CERESIT TS 70 MEGA - Jednozložková polyuretánová pena
CERESIT TS 70 MEGA - Jednozložková polyuretánová pena

Značka: Ceresit

13,25 €s DPH

11,04 €bez DPH

CERESIT TS 70 MEGA - Jednozložková polyuretánová pena
Zatvoriť

CERESIT TS 70 MEGA - Jednozložková polyuretánová pena

Sample icon Vzorkovník

Značka: Ceresit

Kód produktu: VAR-K006292

CERESIT TS 70 MEGA - Jednozložková polyuretánová pena

Jednozložková polyuretánová pena vhodná na montáž okenných a dverových rámov, vyplňovanie dutín, izolovanie stenových panelov a pod. Nádobka má špeciálny uzáver na aplikáciu pištoľou.

Zobraziť viac
balenie (1)

13,25 €s DPH

11,04 €bez DPH

na objednávku

Na predajni v Žiline vo štvrtok, 27.06.2024
U vás v piatok, 28.06.2024

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Jednozložková polyuretánová pena vhodná na montáž okenných a dverových rámov, vyplňovanie dutín, izolovanie stenových panelov a pod.
Nádobka má špeciálny uzáver na aplikáciu pištoľou.
Pena vytvrdzuje vzdušnou vlhkosťou.
Má vynikajúcu priľnavosť k väčšine stavebných materiálov, veľmi dobrú schopnosť vyplňovať priestory s vynikajúcimi tepelnými a akustickými izolačnými vlastnosťami.

Obsahuje izokyanáty resp. diizokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Od 24. augusta 2023 sa pred priemyselným alebo profesionálnym použitím vyžaduje primeraná odborná príprava.

Príprava podkladu

Povrchy, na ktoré je produkt nanášaný, musia byť čisté a bez nánosu prachu.
Povrchy môžu byť vlhké.
Zvlhčenie povrchu a peny zlepšuje priľnavosť a bunkovú štruktúru vytvrdnutej peny.

Aplikácia

Nádobka s produktom by mala byť skladovaná pri izbovej teplote aspoň 12 hodín pred aplikáciou produktu.
Nádobu pred použitím pretrepte po dobu 15 sekúnd.
Po aplikácií do škáry pena zväčšuje svoj objem a asi po 9 minútach sa stáva nelepivou.
Celková doba vytvrdzovania je maximálne 24 hodín.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia (CLP):
Horľavý aerosól     kategória 1
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
Dráždivosť kože     kategória 2
H315 Dráždi kožu.
Podráždenie očí     kategória 2
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Senzibilizátor dýchacieho systému     kategória 1
H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
Senzibilizátor pokožky     kategória 1
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
Karcinogenita     kategória 2
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.
Špecifická toxicita cieľového orgánu - jednorazovej expozícii     kategória 3
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Cieľový orgán: Podráždenie dýchacích ciest.
Špecifická toxicita cieľového orgánu - opakovanej expozícii     kategória 2
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
Vplyv na laktáciu alebo jej prostredníctvom
H362 Môže spôsobiť poškodenie u dojčených detí.
Chronické nebezpečenstvá pre vodné prostredie     kategória 4
H413 Môže mať dlhodobé škodlivé účinky na vodné organizmy.

Prvky označovania

Prvky označovania (CLP):
Výstražný piktogram

Obsahuje polymetylén-polyfenyl-izokyanát
chlór-C14-17-alkány
Výstražné slovo:
Nebezpečenstvo
Výstražné upozornenie: H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.
H362 Môže spôsobiť poškodenie u dojčených detí.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H413 Môže mať dlhodobé škodlivé účinky na vodné organizmy.

Doplňujúce informácie 

Od 24. augusta 2023 sa pred priemyselným alebo profesionálnym použitím vyžaduje
primeraná odborná príprava.

Bezpečnostné upozornenia

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
Prevencia:

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.
P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
P260 Nevdychujte hmlu/pary.
P263 Zabráňte kontaktu počas tehotenstva a dojčenia.
P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.
Uchovávanie:

P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.
Zneškodňovanie:

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Iná nebezpečnosť

U osôb alergických na diizokyanáty môže pri použití tohto výrobku dôjsť k alergickej reakcii.
Osoby trpiace astmou, ekzémami alebo kožnými problémami by sa mali vyhýbať kontaktu s týmto výrobkom vrátane kožného kontaktu.
V priestoroch so slabým vetraním by sa tento výrobok mal používať len s ochrannou maskou s vhodným protiplynovým filtrom (t.j. typu A1 v súlade s normou EN 14387).
Rozpúšťadlá obsiahnuté v produkte sa počas spracovávania vyparujú a ich pary môžu so vzduchom vytvárať výbušné / veľmi horľavé zmesi.
Tehotné ženy by sa bezpodmienečne mali vyhnúť vdýchnutiu a kontaktu s pokožkou.
Táto zmes obsahuje zložky považované buď za perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT), alebo veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne (vPvB).
Nasledujúce látky sú prítomné v koncentrácii >= 0,1% a spĺňajú kritériá pre PBT/vPvB alebo boli identifikované ako endokrinné disruptory (ED):
chlór-C14-17-alkány
85535-85-9
PBT/vPvB.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Všetky varianty produktu (1) CERESIT TS 70 MEGA - Jednozložková polyuretánová pena

13,25 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
870 ml 0,87 L K006292 870 ml
K006292
na objednávku 13,25 € na objednávku 13,25 €
+
-