C 1037 - Nitrocelulózový lesklý lak na drevo
C 1037 - Nitrocelulózový lesklý lak na drevo

Značka: Chemolak

137,16 €s DPH

114,30 €bez DPH

C 1037 - Nitrocelulózový lesklý lak na drevo
Zatvoriť

C 1037 - Nitrocelulózový lesklý lak na drevo

Sample icon Vzorkovník

Značka: Chemolak

Kód produktu: VAR-C00124

C 1037 - Nitrocelulózový lesklý lak na drevo

Nitrocelulózový vrchný lak určený na povrchovú úpravu dreva v interiéri. Zvýrazňuje prirodzenú krásu dreva, oživuje jeho štruktúru a na povrchu vytvára film, ktorý chráni voči oteru. Výdatnosť: 6-8 m2/kg/L.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (1)

137,16 €s DPH

114,30 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Nitrocelulózový vrchný lak určený na povrchovú úpravu dreva v interiéri.
Zvýrazňuje prirodzenú krásu dreva, oživuje jeho štruktúru a na povrchu vytvára film, ktorý chráni voči oteru.

Výdatnosť:

- 6-8 m2/kg/L

Riedenie:

- C 6000

- aplikácia štetcom: 0-10% riedidla
- aplikácia vzduchovým striekaním NT:
8-15% riedidla

Príprava podkladu

Drevený povrch pred aplikáciou laku očistite a prebrúste.
V prípade starých lakových vrstiev vykonajte tiež prebrúsenie vrstvy.

Aplikácia

Na pripravený podklad aplikujte 1-2 základné nátery lakom C 1175.
Vykonajte brúsenie brúsnym papierom č. 180-220 po 30 minútach od nanesenia.
Následne aplikujte vrchný lak v 1-2 vrstvách s časovým odstupom 2 hodiny medzi vrstvami.

Čistenie náradia

Náradie po skončení prác očistite riedidlom C 6000 alebo prípravkom P 8500.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 2
Dráždivý pre kožu, kategória nebezpečnosti 2
Podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2

Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia kategória nebezpečnosti 3
Reprodukčná toxicita, kategória nebezpečnosti 2
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia kategória nebezpečnosti 2
Nebezpečný pre životné prostredie, kategória chronickej nebezpečnosti 3

Prvky označovania

Výstražné piktogramy:Výstražné slovo: 
Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

H 225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H 315 Dráždi kožu.
H 319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H 336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H 361 Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa.
H 373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H 412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 202 Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.
P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich prvkov, iskier, otvoreného ohňa a iných
zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P 243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.
P 273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P 280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P 304 + P 340 PRI VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
P 501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi.

Obsahuje:
Butyl acetát, nitroceluloza, etylacetát, Uhľovodíky, C6-C7, izoalkány, cyklické < 5% n-hexanu, toluén, reakčná zmes etylbenzénu a xylénu

Iná nebezpečnosť

Nie je známa.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (1) C 1037 - Nitrocelulózový lesklý lak na drevo

137,16 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
bezfarebný lesklý 8 kg 8 kg C00125 bezfarebný lesklý 8 kg
C00125
skladom 137,16 € skladom 137,16 €
+
-