CELOX C2001 - Nitrocelulózová farba na kov a drevo
CELOX C2001 - Nitrocelulózová farba na kov a drevo

Značka: COLORLAK

Otázky & odpovede (2)

248,29 €s DPH

206,91 €bez DPH

CELOX C2001 - Nitrocelulózová farba na kov a drevo
Zatvoriť

CELOX C2001 - Nitrocelulózová farba na kov a drevo

Sample icon Vzorkovník

Značka: COLORLAK

Otázky & odpovede: 1

Kód produktu: VAR-CL00237

CELOX C2001 - Nitrocelulózová farba na kov a drevo

Rýchloschnúca nitrocelulózová farby vhodná pre úpravu drevených a kovových podkladov v interiéri a exteriéri. Je vhodný pre nátery, ktoré si vyžadujú svetlostálosť a odolnosť voči pôsobeniu pohonných hmôt. Výdatnosť: 5-9,5 m2/L.

Zobraziť viac
farba (23)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (5)

248,29 €s DPH

206,91 €bez DPH

na objednávku

Na predajni v Žiline v utorok, 09.07.2024
U vás v stredu, 10.07.2024

Produkt na zákazku - potrebná platba vopred.

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Rýchloschnúca nitrocelulózová farby vhodná pre úpravu drevených a kovových podkladov v interiéri a exteriéri.
Je vhodný pre nátery, ktoré si vyžadujú svetlostálosť a odolnosť voči pôsobeniu pohonných hmôt. 

Výdatnosť: 

- 5-9,5 m2/L

Riedenie:

- C 6000

Príprava podkladu

Podklad najskôr ošetrite vhodnou základnou farbou - pre interiérový náter použiť ako základ Celox Primer C 2000 a Synorex Extra pre exteriér.
Po zaschnutí základný náter prebrúste.

Aplikácia

Farbu pred použitím dôkladne premiešajte a rieďte riedidlom podľa potreby a aplikácie.
Náter zasychá do 15 minút a ďalší náter je možné aplikovať za 1-2 hodiny.
Aplikujte celkovo v 3-5 vrstvách.
Ak chcete náter leštiť odporúčame 5 hodín po nátere poslednej vrstvy za mokra brúsiť brúsnym papierom č. 320-400 a následne proces dokončiť brúsnou a leštiacou pastou.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP)
Produkt je klasifikovaný ako nebezpečný podľa Nariadenia CLP.
Flam. Liq. 2 H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
Skin Irrit. 2 H315 Dráždi kožu.
Eye Dam. 1 H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
Resp. Sens. 1 H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
Skin Sens. 1 H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
Repr. 2 H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.
STOT SE 3 H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
STOT RE 2 H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
Aquatic Chronic 3 H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Prvky označovania

Označovanie podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP)
Tento produkt je klasifikovaný a označený podľa Nariadenia CLP.
Výstražné piktogramy


Výstražné slovo:
Nebezpečenstvo
Nebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:
toluén
2-metylpropán-1-ol
ftalanhydrid
n-butyl-acetát
anhydrid kyseliny maleínovej

Výstražné upozornenia

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H315 Dráždi kožu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.
P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných
zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P260 Nevdychujte pary/aerosóly.
P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P314 Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P370+P378 V prípade požiaru: na hasenie použite penu (odolnú alkoholu), oxid uhličitý, vodnú hmlu, prášok.
P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
P405 Uchovávajte uzamknuté.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad.

Ďalšie údaje

Pre tehotné ženy nie je doporučené zaobchádzať s výrobkom, vdychovanie pár môže ohrozovať ich zdravie a
je nutné bezpodmienečne zabrániť expozícii.
Výrobok obsahuje: Prekurzory výbušnín podliehajúce ohlasovaniu podozrivých transakcií, zmiznutí a
odcudzení podľa Nariadenia (EÚ) 2019/1148, článku 9.
EUH211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

Iná nebezpečnosť

Výsledky posúdenia PBT a vPvB
PBT / vPvB:
Produkt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako PBT (perzistentný, bioakumulatívny a toxický), príp.
ako vPvB (veľmi perzistentný, veľmi bioakumulatívny) v súlade s prílohou XIII REACH (samotná látka / príp. látky v zmesi).
Určovanie vlastností narúšajúcich endokrinný systém
Produkt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako endoktrinný disruptor / rozvracač (samotná látka / príp. látky v zmesi).

... viac

Otázky & Odpovede

1 otázka
1 odpoveď
SHO
Prečo tú EU nepošlete kade ľahšie

Pýtal sa SHO, 9. august 2023

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
9. august 2023

Dobrý deň. Musíme sa držať nariadení a predpisov.

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke COLORLAK

Spoločnosť bola založená v roku 1925 Ing. Kirschnerom v Starom Měste.
Náterové hmoty vyrába od roku 1929 a po II. svetovej vojne sa výroba farieb stáva hlavným výrobným programom.
V súčasnosti sú najväčším českým výrobcom a distribútorom náterových hmôt.
Vyrábajú pestrý sortiment farieb a lakov na drevo, kovy, betón a minerálne podklady.
Produkcia zahŕňa aj výrobu sprejov, riedidiel a ďalších pomôcok.
Expandujú nie len pre veľkoobchodných partnerov, ale sústreďujú výrobu aj pre zabezpečenie maloobchodného predaja. 


Všetky varianty produktu (58) CELOX C2001 - Nitrocelulózová farba na kov a drevo

11,79 € - 354,37 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
C1000 - biela 0,75 L
0,75 L CL00239 C1000 - biela 0,75 L
CL00239
3 dni 12,17 € 3 dni 12,17 €
+
-
C1000 - biela 3,5 L
3,5 L CL00240 C1000 - biela 3,5 L
CL00240
3 dni 53,85 € 3 dni 53,85 €
+
-
C1000 - biela 9 L
9 L CL00241 C1000 - biela 9 L
CL00241
na objednávku 135,97 € na objednávku 135,97 €
+
-
C1000 - biela 17 L
17 L CL00242 C1000 - biela 17 L
CL00242
na objednávku 248,29 € na objednávku 248,29 €
+
-
C1010 - šedá pastelová 0,75 L
0,75 L CL00243 C1010 - šedá pastelová 0,75 L
CL00243
3 dni 13,10 € 3 dni 13,10 €
+
-
C1010 - šedá pastelová 3,5 L
3,5 L CL00244 C1010 - šedá pastelová 3,5 L
CL00244
na objednávku 56,60 € na objednávku 56,60 €
+
-
C1010 - šedá pastelová 9 L
9 L CL00245 C1010 - šedá pastelová 9 L
CL00245
na objednávku 140,96 € na objednávku 140,96 €
+
-
C1100 - šedá stredná 0,75 L
0,75 L CL00246 C1100 - šedá stredná 0,75 L
CL00246
3 dni 12,67 € 3 dni 12,67 €
+
-
C1100 - šedá stredná 3,5 L
3,5 L CL00247 C1100 - šedá stredná 3,5 L
CL00247
na objednávku 55,22 € na objednávku 55,22 €
+
-
C1100 - šedá stredná 9 L
9 L CL00248 C1100 - šedá stredná 9 L
CL00248
na objednávku 138,47 € na objednávku 138,47 €
+
-