AKRINOL SUPER GRIP - Špeciálny náter na nenasiakavé podklady
AKRINOL SUPER GRIP - Špeciálny náter na nenasiakavé podklady

Značka: JUB

33,12 €s DPH

27,60 €bez DPH

AKRINOL SUPER GRIP - Špeciálny náter na nenasiakavé podklady
Zatvoriť

AKRINOL SUPER GRIP - Špeciálny náter na nenasiakavé podklady

Sample icon Vzorkovník

Značka: JUB

Kód produktu: VAR-JB07692

AKRINOL SUPER GRIP - Špeciálny náter na nenasiakavé podklady

Špeciálny základný náter s obsahom kremičitého piesku vhodný na natieranie hladkých a nenasiakavých podkladov. Náter podstatne zvyšuje drsnosť podkladu a pre neskôr nanesené lepidlo alebo omietku zabezpečuje lepšiu prídržnosť. Spotreba: 0,1-0,15 kg/m2.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

33,12 €s DPH

27,60 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline v pondelok
U vás v utorok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Špeciálny základný náter s obsahom kremičitého piesku vhodný na natieranie hladkých a nenasiakavých podkladov - veľmi hladké betónové povrchy, vláknocementové a sadrokartónové dosky pre lepením rôznych obkladov alebo pred nanášaním dekoračných omietok. 
Môže sa použiť aj ako spojovací mostík pri lepení keramických obkladov na staré keramické obklady.
Náter podstatne zvyšuje drsnosť podkladu a pre neskôr nanesené lepidlo alebo omietku zabezpečuje lepšiu prídržnosť, egalizuje podklad z hľadiska nasiakavosti, mierne zvyšuje jeho vodoodpudivosť a na podkladu viaže častice prachu a iné slabo prídržné častice, ktoré čistením nie je možné odstrániť.

Spotreba: 

- 0,1-0,15 kg/m2

Riedenie:

- neriedi sa (aplikuje sa v nezriedenom stave)

Príprava podkladu

Podklad musí byť suchý, tvrdý, čistý, bez slabo prídržných častíc, prachu, zbytkov olejov, mastnoty alebo iných nečistôt.
Betónové podklady musia byť staré aspoň 28 dní.
Z podkladu je potrebné celoplošne odstrániť všetky staré alebo slabo prídržné a vo vode ľahko rozpustné vrstvy.
Nové omietky a vyrovnávacie hmoty nechajte schnúť resp. zrieť minimálne 1 deň na každý mm hrúbky.

Aplikácia

Výrobok pred použitím aj viackrát premiešajte.
Nanášajte v nezriedenom stave maliarskym štetcom alebo valčekom.
Pracovná prestávka medzi nanesením základného náteru a následnou úpravou musí byť 4-24 hodín.

Čistenie náradia

Náradie po skončení prác ihneď umyte vodou.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Výrobok je klasifikovaný ako nebezpečná zmes škodlivá pre životné prostredie v súlade s Nariadením
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008
Môže spôsobiť alergickú reakciu.
Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008
Aquatic Chronic 4 H413 Môže mať dlhodobé škodlivé účinky na vodné organizmy.

Prvky označovania

Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008
Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.

Výstražné piktogramy: odpadá
Výstražné slovo: odpadá

Výstražné upozornenia

H413 Môže mať dlhodobé škodlivé účinky na vodné organizmy.

Bezpečnostné upozornenia

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P402+P404 Uchovávajte na suchom mieste. Uchovávajte v uzavretej nádobe.
P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.

Ďalšie údaje

Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, Zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a -2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu s chloridom horečnatým a dusičnanom horečnatým.
Môže vyvolať alergickú reakciu.
Ochrana v nádobe je zabezpečená obsahom účinných látok: zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a -2-
metyl-2H-izotiazol-3-ónu s chloridom horečnatým a dusičnanom horečnatým, metylizotiazolin,
benzizotiazolin, pyritión zinočnatý

Iná nebezpečnosť

Výsledky posúdenia PBT a vPvB
PBT: Nepoužiteľný
vPvB: Nepoužiteľný

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Kategória:
Značka: JUB

O značke JUB

JUB je medzinárodná spoločnosť, ktorá má v súčasnosti niekoľko dcérskych spoločností a pôsobí na viac ako 20-tich trhoch v Európe aj mimo nej.
Zároveň má dva svoje veľké výrobe závody pre produkciu farieb, omietok, penetrácií alebo hydroizolácii.
Medzi najobľúbenejšie produkty na trhu patrí známy Jupol Classic, Jupol Weiss alebo Jupol Gold.

Všetky varianty produktu (2) AKRINOL SUPER GRIP - Špeciálny náter na nenasiakavé podklady

33,12 € - 194,40 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
modrá 2 kg
2 kg JB07693 modrá 2 kg
JB07693
skladom 33,12 € skladom 33,12 €
+
-
modrá 18 kg
18 kg JB07694 modrá 18 kg
JB07694
skladom 194,40 € skladom 194,40 €
+
-