CERESIT CE 40 AQUASTATIC - Flexibilná škárovacia hmota
CERESIT CE 40 AQUASTATIC - Flexibilná škárovacia hmota

Značka: Ceresit

Otázky & odpovede (2)

13,47 €s DPH

11,23 €bez DPH

CERESIT CE 40 AQUASTATIC - Flexibilná škárovacia hmota
Zatvoriť

CERESIT CE 40 AQUASTATIC - Flexibilná škárovacia hmota

Sample icon Vzorkovník

Značka: Ceresit

Otázky & odpovede: 1

Kód produktu: VAR-K003599

CERESIT CE 40 AQUASTATIC - Flexibilná škárovacia hmota

Vode odolná, flexibilná škárovacia hmoty na škárovanie keramických obkladov a dlažieb, vrátane gresovej so šírkou do 8 mm. Vhodná je do interiéru i exteriéru pre horizontálne a vertikálne povrchy. Dokonale sa prispôsobuje požiadavkám dlažieb a obkladov. Spotreba: 0,4-0,7 kg/m2.

Zobraziť viac
farba (37)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

13,47 €s DPH

11,23 €bez DPH

1-2 dni

Na predajni v Žiline zajtra
U vás v pondelok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Vodeodolná, flexibilná škárovacia hmoty na škárovanie keramických obkladov a dlažieb, vrátane gresovej so šírkou do 8 mm. 
Vhodná je do interiéru i exteriéru pre horizontálne a vertikálne povrchy. 
Dokonale sa prispôsobuje požiadavkám dlažieb a obkladov. 
je možné ju použiť do kúpeľní, spŕch, kuchýň, na balkóny, terasy, vykurované podlahy a podklady ako sadrokartón, drevotrieska. 

Spotreba: 

- 0,4-0,7 kg/m2 v závislosti od rozmeru obkladov a šírky škár

Pomer riedenia:

- 0,52L vody na 2kg (farba biela)

- 0,6L vody na 2kg (farba chili, coal)

- 0,56L vody (ostatné farby)

- 1,3L vody na 5kg (biela farba)

- 1,5L vody na 5kg (farby chili, coal)

- 1,4L vody na 5kg (ostatné farby)

Príprava podkladu 

Škáry a okraje obkladov očistite od zvyškov lepidiel. 
Škárujte vo chvíli, keď je lepidlo pod obkladom dostatočne vyschnuté a vytvrdnuté. 
Presvedčte sa, či škárovacia hmota CE 40 trvalo nepoškodzuje povrch obkladov. 
Očistené okraje obkladov navlhčite vlhkou špongiou. 

Spracovanie 

do odmeraného množstva čistej studenej vody vsypte Ceresit CE 40 a miešajte, kým nezískate jednoliatu hmotu bez hrudiek. 
Nepoužívajte skorodované náradie ani miešacie nádoby. 
Počkajte cca 3 minúty a znovu zľahka premiešajte. 

Škárovaciu hmotu zatrite dôkladne gumovou stierkou do škár medzi obkladmi tak, aby boli škáry úplne vyplnené. 
Po úvodnom zaschnutí, kedy povrch škáry ľahko zmatnie, môžete pristúpiť k umývaniu. 

Doba schnutia sa pohybuje v rozmedzí od 5 do 30 minút a závisí od nasiakavosti použitých obkladov, šírky a hĺbky škár a podmienok na stavbe, najmä teploty vzduchu a podkladu. 

Prebytočný materiál odstráňte vlhkou, často vymývanou hubou. 

Na čistenie povlaku vytvoreného na povrchu obkladov nepoužívajte suchú handru, mohlo by to ovplyvniť farebný odtieň. 

Dlažba je pochôdzna po 6 hodinách od aplikácie. 
Prvý kontakt s vodou je možný po 24 hodinách. 
V prvých piatich dňoch umývajte iba čistou vodou bez pridanie čistiacich prostriedkov. 
Škára obsahuje plnú hydrofóbnosť po 5 dňoch od aplikácie. 

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia (CLP):
Dráždivosť kože kategória 2
H315 Dráždi kožu.
Vážne poškodenie očí kategória 1
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
Špecifická toxicita cieľového orgánu - jednorazovej expozícii kategória 3
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Senzibilizátor pokožky kategória 1
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
Chronické nebezpečenstvá pre vodné prostredie kategória 3
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Prvky označovania


Výstražný piktogram


Výstražné slovo:
Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P260 Nevdychujte prach.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Iná nebezpečnosť

Žiadne pri riadnom používaní.
Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).

... viac

Otázky & Odpovede

1 otázka
1 odpoveď
Zuzana
Dobrý deň, chcem sa spýtať či je daná škárovačka vhodná do exteriéru, medzi betónový obklad (19,5*5,5 cm) so šírkou škáry 1 cm a cca hĺbka škáry tiež 0,9-1 cm? Ak áno aká je spotreba na 7m2 pri daných rozmeroch tých malých obkladov? Ďakujem za odpoveď, Zuzana Clinker/tehlová alebo Bahama alebo Chocolate?

Pýtal sa Zuzana, 26. apríl 2022

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
26. apríl 2022

Dobrý deň. daná škárovačka sa používa aj v exteriéri. Maximálna šírka škáry je do 8mm. Pri tejto hrúbke škáry a udaným rozmerom obkladu by som rátal cca 1kg / 1m2 .

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Všetky varianty produktu (61) CERESIT CE 40 AQUASTATIC - Flexibilná škárovacia hmota

11,09 € - 25,37 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
2 kg 1 - biela 2 kg K003599 2 kg 1 - biela
K003599
1-2 dni 11,09 € 1-2 dni 11,09 €
+
-
5 kg 1 - biela 5 kg K003600 5 kg 1 - biela
K003600
1-2 dni 19,55 € 1-2 dni 19,55 €
+
-
5 kg 4 - stredne šedá 5 kg K003601 5 kg 4 - stredne šedá
K003601
1-2 dni 25,37 € 1-2 dni 25,37 €
+
-
5 kg 7 - šedá 5 kg K003603 5 kg 7 - šedá
K003603
1-2 dni 19,55 € 1-2 dni 19,55 €
+
-
5 kg 10 - manhattan 5 kg K003604 5 kg 10 - manhattan
K003604
1-2 dni 25,37 € 1-2 dni 25,37 €
+
-
5 kg 13 - antracit 5 kg K003605 5 kg 13 - antracit
K003605
1-2 dni 25,37 € 1-2 dni 25,37 €
+
-
5 kg 16 - grafit 5 kg K003606 5 kg 16 - grafit
K003606
1-2 dni 25,37 € 1-2 dni 25,37 €
+
-
5 kg 40 - jasmín 5 kg K003611 5 kg 40 - jasmín
K003611
1-2 dni 25,37 € 1-2 dni 25,37 €
+
-
2 kg 41 - natura 2 kg K003612 2 kg 41 - natura
K003612
1-2 dni 13,47 € 1-2 dni 13,47 €
+
-
5 kg 41 - natura 5 kg K003613 5 kg 41 - natura
K003613
1-2 dni 25,37 € 1-2 dni 25,37 €
+
-