktov bez obsahu nebezpečných rozpúšťadiel.
Pattex poskytuje svojim zákazníkom netoxické produkty, ktoré nemôžu negatívne ovplyvniť ich zdravie ani životné prostredie.

Všetky varianty produktu (1) PATTEX CF850 - Chemická kotva

19,71 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
300 ml 0,3 L K002155 300 ml
K002155
1-2 dni 19,71 € 1-2 dni 19,71 €
+
-