CERESIT TS 62 PRO - Jednozložková pištoľová polyuretánová pena
CERESIT TS 62 PRO - Jednozložková pištoľová polyuretánová pena

Značka: Ceresit

CERESIT TS 62 PRO - Jednozložková pištoľová polyuretánová pena
Zatvoriť

CERESIT TS 62 PRO - Jednozložková pištoľová polyuretánová pena

Sample icon Vzorkovník

Značka: Ceresit

Kód produktu: VAR-K005077

CERESIT TS 62 PRO - Jednozložková pištoľová polyuretánová pena

Jednozložková polyuretánová pena s vynikajúcou priľnavosťou k väčšine stavebných materiálov. Odoláva vlhkosti, skvele vyplňuje dutiny, odoláva starnutiu a je samo rozpínacia. Vytvrdzuje vzdušnou vlhkosťou a z jednej dózy je možné získať až 45 L.

Zobraziť viac
balenie (1)

1-2 dni

Na predajni v Žiline pozajtra
U vás v stredu

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Jednozložková polyuretánová pena s vynikajúcou priľnavosťou k väčšine stavebných materiálov.
Odoláva vlhkosti, skvele vyplňuje dutiny, odoláva starnutiu a je samo rozpínacia.
Vytvrdzuje vzdušnou vlhkosťou a z jednej dózy je možné získať až 45 L.
Použitie je možné na montáž okenných alebo dverových rámov, vyplňovanie dutín, utesňovanie otvorov v strešných konštrukciách, vytváranie zvuku odolných clôn, fixácia a izolovanie stenových panelov a iné.

Obsahuje izokyanáty resp. diizokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Od 24. augusta 2023 sa pred priemyselným alebo profesionálnym použitím vyžaduje primeraná odborná príprava.

Príprava podkladu

Povrchy na ktoré sa pena nanáša musia byť čisté a zbavené prachu.
Plochy môžu byť vlhké, nie však zľadovatené alebo pokryté snehom.
Navlhčením podkladu sa zlepší priľnavosť a bunková štruktúra vytvrdnutej peny.

Aplikácia

Pena by mala byť minimálne 12 hodín pred použitím uskladnená pri izbovej teplote.
Pred použitím dózu dôkladne pretrepte po dobu aspoň 15 sekúnd

Demontovanie dózy z pištole sa neodporúča pred jej úplným vyprázdnením.

Čerstvú penu môžete odstrániť pomocou čistiaceho prostriedku Ceresit Cleaner.
Vytvrdnutú penu je možné odstrániť iba mechanicky.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia (CLP):
Aerosóly     kategória 1
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
Dráždivosť kože     kategória 2
H315 Dráždi kožu.
Senzibilizátor pokožky kategória 1
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
Podráždenie očí     kategória 2
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Senzibilizátor dýchacieho systému     kategória 1
H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
Špecifická toxicita cieľového orgánu - jednorazovej expozícii     kategória 3
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Cieľový orgán: Podráždenie dýchacích ciest
Karcinogenita     kategória 2
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.
Vplyv na laktáciu alebo jej prostredníctvom
H362 Môže spôsobiť poškodenie u dojčených detí.
Špecifická toxicita cieľového orgánu - opakovanej expozícii     kategória 2
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
Chronické nebezpečenstvá pre vodné prostredie     kategória 4
H413 Môže mať dlhodobé škodlivé účinky na vodné organizmy.

Prvky označovania

Prvky označovania (CLP):

Výstražný piktogram


Výstražné slovo:
Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.
H362 Môže spôsobiť poškodenie u dojčených detí.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H413 Môže mať dlhodobé škodlivé účinky na vodné organizmy.

Bezpečnostné upozornenia

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
Prevencia:

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.
P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
P260 Nevdychujte hmlu/pary.
P263 Zabráňte kontaktu počas tehotenstva a dojčenia.
P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.
Uchovávanie:

P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.
Zneškodňovanie:

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Iná nebezpečnosť

U osôb alergických na diizokyanáty môže pri použití tohto výrobku dôjsť k alergickej reakcii.
Osoby trpiace astmou, ekzémami alebo kožnými problémami by sa mali vyhýbať kontaktu s týmto výrobkom vrátane kožného kontaktu.
V priestoroch so slabým vetraním by sa tento výrobok mal používať len s ochrannou maskou s vhodným protiplynovým filtrom (t.j. typu A1 v súlade s normou EN 14387).
Rozpúšťadlá obsiahnuté v produkte sa počas spracovávania vyparujú a ich pary môžu so vzduchom vytvárať výbušné / veľmi horľavé zmesi.
Tehotné ženy by sa bezpodmienečne mali vyhnúť vdýchnutiu a kontaktu s pokožkou.
Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Všetky varianty produktu (1) CERESIT TS 62 PRO - Jednozložková pištoľová polyuretánová pena

9,11 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,75 l 0,75 L K005077 0,75 l
K005077
1-2 dni 9,11 € 1-2 dni 9,11 €
+
-