JUPOL BIO APNENA - Ekologická vápenná fasádna farba
JUPOL BIO APNENA - Ekologická vápenná fasádna farba

Značka: JUB

Otázky & odpovede (2)

87,36 €s DPH

72,80 €bez DPH

  • EKO
JUPOL BIO APNENA - Ekologická vápenná fasádna farba
Zatvoriť

JUPOL BIO APNENA - Ekologická vápenná fasádna farba

Sample icon Vzorkovník

Značka: JUB

Otázky & odpovede: 1

Kód produktu: VAR-JB00102

JUPOL BIO APNENA - Ekologická vápenná fasádna farba

Vápenná fasádna farba obsahuje ako prevládajúcu zložku hasené vápno a po nanesení na stenové povrchy je veľmi odolná voči rozvoju rias a plesní s dobrou krycou schopnosťou. Farba je mimoriadne paropriepustná. Výdatnosť: 0,22-0,25 L/m2 pre dva nátery.

Zobraziť viac
balenie (1)

87,36 €s DPH

72,80 €bez DPH

  • EKO

na objednávku

Na predajni v Žiline vo štvrtok, 04.07.2024
U vás v pondelok, 08.07.2024

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Vápenná fasádna farba obsahuje ako prevládajúcu zložku hasené vápno a po nanesení na stenové povrchy je veľmi odolná voči rozvoju rias a plesní s dobrou krycou schopnosťou.
Farba je mimoriadne paropriepustná a je odolná aj v náročných klimatických podmienkach a odoláva aj účinkom dymových spalín, ultrafialovým lúčom a iným atmosférickým vplyvom.
Farbu je možné použiť na dekoratívnu ochranu v starej vidieckej architektúre, na dodatočnú vodoodpudivú ochranu ako aj na náročnejšiu úpravu fasádnych povrchov objektov architektonického dedičstva v starých centrách miest, zámockých a cirkevných komplexov.

BIO Vápennú fasádnu farbu je možné tónovať len do miernych pastelových odtieňov s niektorými práškovými oxidovými pigmentmi - postup je náročný a preto ho odporúčame len skúseným užívateľom.

Výdatnosť:

- 0,22-0,25 L/m2 pre dve vrstvy

Riedenie:

- vodou

(pre penetračnú vrstvu riedenie 1:1 s vodou)
(pre vrchný náter riedenie vodou maximálne do 10%)

Príprava podkladu

Podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý - bez slabo prídržných častíc, prachu, zbytkov debniacich olejov, mastnoty a iných nečistôt.
Nové omietky nechajte schnúť resp. zrieť minimálne 1 deň na každý mm hrúbky.
Pri obnovovacom maľovaní z podkladu celoplošne odstrániť všetky staré slabo prídržné a vo vode rýchlo rozmáčavé nátery.

Na očistený podklad aplikujte vhodný základný náter.
Je možné použiť farbu zriedenú s maximálne 30% vody alebo zriedenou Akril Emulziou s vodou v pomere 1:1.
Náročnejšie objekty alebo povrchy veľmi vystavené poveternostným vplyvom odporúčame ošetriť povrch základným náterom Silicone Primer zriedeným s vodou v pomere 1:1.

S maľovaním fasádnou farbou odporúčame začať 6 hodín po nanesení základného náteru.

Aplikácia

Farbu pred použitím dôkladne premiešajte.
Ak je to potrebné, zrieďte ju vodou maximálne do 10% na konzistenciu vhodnú vzhľadom na techniku a podmienky nanášania.
Farbu aplikujte v dvoch alebo troch vrstvách v priebehu 24 hodín valčekom s dlhým vlasom, štetcom alebo striekaním.

Odolnosť čerstvo premaľovaných plôch pred poškodením vplyvom dažďa je pri normálnych podmienkach dosiahnutá najneskôr po 24 hodinách.

Čistenie náradia

Pracovné náradie po skončení prác očistite dôkladne vodou.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008
Skin Corr. 1A H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
Eye Dam. 1 H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Prvky označovania

Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008
Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.
Výstražné piktogramy:


Výstražné slovo:
Nebezpečenstvo

Nebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:
calcium dihydroxide
hydroxid sodný

Výstražné upozornenia

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.
P260 Nevdychujte prach alebo hmlu.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
P321 Odborné ošetrenie (pozri na etikete).
P405 Uchovávajte uzamknuté.
P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.

Ďalšie údaje:
EUH208 Obsahuje Zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a -2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu s chloridom horečnatým a dusičnanom horečnatým. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Súčasťou daného ošetreného výrobku sú biocídne výrobky;: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, metylizotiazolinón,
Zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a -2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu s chloridom horečnatým a dusičnanom horečnatým.

Iná nebezpečnosť

Výsledky posúdenia PBT a vPvB Nepoužiteľný
PBT: Nepoužiteľný
vPvB: Nepoužiteľný

... viac

Otázky & Odpovede

1 otázka
1 odpoveď
pavol
Dobrý deň. Mal by som otázku ohľadom bio vápennej fasádnej farby. Je táto farba dostupná aj v iných odtieňoch, resp. dá sa prifarbiť? Za odpoveď vopred ďakujem S pozdravom Pirovits

Pýtal sa pavol, 6. apríl 2023

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
12. apríl 2023

Dobrý deň. Daná farba sa primárne netónuje a ani výrobca to nerobí ale je možné ju prifarbiť práškovým pigmentom.

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: JUB

O značke JUB

JUB je medzinárodná spoločnosť, ktorá má v súčasnosti niekoľko dcérskych spoločností a pôsobí na viac ako 20-tich trhoch v Európe aj mimo nej.
Zároveň má dva svoje veľké výrobe závody pre produkciu farieb, omietok, penetrácií alebo hydroizolácii.
Medzi najobľúbenejšie produkty na trhu patrí známy Jupol Classic, Jupol Weiss alebo Jupol Gold.

Všetky varianty produktu (1) JUPOL BIO APNENA - Ekologická vápenná fasádna farba

87,36 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
biela 18 L 18 L JB00102 biela 18 L
JB00102
na objednávku 87,36 € na objednávku 87,36 €
+
-