CELOX PRIMER C2000 - Základná nitrocelulózová farba
CELOX PRIMER C2000 - Základná nitrocelulózová farba

Značka: COLORLAK

15,35 €s DPH

12,79 €bez DPH

CELOX PRIMER C2000 - Základná nitrocelulózová farba
Zatvoriť

CELOX PRIMER C2000 - Základná nitrocelulózová farba

Sample icon Vzorkovník

Značka: COLORLAK

Kód produktu: VAR-CL00311

CELOX PRIMER C2000 - Základná nitrocelulózová farba

Základná nitrocelulózová farba určená k náterom železných kovov vrátane pozinku (aj nového) pod nitrocelulózové a akrylátové farby. Je vhodná predovšetkým na vnútorné použitie. Výdatnosť: 11,8-12,8 m2/L.

Zobraziť viac
farba (4)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (3)

15,35 €s DPH

12,79 €bez DPH

3 dni

Na predajni v Žiline v piatok
U vás v pondelok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Základná nitrocelulózová farba určená k náterom železných kovov vrátane pozinku (aj nového) pod nitrocelulózové a akrylátové farby.
Je vhodná predovšetkým na vnútorné použitie. 
Náter je vhodný pre nátery výrobkov a plôch, ktoré prichádzajú do nepriameho styku s požívatinami, krmivami a pitnou vodou.

Výdatnosť: 

- 11,8-12,8 m2/L

Riedenie: 

- C 6000

Príprava podkladu

Kovový podklad musí byť pred náterom čistý, suchý a bez zbytkovej nečistoty alebo mastnoty.
Povrch odporúčame prebrúsiť a prípadne zvyšky korózie odstrániť.

Aplikácia

Na upravený podklad aplikujte 1-2 vrstvy základného náteru so schnutím minimálne dve hodiny.
Po zaschnutí vykonajte prebrúsenie brúsnym papierom č. 320.
Odstráňte brúsny prach a aplikujte vrchný náter Celox C2001 v 2-4 vrstvách.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP)
Produkt je klasifikovaný ako nebezpečný podľa Nariadenia CLP.
Flam. Liq. 3 H226 Horľavá kvapalina a pary.
STOT SE 3 H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
Aquatic Chronic 2 H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Prvky označovania

Označovanie podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP)
Tento produkt je klasifikovaný a označený podľa Nariadenia CLP.
Výstražné piktogramy
Výstražné slovo: Pozor
Nebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:
uhľovodíky, C9, aromatické
n-butyl-acetát

Výstražné upozornenia

H226 Horľavá kvapalina a pary.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P261 Zabráňte vdychovaniu pár/aerosólov.
P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
P370+P378 V prípade požiaru: na hasenie použite penu (odolnú alkoholu), oxid uhličitý, vodnú hmlu, prášok.
P391 Zozbierajte uniknutý produkt.
P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
P405 Uchovávajte uzamknuté.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad.

Ďalšie údaje

EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobit' vysušenie alebo popraskanie pokožky.
EUH211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.
Obsah VOC: OR kat.A/i): 500 g/l. Obsahuje 484 g/l VOC.

Iná nebezpečnosť

Výsledky posúdenia PBT a vPvB
PBT / vPvB:
Produkt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako PBT (perzistentný, bioakumulatívny a toxický), príp.
ako vPvB (veľmi perzistentný, veľmi bioakumulatívny) v súlade s prílohou XIII REACH (samotná látka / príp. látky v zmesi).
Určovanie vlastností narúšajúcich endokrinný systém
Produkt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako endoktrinný disruptor / rozvracač (samotná látka /príp. látky v zmesi).

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke COLORLAK

Spoločnosť bola založená v roku 1925 Ing. Kirschnerom v Starom Měste.
Náterové hmoty vyrába od roku 1929 a po II. svetovej vojne sa výroba farieb stáva hlavným výrobným programom.
V súčasnosti sú najväčším českým výrobcom a distribútorom náterových hmôt.
Vyrábajú pestrý sortiment farieb a lakov na drevo, kovy, betón a minerálne podklady.
Produkcia zahŕňa aj výrobu sprejov, riedidiel a ďalších pomôcok.
Expandujú nie len pre veľkoobchodných partnerov, ale sústreďujú výrobu aj pre zabezpečenie maloobchodného predaja. 


Všetky varianty produktu (11) CELOX PRIMER C2000 - Základná nitrocelulózová farba

15,16 € - 203,36 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
biela 0,6 L
0,6 L CL00312 biela 0,6 L
CL00312
3 dni 15,16 € 3 dni 15,16 €
+
-
biela 3,5 L
3,5 L CL00313 biela 3,5 L
CL00313
na objednávku 82,49 € na objednávku 82,49 €
+
-
biela 9 L
9 L CL00314 biela 9 L
CL00314
na objednávku 199,62 € na objednávku 199,62 €
+
-
červenohnedá 0,6 L
0,6 L CL00315 červenohnedá 0,6 L
CL00315
3 dni 15,16 € 3 dni 15,16 €
+
-
červenohnedá 9 L
9 L CL00316 červenohnedá 9 L
CL00316
na objednávku 199,62 € na objednávku 199,62 €
+
-
čierna 0,6 L 0,6 L CL00317 čierna 0,6 L
CL00317
3 dni 15,35 € 3 dni 15,35 €
+
-
čierna 3,5 L 3,5 L CL00318 čierna 3,5 L
CL00318
na objednávku 82,74 € na objednávku 82,74 €
+
-
čierna 9 L 9 L CL00319 čierna 9 L
CL00319
na objednávku 200,87 € na objednávku 200,87 €
+
-
šedá 0,6 L
0,6 L CL00320 šedá 0,6 L
CL00320
3 dni 15,35 € 3 dni 15,35 €
+
-
šedá 3,5 L
3,5 L CL00321 šedá 3,5 L
CL00321
na objednávku 79,87 € na objednávku 79,87 €
+
-