CERESIT STOP PLESNI - Prostriedok na ničenie plesní
CERESIT STOP PLESNI - Prostriedok na ničenie plesní

Značka: Ceresit

CERESIT STOP PLESNI - Prostriedok na ničenie plesní
Zatvoriť

CERESIT STOP PLESNI - Prostriedok na ničenie plesní

Značka: Ceresit

Kód produktu: VAR-K006301

CERESIT STOP PLESNI - Prostriedok na ničenie plesní

Špeciálny prostriedok na odstránenie plesní, machov a lišajníkov. Prostriedok čistí, odstraňuje špinu, plesne a baktérie z omietok, obkladov, škár, silikónov v interiéri aj exteriéri.

Zobraziť viac
balenie (1)

dočasne vypredané

Informujte ma keď naskladníte tento produkt

Popis produktu

Špeciálny prostriedok na odstránenie plesní, machov a lišajníkov.
Prostriedok čistí, odstraňuje špinu, plesne a baktérie z omietok, obkladov, škár, silikónov v interiéri aj exteriéri.
Aplikácia je jednoduchá vďaka zabudovanému rozprašovaču.

Biocídny výrobok!
Používajte biocídy bezpečným spôsobom.
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Použitie

Oblasti pripravené na ošetrenie by mali byť bez prítomnosti oleja, suché, nesmú byť mastné a mali by byť bez uvoľnených častíc

Ceresit proti plesni je dodávaný vo forme rozprašovača.
Sprej aplikujte na povrch zo vzdialenosti 3-5 cm a počkajte 5-10 minút.
Následne po čase pôsobenia plesňové škvrny zotrite látkou alebo kefkou.
Ak je to potrebné, tak aplikáciu opakujte.
Rezíduá odstráňte vodou.
Okamžite po zaschnutí ošetrovaného povrchu ho môžete pretierať farbami alebo tapetovať.

Výrobok je vhodný pre celý rad stavebných materiálov. 
Vzhľadom k svojmu chemickému základu sa výrobok chová ako oxidant.
Niektoré textílie alebo drevo môžu po ošetrení blednúť.
Oblasti natreté farbou môžu byť pri dlhodobom pôsobení poškodené.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia (CLP):
Dráždivosť kože kategória 2
H315 Dráždi kožu.
Vážne poškodenie očí kategória 1
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
Chronické nebezpečenstvá pre vodné prostredie kategória 1
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Prvky označovania

Prvky označovania (CLP):
Výstražný piktogram


Obsahuje Chlórnan sodný
Výstražné slovo:
Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

H315 Dráždi kožu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Doplňujúce informácie EUH206 Pozor! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Môžu uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór).

Bezpečnostné upozornenia

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P260 Nevdychujte hmlu/aerosóly.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.
P264 Po manipulácii starostlivo umyte
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P391 Zozbierajte uniknutý produkt.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Iná nebezpečnosť

Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).
Žiadne pri riadnom používaní.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: Ceresit

Všetky varianty produktu (1) CERESIT STOP PLESNI - Prostriedok na ničenie plesní

5,01 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
500 ml 0,5 L K006301 500 ml
K006301
dočasne vypredané 5,01 € dočasne vypredané 5,01 €