C 2000 Základná nitrocelulózová farba
C 2000 Základná nitrocelulózová farba

Značka: Chemolak

12,42 €s DPH

10,35 €bez DPH

C 2000 Základná nitrocelulózová farba
Zatvoriť

C 2000 Základná nitrocelulózová farba

Značka: Chemolak

Kód produktu: VAR-C00632

C 2000 Základná nitrocelulózová farba

Hľadáte farbu na kov? Ideálne takú ktorá má dlhú životnosť ušetrí vám peniaze, námahu aj čas? Ako natrieť strechu, plot alebo iné kovové materiály? Prečítajte si v našom najnovšom e-booku Natieranie kovov. Stiahnite si zdarma. C-2000 Základná nitrocelulózová farba sa používa ako základný náter na…

Zobraziť viac
farba (3)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (3)

12,42 €s DPH

10,35 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline dnes
U vás zajtra

+
-

Popis produktu

C-2000 Základná nitrocelulózová farba sa používa ako základný náter na kov pre vnútorné účely. Farba C 2000 nemá antikorózne vlastnosti a nie je určená na nátery ľahkých kovov. C-2000 Základná nitrocelulózová farba má výborné plniace účinky a je vhodná ako podkladová farba.

Nanášanie: Nanáša sa natieraním alebo striekaním na suchý a dokonale očistený a odmastený povrch. Následná vrstva sa môže aplikovať za 60 minút. Náradie sa čistí riedidlom C 6000 alebo prípravkom P 8500. Pred použitím sa C-2000 Základná nitrocelulózová farba dôkladne premieša! (efarby.sk)

Farba nie je určený pre styk s potravinami, krmovinami a pitnou vodou a na natieranie detského nábytku a hračiek.

Orientačná výdatnosť: 8 - 10 m2/ kg.

Riedidlo: C 6000. Úprava povrchu kovu (odmastenie, odhrdzavenie, prebrúsenie a očistenie podkladu). - 1 až 2 krát náter C 2000 - brúsenie brúsnym papierom č. 220 – 320 - 1 až 4 krát C 2001.

Životnosť náterových systémov uvedených v príklade postupu je pri dodržaní predpísanej predpovrchovej úpravy a podmienok pri nanášaní, v závislosti od počtu nanesených vrstiev, celkovej hrúbky náterového systému 3 - 7 rokov.Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 2
Podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia kategória nebezpečnosti 3
Reprodukčná toxicita, kategória nebezpečnosti 2
Nebezpečný pre životné prostredie, kategória chronickej nebezpečnosti 3
2.2. Prvky označovaniaVýstražné slovo
NEBEZPEČENSTVO

Výstražné upozornenia
H 225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H 319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H 336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H 361 Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa.
H 412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
Bezpečnostné upozornenia
P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 202 Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.
P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich prvkov, iskier, otvoreného ohňa a iných
zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P 243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.
P 273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P 280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P 304 + P 340 PRI VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej
pohodlne dýchať.
P 501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi.

Obsahuje: Butyl acetát, nitroceluloza, izopropylalkohol, etylacetát, Uhľovodíky, C6-C7,
izoalkány, cyklické < 5 % n-hexanu, toluén, reakčná zmes etylbenzénu a xylénu
2.3. Iná nebezpečnosť nie je známa

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: Chemolak

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (8) C 2000 Základná nitrocelulózová farba

12,42 € - 113,54 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,75 l 0100 - biela
0,75 l C00632 0,75 l 0100 - biela
C00632
skladom 12,42 € skladom 12,42 €
+
-
4 l 0100 - biela
4 l C00633 4 l 0100 - biela
C00633
skladom 62,01 € skladom 62,01 €
+
-
10 kg 0100 - biela
10 kg C00634 10 kg 0100 - biela
C00634
skladom 113,54 € skladom 113,54 €
+
-
0,75 l 0110 - šedá
0,75 l C00635 0,75 l 0110 - šedá
C00635
skladom 12,42 € skladom 12,42 €
+
-
4 l 0110 - šedá
4 l C00636 4 l 0110 - šedá
C00636
skladom 58,93 € skladom 58,93 €
+
-
0,75 l 0840 - červenohnedá
0,75 l C00642 0,75 l 0840 - červenohnedá
C00642
skladom 12,42 € skladom 12,42 €
+
-
4 l 0840 - červenohnedá
4 l C00643 4 l 0840 - červenohnedá
C00643
skladom 61,56 € skladom 61,56 €
+
-
10 kg 0840 - červenohnedá
10 kg C00644 10 kg 0840 - červenohnedá
C00644
skladom 113,54 € skladom 113,54 €
+
-