BETOKRYL V2013 - Vodou riediteľná farba na betón
BETOKRYL V2013 - Vodou riediteľná farba na betón

Značka: COLORLAK

55,60 €s DPH

46,33 €bez DPH

BETOKRYL V2013 - Vodou riediteľná farba na betón
Zatvoriť

BETOKRYL V2013 - Vodou riediteľná farba na betón

Sample icon Vzorkovník

Značka: COLORLAK

Kód produktu: VAR-CL00220

BETOKRYL V2013 - Vodou riediteľná farba na betón

Vodou riediteľná farba určená predovšetkým na zvislé a vodorovné betónové plochy - steny, panely, nosníky, sokle, ploty, betónové konštrukcie a pod. Vhodná je do interiéru aj exteriéru. Vytvára umývateľný a paropriepustný film. Výdatnosť: 5,5-7 m2/kg.

Zobraziť viac
farba (5)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (3)

55,60 €s DPH

46,33 €bez DPH

3 dni

Na predajni v Žiline v pondelok
U vás v utorok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Vodou riediteľná farba určená predovšetkým na zvislé a vodorovné betónové plochy - steny, panely, nosníky, sokle, ploty, betónové konštrukcie a pod.
Vhodná je do interiéru aj exteriéru.
Vytvára umývateľný a paropriepustný film. 
Náter je možné použiť na pochôdzne plochy s miernym mechanickým zaťažením ako sú pivnice, komory a pod. v interiéri.
Okrem použitia na betónové plochy je možné náter využiť pre náter muriva, omietky, drevených a drevotrieskových dosiek, cementotrieskové dosky a iné.

Výdatnosť: 

- 5,5-7 m2/kg

Riedenie:

- vodou

- pre penetračnú vrstvu rieďte farbu s vodou v pomere 1:1
- 1. náter:  cca 0,15-0,2 L vody na 1 kg farby
- 2. náter: cca 0,05-0,1 L vody na 1 kg farby

Príprava podkladu 

Všetky podklady musia byť pred aplikáciou zbavené nečistôt, mastnoty, zbytkov oleja, vosku, prachu a pod.
Musia byť suché, vyzreté, pevné, súdržné a hladké.
Pozornosť je potrebné venovať aj príprave starším náterom.

Minerálne podklady:
Dôkladne odstráňte všetky nepriľnavé a nevhodné nátery a mechanické nečistoty.
Pri neupravovaných povrchoch vykonajte vyrovnanie, odstránenie hrubých zrniek piesku a prebrúsenie.
Savé podklady ošetrite najskôr vhodnou penetráciou napr. Ekopen alebo farbou zriedenou s vodou v stanovenom pomere.

Drevo:
Musí byť čisté, suché, zdravé, nepoškodené a hladké.
U nových drevených podkladoch odstráňte živicu a povrch dreva prebrúste.
Vlhkosť dreva môže byť maximálne 12%
V exteriéri ochráňte drevo najskôr vhodným ochranným prostriedkom napr. Lignostop a následne penetrujte pomocou prípravku Ekopen alebo farbou zriedenou s vodou v stanovenom pomere.

Aplikácia

Po 12 hodinách od penetrácie naneste 2 nátery vrchným náterom Betokryl.
Medzi nátermi nechajte časový odstup cca 6 hodín.
Natretý povrch je pochôdzny približne za 24 hodín a je možné podlahu ľahko mechanicky zaťažiť.
Konečný vlastností dosahuje náter po cca 10 dňoch zrenia.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP)
Aquatic Chronic 3 H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Prvky označovania

Označovanie podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP)
Tento produkt je klasifikovaný a označený podľa Nariadenia CLP.
Výstražné piktogramy:
odpadá
Výstražné slovo: odpadá

Výstražné upozornenia

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej na likvidáciu odpadov alebo na mieste určenom obcou.
Ďalšie údaje:
EUH208 Obsahuje reakčná zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.
EUH211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.
VOC: VR kat.A/c): 40 g/l. Obsahuje 14 g/l VOC.

Iná nebezpečnosť

Výsledky posúdenia PBT a vPvB
PBT / vPvB:
Produkt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako PBT (perzistentný, bioakumulatívny a toxický), príp. ako vPvB (veľmi perzistentný, veľmi bioakumulatívny) v súlade s prílohou XIII REACH (samotná látka / príp. látky v zmesi).

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke COLORLAK

Spoločnosť bola založená v roku 1925 Ing. Kirschnerom v Starom Měste.
Náterové hmoty vyrába od roku 1929 a po II. svetovej vojne sa výroba farieb stáva hlavným výrobným programom.
V súčasnosti sú najväčším českým výrobcom a distribútorom náterových hmôt.
Vyrábajú pestrý sortiment farieb a lakov na drevo, kovy, betón a minerálne podklady.
Produkcia zahŕňa aj výrobu sprejov, riedidiel a ďalších pomôcok.
Expandujú nie len pre veľkoobchodných partnerov, ale sústreďujú výrobu aj pre zabezpečenie maloobchodného predaja. 


Všetky varianty produktu (11) BETOKRYL V2013 - Vodou riediteľná farba na betón

17,72 € - 133,47 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
C1000 - biela 1,5 kg
1,5 kg CL00221 C1000 - biela 1,5 kg
CL00221
3 dni 17,72 € 3 dni 17,72 €
+
-
C1000 - biela 5 kg
5 kg CL00222 C1000 - biela 5 kg
CL00222
3 dni 55,60 € 3 dni 55,60 €
+
-
C1720 -šedá tmavá 1,5 kg
1,5 kg CL00223 C1720 -šedá tmavá 1,5 kg
CL00223
3 dni 17,72 € 3 dni 17,72 €
+
-
C1720 -šedá tmavá 5 kg
5 kg CL00224 C1720 -šedá tmavá 5 kg
CL00224
3 dni 55,60 € 3 dni 55,60 €
+
-
C1720 -šedá tmavá 15 kg
15 kg CL00225 C1720 -šedá tmavá 15 kg
CL00225
3 dni 133,47 € 3 dni 133,47 €
+
-
C1730 - šedá svetlá 1,5 kg
1,5 kg CL00226 C1730 - šedá svetlá 1,5 kg
CL00226
3 dni 17,72 € 3 dni 17,72 €
+
-
C1730 - šedá svetlá 5 kg
5 kg CL00227 C1730 - šedá svetlá 5 kg
CL00227
3 dni 55,60 € 3 dni 55,60 €
+
-
C5320 - zelená 1,5 kg
1,5 kg CL00228 C5320 - zelená 1,5 kg
CL00228
3 dni 17,72 € 3 dni 17,72 €
+
-
C5320 - zelená 5 kg
5 kg CL00229 C5320 - zelená 5 kg
CL00229
3 dni 55,60 € 3 dni 55,60 €
+
-
C8420 - červenohnedá 1,5 kg
1,5 kg CL00230 C8420 - červenohnedá 1,5 kg
CL00230
3 dni 17,72 € 3 dni 17,72 €
+
-