C 6000 - Nitrocelulózové riedidlo
C 6000 - Nitrocelulózové riedidlo

Značka: Chemolak

80,92 €s DPH

67,43 €bez DPH

C 6000 - Nitrocelulózové riedidlo
Zatvoriť

C 6000 - Nitrocelulózové riedidlo

Sample icon Vzorkovník

Značka: Chemolak

Kód produktu: VAR-C01565

C 6000 - Nitrocelulózové riedidlo

Riedidlo určené pre riedenie nitrocelulózových (acetónových) náterových látok, ak nie je predpísané iné riedidlo. Riedidlo sa zároveň používa aj na čistenie náradia alebo na odmastenie povrchov.

Zobraziť viac
balenie (5)

80,92 €s DPH

67,43 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Riedidlo určené pre riedenie nitrocelulózových (acetónových) náterových látok, ak nie je predpísané iné riedidlo.
Riedidlo sa zároveň používa aj na čistenie náradia alebo na odmastenie povrchov.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 2
Nebezpečenstvo vdýchnutia, kategória nebezpečnosti 1
Dráždivosť pre kožu, kategória nebezpečnosti 2
Vážne poškodenie očí, kategória nebezpečnosti 2
Toxicita pre špecifický orgán – jednorazová expozícia,
kategória nebezpečnosti 3
Reprodukčná toxicita, kategória nebezpečnosti 2
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória nebezpečnosti 2

Prvky označovania

Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražné piktogramy:
Výstražné slovo:
Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

H 225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H 304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H 315 Dráždi kožu.
H 318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H 319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H 335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H 336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H 361 Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa.
H 373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Bezpečnostné upozornenia

P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 202 Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.
P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich prvkov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P 243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.
P 260 Nevdychujte pary/aerosóly.
P 263 Zabráňte kontaktu počas tehotenstva a dojčenia.
P 280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P 305 + P 351 + P 338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P 331 Nevyvolávajte zvracanie.
P 501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi.

Obsahuje: toluén, butyl acetát, metyl acetát, etylacetát, butan-1-ol

Iná nebezpečnosť

Nie je známa.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (5) C 6000 - Nitrocelulózové riedidlo

4,79 € - 80,92 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
10 L 10 L C01566 10 L
C01566
skladom 80,92 € skladom 80,92 €
+
-
0,4 L 0,4 L C01567 0,4 L
C01567
skladom 4,79 € skladom 4,79 €
+
-
4,5 L 4,5 L C01568 4,5 L
C01568
skladom 36,54 € skladom 36,54 €
+
-
0,8 L 0,8 L C01569 0,8 L
C01569
skladom 7,81 € skladom 7,81 €
+
-
3,4 L 3,4 L C01570 3,4 L
C01570
skladom 28,58 € skladom 28,58 €
+
-