ALPOIL - Exteriérový olej
ALPOIL - Exteriérový olej

Značka: COLOR COMPANY

16,45 €s DPH

13,71 €bez DPH

ALPOIL - Exteriérový olej
Zatvoriť

ALPOIL - Exteriérový olej

Sample icon Vzorkovník

Značka: COLOR COMPANY

Kód produktu: VAR-CC0005

ALPOIL - Exteriérový olej

Exteriérový prírodný olej na ošetrenie a údržbu ako konzervačný a preventívny impregnačný prostriedok nových aj starších drevených výrobkov. Je vhodný na zvislé aj vodorovné plochy - altánky, pergoly, ploty a pod. Výdatnosť: 17-22 m2/L.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (3)

16,45 €s DPH

13,71 €bez DPH

3-5 dní

Na predajni v Žiline vo štvrtok
U vás v piatok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Exteriérový prírodný olej na ošetrenie a údržbu ako konzervačný a preventívny impregnačný prostriedok nových aj starších drevených výrobkov.
Je vhodný na zvislé aj vodorovné plochy - altánky, pergoly, ploty, brány, záhradný nábytok, drevené konštrukcie, obklady fasád, balkónov a iné.
Je to vysychavý olej, ktorý zasychá oxidáciou vzdušným kyslíkom.
Vyznačuje sa výbornou exteriérovou ochranou a odolnosťou voči poveternostným vplyvom, má vynikajúce penetračné vlastnosti a hlboko preniká do pórov dreva.
Nevytvára na povrchu súvislý film, neuzatvára drevo a povrch zostáva paropriepustný, čo umožňuje drevu dýchať a zbaviť sa prebytočnej vlhkosti.

Výdatnosť: 

- cca 17-22 m2/L

Riedenie:

- neriedi sa

Príprava podkladu 

Povrch musí byť pred aplikáciou oleja čistý, suchý, zbavený prachu, mastnoty, živíc a iných nečistôt.
Dôležité je, aby bol povrch hladký a preto odporúčame prebrúsenie brúsnym papierom so zrnitosťou P180 až P240.
Drevo nesmie obsahovať viac ako 15% vlhkosti.
Pred aplikáciou oleja odporúčame použiť ochranu dreva proti plesniam, hubám a drevokaznému hmyzu - Krovsan PROFI+ alebo Krovsan Koncentrát+.

Aplikácia 

Pred použitím olej premiešajte.
Aplikujte štetcom, valčekom alebo handričkou plynule tak, aby sa olej vstrebával rovnomerne.
Nechajte olej vsiaknuť 10-15 minút.
Nevsiaknutý olej zotrite suchou mäkkou handričkou, absorpčným papierom alebo špongiou ešte pred zaschnutím.

Ak má drevo veľkú savosť je možný prípadný druhý náter na prebrúsený povrch jemným brúsnym papierom najskôr po 6 hodinách.

Čistenie náradia

Pracovné náradie po skončení prác očistite pomocou riedidla S 6006. 

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008

Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.

Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H336
STOT RE 1, H372 (centrálny nervový systém)
Aquatic Chronic 2, H411

Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky

Horľavá kvapalina a pary.
Najvýznamnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a na životné prostredie
Spôsobuje poškodenie centrálneho nervového systému pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Prvky označovania

Výstražné piktogramy:


Výstražné slovo:
nebezpečenstvo

Nebezpečné látky

uhľovodíky, C9-C12, n-alkány, izoalkány, cyklické, aromatické (2-25%)
uhľovodíky, C10-C13, n-alkány, izo-alkány, cyklické, <2% aromátov

Výstražné upozornenia

H226 Horľavá kvapalina a pary.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H372 Spôsobuje poškodenie centrálneho nervového systému pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P260 Nevdychujte pary.
P314 Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P370+P378 V prípade požiaru: Na hasenie použite práškový hasiaci prístroj/piesok/oxid uhličitý.
P391 Zozbierajte uniknutý produkt.
P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.

Iná nebezpečnosť

Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke COLOR COMPANY

COLOR Company vznikla v roku 1999 ako nezávislá slovenská spoločnosť.
Venuje výrobe náterových látok na drevo, murivo, ale aj výrobe hydroizolácii, biocídnych prípravkov, protipožiarnych prostriedkov a mnoho ďalších výrobkov stavebnej chémie.
Má vlastné výrobné, skladové a administratívne priestory v areály ZVS v Dubnici nad Váhom.
Za viac ako 20 rokov pôsobenia na trhu uviedli na trh niekoľko desiatok vlastných produktov.
Majú vlastný vývoj produktov, ale taktiež spolupracujú s európskymi, či svetovými lídrami v oblasti stavebnej chémie.
Je to slovenská rodinná firma a vďaka tomu sa vie rýchlo prispôsobiť požiadavkám zákazníka a rýchlo meniacim sa situáciám na trhu.
Záleží im na kvalite surovín, ľudskom prístupe, princípoch fér obchodu a dobrých podmienok pre našich zamestnancov.

Všetky varianty produktu (3) ALPOIL - Exteriérový olej

16,45 € - 129,53 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
bezfarebný 2,5 L 2,5 L CC0006 bezfarebný 2,5 L
CC0006
3-5 dní 74,50 € 3-5 dní 74,50 €
+
-
bezfarebný 5 L 5 L CC0007 bezfarebný 5 L
CC0007
3-5 dní 129,53 € 3-5 dní 129,53 €
+
-
bezfarebný 0,5 L 0,5 L CC0008 bezfarebný 0,5 L
CC0008
3-5 dní 16,45 € 3-5 dní 16,45 €
+
-