C 2001 - Nitrocelulózový vrchný email
C 2001 - Nitrocelulózový vrchný email

Značka: Chemolak

C 2001 - Nitrocelulózový vrchný email
Zatvoriť

C 2001 - Nitrocelulózový vrchný email

Značka: Chemolak

Kód produktu: VAR-C01165

C 2001 - Nitrocelulózový vrchný email

Nitrocelulózový email určený pre náter kovových a drevených povrchov v interiéri aj exteriéri ako univerzálny brúsiteľný a leštiteľný email. Výdatnosť: 6-8 m2/L.

Zobraziť viac
farba (6)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (1)

na objednávku

Na predajni v Žiline v piatok, 08.12.2023
U vás v pondelok, 11.12.2023

+
-

Popis produktu

Nitrocelulózový email určený pre náter kovových a drevených povrchov v interiéri aj exteriéri ako univerzálny brúsiteľný a leštiteľný email.

Výdatnosť:

- 6-8 m2/L

Riedenie:

- C 6000

- aplikácia štetcom: 10-15% riedidla
- aplikácia vzduchovým striekaním NT:
10-20%

Príprava podkladu

Kovový povrch musí byť pred aplikáciou čistý a suchý.
Odstráňte mastnotu, povrch odmastite a prebrúste.

Aplikácia

Na pripravený povrch aplikujte najskôr základný náter C 2000 v 1-2 vrstvách.
Po uschnutí vykonajte prebrúsenie brúsnym papierom zrnitosti 220-320.
Odstráňte prach z brúsenia a aplikujte 1-4 vrstvy vrchného emailu (počet vrstiev závisí od účelu použitia).

Čistenie náradia

Pracovné náradie po skončení prác očistite pomocou C 6000 alebo prípravkom P 8500.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 2
Dráždivý pre kožu, kategória nebezpečnosti 2
Podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia kategória nebezpečnosti 3
Reprodukčná toxicita, kategória nebezpečnosti 2
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia kategória nebezpečnosti 2
Nebezpečný pre životné prostredie, kategória chronickej nebezpečnosti 3

Prvky označovania

Výstražné piktogramy:


Výstražné slovo:
Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

H 225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H 315 Dráždi kožu.
H 319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H 336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H 361 Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa.
H 373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H 412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Bezpečnostné upozornenia

P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 202 Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.
P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich prvkov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P 260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosoly.
P 263 Zabráňte kontaktu počas tehotenstva a dojčenia.
P 273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P 280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P 284 V prípade nedostatočného vetrania používajte ochranu dýchacích ciest.
P 308 + P 311 PO expozícii alebo podozrení z nej: volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/.

Obsahuje: Butyl acetát, nitrocelulóza, izopropylalkohol, etylacetát, Uhľovodíky, C6-C7, izoalkány, cyklické < 5 % n-hexanu, toluén

Iná nebezpečnosť

Nie je známa.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (6) C 2001 - Nitrocelulózový vrchný email

10,58 € - 15,94 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,75 L 1000 - biela
0,75 L C01165 0,75 L 1000 - biela
C01165
na objednávku 10,58 € na objednávku 10,58 €
+
-
0,75 L 1999 - čierna
0,75 L C01172 0,75 L 1999 - čierna
C01172
na objednávku 14,23 € na objednávku 14,23 €
+
-
0,75 L 6200 - žltá
0,75 L C01190 0,75 L 6200 - žltá
C01190
na objednávku 15,94 € na objednávku 15,94 €
+
-
0,75 L 9110 - hliníková
0,75 L C01204 0,75 L 9110 - hliníková
C01204
na objednávku 14,23 € na objednávku 14,23 €
+
-
0,75 L 1100 - šedá stredná
0,75 L C01497 0,75 L 1100 - šedá stredná
C01497
na objednávku 14,23 € na objednávku 14,23 €
+
-
0,75 L 4550 - návestná modrá
0,75 L C01502 0,75 L 4550 - návestná modrá
C01502
na objednávku 15,94 € na objednávku 15,94 €
+
-