ADLER ABBEIZER EXPRES - Odstraňovač starých náterov
ADLER ABBEIZER EXPRES - Odstraňovač starých náterov

Značka: ADLER

15,82 €s DPH

13,18 €bez DPH

ADLER ABBEIZER EXPRES - Odstraňovač starých náterov
Zatvoriť

ADLER ABBEIZER EXPRES - Odstraňovač starých náterov

Sample icon Vzorkovník

Značka: ADLER

Kód produktu: VAR-AD0968

ADLER ABBEIZER EXPRES - Odstraňovač starých náterov

Vysoko účinný odstraňovač farieb s gélovou konzistenciou aj pre zvislé povrchy. Obzvlášť je vhodný na odstránenie náterov na báze vody na oknách i nábytku, zábradlia, kovania, vchodové dvere a pod. Odstraňuje tiež hrubé vrstvy náterov. Výdatnosť: cca 4-5 m2

Zobraziť viac
balenie (1)

15,82 €s DPH

13,18 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline dnes
U vás zajtra

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Vysoko účinný odstraňovač farieb s gélovou konzistenciou aj pre zvislé povrchy. 
Obzvlášť je vhodný na odstránenie náterov na báze vody na oknách i nábytku, zábradlia, kovania, vchodové dvere a pod.  
Odstraňuje tiež hrubé vrstvy náterov. 

Výdatnosť:

- cca 4-5 m2/L 

Použitie 

Produkt je pripravený priamo na použitie. 
Pred použitím premiešajte. 

Tesniace materiály a iné časti citlivé na rozpúšťadlá musia byť odlepené. 

Čas pôsobenia odstraňovača je približne 10 minút na jednu lakovú vrstvu. 
Doba pôsobenia odstraňovača závisí od hrúbky vrstvy, pracovnej teploty a veku náteru. 

Silne savé podklady skracujú čas pôsobenia odstraňovaču. 

Zmäknutý starý náter odstráňte pomocou stieracích čepelí alebo škrabkou. 
Očistené miesta dôkladne umyte vodou, aby ste zabránili nežiadúcemu sfarbeniu následných vrstiev. 
Zostatok odstraňovača ihneď odstráňte vodou. Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP)Najvýznamnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky, účinky na zdravie ľudí a na životné
prostredie
Produkt je horľavý a môže byť zapálený z potenciálnych zdrojov vznietenia.
2.2 Prvky označovania
Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 (CLP)
- Výstražné slovo pozor
- Piktogramy
GHS02, GHS07Výstražné upozornenia

H226 Horľavá kvapalina a pary.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
- Bezpečnostné upozornenia
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných
zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P312 Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/
lekára.
P403+P233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P405 Uchovávajte uzamknuté.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi/vnútroštátnymi/medzinárodnými predpismi.
- Ďalšie informácie o nebezpečnosti
EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
- Označenie pre nebezpečné zložky n-butylacetát
2.3 Iná nebezpečnosť

Uchovávajte mimo dosahu detí a neodvádzajte do kanalizácie. Zvyšky riadne zlikvidujte (spoločnosť zaoberajúca
sa zberom problémových látok, likvidáciou). Prázdne nádoby sa musia dodávať do recyklačného systému. Pri
spracovaní produktu sa musia dodržiavať obvyklé bezpečnostné opatrenia.
Výsledky posúdenia PBT a vPvB
Táto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré boli vyhodnotené ako PBT alebo vPvB.
... viac


Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke ADLER

Spoločnosť ADLER, oddaná duchu zakladateľa spoločnosti Johanna Berghofa, je dodnes rodinným podnikom.
Nosnými značkami v segmente ochrany dreva sú Adler Pullex, Adler Legno a Adler Lignovit.
S pobočkami a predajnými partnermi po celej Európe je značka Adler pevne ukotvená na európskom trhu.
Produkujú, vyrábajú, skúmajú a vyvíjajú v sídle firmy v meste Schwaz v Tirolsku a to od roku 1934.
Kladú dôraz na inovácie, povedomie o kvalite, služby a udržateľnosť, ktoré sú hlavnými prvkami ich úspechu.
Ako popredný rakúsky výrobca farieb a lakov nesie zodpovednosť za zdravie a spokojnosť zamestnancov, za životné prostredie, klímu, ale i za spokojnosť zákazníkov.
O udržateľnosti iba nehovoria - touto zodpovednosťou žijú - deň za dňom a celým srdcom.
Viac sa o spoločnosti Adler môžete dozvedieť z videa:

Produkty Adler sme sa rozhodli podporiť aj my v efarby.sk pretože ich vnímame ako vysokokvalitné.
Zákazníkovi tým dodávame pridanú hodnotu vo forme životnosti.
Efarby v spolupráci s Jurajom Šokom Tabačkom natočili vtipné scénky, ktoré Vám priblížia produkty Adler.
Ak sa chcete dozvedieť viac pikošiek zo zákulisia natáčania, prečítajte si náš článok alebo si pozrite všetky videá, ktoré sme so Šokom natočili.

Všetky varianty produktu (1) ADLER ABBEIZER EXPRES - Odstraňovač starých náterov

15,82 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
500 ml 0,5 L AD0968 500 ml
AD0968
skladom 15,82 € skladom 15,82 €
+
-