CELOMAT C1038 - Nitrocelulózový lak na drevený nábytok
CELOMAT C1038 - Nitrocelulózový lak na drevený nábytok

Značka: COLORLAK

323,17 €s DPH

269,31 €bez DPH

CELOMAT C1038 - Nitrocelulózový lak na drevený nábytok
Zatvoriť

CELOMAT C1038 - Nitrocelulózový lak na drevený nábytok

Sample icon Vzorkovník

Značka: COLORLAK

Kód produktu: VAR-CL00509

CELOMAT C1038 - Nitrocelulózový lak na drevený nábytok

Lak určený pre náter drevených predmetov v interiéri, prúteného nábytku a korkových predmetov v interiéri. Zároveň je vhodný aj k prelakovaniu starší pôvodných nitrocelulózových náterov. Obsahuje látky pohlcujúce UV žiarenie. Výdatnosť: 7-8 m2/L.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (6)

323,17 €s DPH

269,31 €bez DPH

na objednávku

Na predajni v Žiline vo štvrtok, 30.05.2024
U vás v piatok, 31.05.2024

Produkt na zákazku - potrebná platba vopred.

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Lak určený pre náter drevených predmetov v interiéri, prúteného nábytku a korkových predmetov v interiéri.
Zároveň je vhodný aj k prelakovaniu starší pôvodných nitrocelulózových náterov.
Obsahuje látky pohlcujúce UV žiarenie. 

Výdatnosť: 

- 7-8 m2/L

Riedenie:

- C 6000

Príprava podkladu

Povrch dreva musí byť pred aplikáciou čistý, suchý, bez zbytkovej mastnoty alebo iných nečistôt.
Podklad odporúčame prebrúsiť.
Pred nanesením laku je vhodné použiť základný brúsny lak napr. C1036 v dvoch vrstvách pre vyplnenie pórov.

Aplikácia

Lak pred použitím premiešajte a aplikujte v 2-3 vrstvách.
Časový odstup medzi jednotlivými nátermi by mal byť cca 2 hodiny. 
Po aplikácií poslednej vrstvy nechajte lakové plochy dostatočne preschnúť.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP)
Produkt je klasifikovaný ako nebezpečný podľa Nariadenia CLP.

Prvky označovania

Označovanie podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP)
Tento produkt je klasifikovaný a označený podľa Nariadenia CLP.
Výstražné piktogramy


Výstražné slovo:
Nebezpečenstvo
Nebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:
2-metylpropán-1-ol
xylén technický (zmes s etylbenzénom)
butyl acetát

Výstražné upozornenia

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H315 Dráždi kožu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H335-H336 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H373 Môže spôsobiť poškodenie centrálneho nervového systému pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P260 Nevdychujte pary/aerosóly.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P314 Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P370+P378 V prípade požiaru: na hasenie použite penu (odolnú alkoholu), oxid uhličitý, vodnú hmlu, prášok.
P403+P233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P405 Uchovávajte uzamknuté.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad.

Ďalšie údaje

EUH208 Obsahuje reakčná zmes zložená z α-hydro-ω-{3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-terc-butyl-4-hydroxyfenyl]
propanoyloxy}poly(oxyetylénu) a α-{3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-terc-butyl-4-hydroxyfenyl]propanoyl}-
ω-{3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-terc-butyl-4-hydroxyfenyl]propanoyloxy}poly(oxyetylénu) / reakčná
zmes benzotriazolov a sebakátov, bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl) sebacát, metyl 1,2,2,6,6-
pentametyl-4-piperidyl sebacát. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Iná nebezpečnosť 

Pary tvoria spolu so vzduchom explozívne zmesi.
PBT:
Produkt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako PBT (perzistentný, bioakumulatívny a toxický) v
súlade s prílohou XIII nariadenia č. 1907/2006 v platnom znení.
vPvB:
Produkt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako vPvB (veľmi perzistentný a veľmi bioakumulatívny) v
súlade s prílohou XIII nariadenia č. 1907/2006 v platnom znení.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: COLORLAK

O značke COLORLAK

Spoločnosť bola založená v roku 1925 Ing. Kirschnerom v Starom Měste.
Náterové hmoty vyrába od roku 1929 a po II. svetovej vojne sa výroba farieb stáva hlavným výrobným programom.
V súčasnosti sú najväčším českým výrobcom a distribútorom náterových hmôt.
Vyrábajú pestrý sortiment farieb a lakov na drevo, kovy, betón a minerálne podklady.
Produkcia zahŕňa aj výrobu sprejov, riedidiel a ďalších pomôcok.
Expandujú nie len pre veľkoobchodných partnerov, ale sústreďujú výrobu aj pre zabezpečenie maloobchodného predaja. 


Všetky varianty produktu (6) CELOMAT C1038 - Nitrocelulózový lak na drevený nábytok

8,17 € - 2 856,67 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
matný 0,35 L 0,35 L CL00510 matný 0,35 L
CL00510
3 dni 8,17 € 3 dni 8,17 €
+
-
matný 0,75 L 0,75 L CL00511 matný 0,75 L
CL00511
3 dni 15,23 € 3 dni 15,23 €
+
-
matný 3,5 L 3,5 L CL00512 matný 3,5 L
CL00512
3 dni 69,26 € 3 dni 69,26 €
+
-
matný 9 L 9 L CL00513 matný 9 L
CL00513
3 dni 167,17 € 3 dni 167,17 €
+
-
matný 18 L 18 L CL00514 matný 18 L
CL00514
na objednávku 323,17 € na objednávku 323,17 €
+
-
matný 170 L 170 L CL00515 matný 170 L
CL00515
na objednávku 2 856,67 € na objednávku 2 856,67 €
+
-