ALP-EKO - Asfaltový penetračný náter
ALP-EKO - Asfaltový penetračný náter

Značka: DEBBEX

35,37 €s DPH

29,48 €bez DPH

  • Novinka
ALP-EKO - Asfaltový penetračný náter
Zatvoriť

ALP-EKO - Asfaltový penetračný náter

Sample icon Vzorkovník

Značka: DEBBEX

Kód produktu: VAR-DEN0960

ALP-EKO - Asfaltový penetračný náter

Asfaltová emulzia bez obsahu rozpúšťadiel, ktorá je spracovateľná za studena. Vhodná je ako penetračný náter, ktorého úlohou je zvýšenie priľnavosti k podkladu v rámci izolačných systémov. Výdatnosť: 0,2-0,3 kg/m2.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (1)

35,37 €s DPH

29,48 €bez DPH

  • Novinka

1-2 dni

Na predajni v Žiline zajtra
U vás v pondelok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Asfaltová emulzia bez obsahu rozpúšťadiel, ktorá je spracovateľná za studena.
Vhodná je ako penetračný náter, ktorého úlohou je zvýšenie priľnavosti k podkladu na izoláciu spodných stavieb a k podkladom na vrstvené izolačné systémy plochých striech.
Je možné ju použiť na betón, kov, murivo, keramické tvarovky, OSB dosky, profilované plochy, omietku a iné podklady.

Použitie:

Ako penetrácia určená na vytvorenie adhéznej vrstvy pod hydroizolačné nátery a asfaltové pásy.
Používa sa pod hydroizolačné nátery DenBit DISPER DN, DenBit DISPER STYRO LT, 2K Hydrobit Fast a iné asfaltové hmoty na báze vody.
Tak isto je využiteľná pod tepelne zvariteľné asfaltové pásy a samolepiace pásy alebo na ochranu drevených prvkov zapustených do zeme.

Vlastnosti emulzie:

+ šetrná k životnému prostrediu
+ bez rozpúšťadiel
+ jednoducho spracovateľná bez nutnosti pridávania iných zložiek
+ rýchla a jednoduchá aplikácia
+ rýchloschnúca
+ neutrálny zápach
+ zvyšuje priľnavosť izolácie na podklad
+ vhodná aj pod nataviteľné aj samolepiace pás

Výdatnosť:

- 0,2-0,3 kg/m2

Riedenie:

- vodou

Pomery riedenia:

a) 1:1 - nasiakavý podklad, staršie asfaltové pásy
b) 1:2 - menej nasiakavý podklad, samolepiace pásy
c) bez riedenia: samostatný protivlhkostný náter, náter kovu

Príprava podkladu

Podklad musí byť pevný, bez akýchkoľvek nečistôt (prach, hrdza), bez ostrých hrán a stojatej vody.
Nesmie byť zmrznutý alebo pokrytý inovaťou, môže byť mierne vlhký.
Nové omietky a betón musia byť vyzreté.
Odstráňte staré, krehké alebo olupujúce sa staré vrstvy, ktoré majú slabú priľnavosť.
V prípade narušenia nosného podkladu je potrebné miesta vyplniť špeciálnymi maltami.

Aplikácia

Rozmiešanú hmotu naneste celoplošne na podklad pomocou maliarskej štetky, kefy, valčekom alebo striekaním.
Po zaschnutí penetrácie asi za 2 hodiny je možné nanášať Ďalšie vrstvy.
Pri veľmi nasiakavom podklade nanášajte 2. náter ALP EKO, vždy však po zaschnutí prechádzajúcej vrstvy.

Pokiaľ chcete vytvoriť protivlhkostný náter odporúčame skladbu:

- penetrácia podkladu zriedenou zmesou 1:1
- aplikácia neriedenej 1. vrstvy
- aplikácia neriedenej 2. vrstvy po zaschnutí prvej vrstvy
- aplikácia neriedenej 3. vrstvy po zaschnutí druhej vrstvy

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa nariadení (ES) č. 1272/2008 (CLP)

Skin Sens. 1; H317

Prvky označovania

Výstražný piktogram


Výstražné slovo:
Pozor

Obsahuje: okthilinon (ISO)

Výstražné upozornenia

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

Bezpečnostné upozornenia

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P501 Odstráňte obsah/obal odovzdaním na zberný dvor do časti nebezpečného odpadu.

Iná nebezpečnosť

Tento produkt neobsahuje žiadne látky, ktoré sú vyhodnotené ako PBT alebo vPvB v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.
Tento produkt neobsahuje SVHC látku v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: DEBBEX

Všetky varianty produktu (1) ALP-EKO - Asfaltový penetračný náter

35,37 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
čierna 10 kg 10 kg DEN0961 čierna 10 kg
DEN0961
1-2 dni 35,37 € 1-2 dni 35,37 €
+
-