CERESIT CS 27 BITUMEN - Bitúmenový strešný tmel
CERESIT CS 27 BITUMEN - Bitúmenový strešný tmel

Značka: Ceresit

CERESIT CS 27 BITUMEN - Bitúmenový strešný tmel
Zatvoriť

CERESIT CS 27 BITUMEN - Bitúmenový strešný tmel

Značka: Ceresit

Kód produktu: VAR-K005072

CERESIT CS 27 BITUMEN - Bitúmenový strešný tmel

Strešný tmel s obsahom rozpúšťadiel určený na lepenie a opravy rôznych povrchov. Priľnavosť tmelu je dobrá aj pri nízkych teplotách a na vlhkých plochách. Je mimoriadne vhodný pre opravy striech, drenážnych prvkov, komínov a pod.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (1)

1-2 dni

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-

Popis produktu

Strešný tmel s obsahom rozpúšťadiel určený na lepenie a opravy rôznych povrchov.
Priľnavosť tmelu je dobrá aj pri nízkych teplotách a na vlhkých plochách.
Je mimoriadne vhodný pre opravy striech, drenážnych prvkov, komínov a pod.
Ide o tixotropnú hmotu. ktorá má dobrú priľnavosť na rôzne stavebné materiály - bitúmenové plochy, izolačné dosky, plast, betón a iné.
Vytvrdená tesniaca hmota je odolná voči UV žiareniu, trvalej vlhkosti, povrchovému treniu a tlaku.
Po vytvrdnutí si zachováva pružnosť, chráni proti korózií a vlhkosti.

Príprava podkladu

Povrch musí byť pred aplikáciou čistý, suchý, bez prachu a mastnoty.
Zvyšky starých tmelov alebo iných materiálov na podklade musia byť odstránené.
Neporézne povrchy môžte odmastiť pomocou rozpúšťadla a následne utrieť povrch čistou handrou

Aplikácia

Výplňový materiál vtlačte do škáry.
Osobitnú pozornosť je potrebné venovať adhézií v rohoch.
Uhlaďte povrch silikónu vlhkým drievkom alebo škárovacou stierkou.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia (CLP):
Horľavé kvapaliny kategória 3
H226 Horľavá kvapalina a pary.
Chronické nebezpečenstvá pre vodné prostredie kategória 3
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Prvky označovania

Prvky označovania (CLP)

Výstražný piktogram


Výstražné slovo:
Pozor

Výstražné upozornenia

H226 Horľavá kvapalina a pary.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Bezpečnostné upozornenia

Zneškodňovanie:
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Iná nebezpečnosť

Žiadne pri riadnom používaní.
Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: Ceresit

Všetky varianty produktu (1) CERESIT CS 27 BITUMEN - Bitúmenový strešný tmel

6,87 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
čierna 0,28 L 0,28 L K006935 čierna 0,28 L
K006935
1-2 dni 6,87 € 1-2 dni 6,87 €
+
-